Kandungan
  Tohmahan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Penutup   Rujukan

 

Rujukan

 

Abd Allah Ibn Muhammad Ibn Abi Syaibah. 1409H. Musannaf. Tahqiq: Kamal Yusuf Al-Hut. Arab Saudi. Riyadh: Maktabah Ar-Rushd.

Abd Al-Aziz Ibn Muhammad Ibn Ali Al-Abd Al-Latif. 1989. Daawa Al-Munawi’in Li Dawah Asy-Syeikh Muhammad IbnAbd Al-Wahhab Ard Wa Naqd. Arab Saudi. Riyadh: Dar Taibah.

Abdullah Bin Basmeih. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. 1995. Kuala Lumpur. Bhg. Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri.

Abd Al-Basit Ibn Yusuf Al-Gharib. 2003. At-Tanbihat Al-Malihah (Edisi terjemahan: Koreksi Ulang Sheikh Albani). Ter: Abdul Munawwir. Jakarta: Pustaka Azam.

Abd Karim Zaidan. 1987. Usul Ad-Dakwah. Baghdad: Maktabah Al-Quds.

Abd Ar-Rahman Ibn Abi Bakr As-Suyuti. 1303H. Zail Al-Lali’ Al-Masnuah Fi Al-Ahadith Al-Mauduah. Tahqiq: As-Sayyid Muhammad Masyu Qalie. India: Al-Matba Al-Alawi.

Abd Ar-Rahman Ibn Hasan Ali Ash-Sheikh. 1957. Fath Al-Majid Syarh Kitab At-Tauhid. Tahqiq: Muhammad Hamid Al-Fiqi. Mesir. Kaherah: Maktabah As-Sunnah Al-Muhammadiyyah.

Abd Ar-Rahman Ibn Abi Hatim Ar-Razi. 1952. Al-Jarh Wa At-Tadil. Beirut: Dar Ihya’ At-Turath Al-Arabi.

Abd Ar-Razzaq Ibn Hammam As-Sanani. 1403H. Al-Musannaf. Tahqiq: Habib Ar-Rahman Al-Azami. Beirut: Al-Maktab Al-Islami. 

Abu Bakr Al-Bazzar, Ahmad Ibn Amr. 1409H. Musnad Al-Bazzar. Beirut: Muassasah Ulum Al-Quran. dan Madinah: Maktabah Al-Ulum Wa Al-Hikam.

Abu Daud, Sulaiman Ibn Al-Ash-Ash. t.th. Sunan Abi Daud. Tahqiq: Muhammad Muhyiddin Abd Al-Hamid. Beirut: Dar Al-Fikr.

Abu Daud, Sulaiman Ibn Al-Ash-Ash. 1974. Sunan Abi Daud. Beirut: Dar Al-Hadith.

Abu Nuaim Al-Asbahani, Ahmad Ibn Abdillah. 1405H. Hilyah Al-Auliya’. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi.

Ahmad Ibn Abd Al-Karim Najib. 1994. Fasl Al-Khitab Fi Bayan Aqidah Asy-Syeikh Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab. Arab Saudi. Cetakan Waqaf.

Ahmad Ibn Abd Al-Halim Ibn Taimiyyah. 1386H. Al-Fatawa Al-Kubra. Tahqiq: Hasanain Muhammad Makhluf. Beirut: Dar Al-Marifah.

Ahmad Ibn Hanbal. t.th. Al-Musnad. Kaherah: Muassasah Qurtubah.

Ahmad Ibn Hanbal. 1993. Al-Musnad. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.

Ahmad Ibn Muhammad Az-Zarqa’. 1998. Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah. Syria. Damsyik: Dar Al-Qalam.

Al-Albani, Muhammad Nasir ad-Din. 1408H. Sahih Sunan at-Tarmizi. Beirut:Maktab at-Tarbiah al-‘Arabi.

Al-Albani, Muhammad Nasir ad-Din. 1998. Sahih Sunan Abi Daud. Riyadh: Maktabah Al-Maarif.

Al-Albani, Muhammad Nasir Ad-Din. 1994. Jilbab al-Marah al-Muslimah Fi al-Kitab Wa as-Sunnah. Jordan. Amman. Al-Maktabah Al-Islamiyyah.

Al-Albani, Muhammad Nasir Ad-Din. 1996. Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah Wa Syai’ Min Fiqhiha Wa Fawaidiha. Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif.

Al-Albani, Muhammad Nasir Ad-Din. 1985. Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah Wa Syai’ Min Fiqhiha Wa Fawaidiha. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.

Al-Albani, Muhammad Nasir Ad-Din. 1984. Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah Wa Syai’ Min Fiqhiha Wa Fawaidiha. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.

Al-Albani, Muhammad Nasir Ad-Din. 2000. Al-Ajwibah An-Nafiah An As’ilah Lujnah Masjid Al-Jamiah. Arab Saudi. Riyadh: Maktabah Al-Maarif.

Albani, Muhammad Nasir Ad-Din. 1409H. Tamam Al-Minnah Fi At-Ta’liq ‘Ala Fiqh As-Sunnah. Riyadh: Dar Ar-Rayah.

Albani, Muhammad Nasir Ad-Din. 1996. Silsilah Al-Ahadith Ad-Daifah Wa Al-Mauduah. Riyadh: Maktabah Al-Maarif.

Albani, Muhammad Nasir Ad-Din. 1985. Irwa’ Al-Ghalil Fi Takhrij Ahadith Manar As-Sabil. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.

Amin Said, t.th. Tarikh Ad-Daulah As-Saudiyyah. Idarah Al-Malik Abd Al-Aziz.

Amin Said. t.th. Sirah Al-Imam Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab. Beirut: Syarikah At-Tauzi Al-Arabiyyah.

Al-Asqalani. Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar. 1379H. Fath Al-Bari Bi Sharh Sahih Al-Bukhari. Beirut: Dar Al-Marifah.

Al-Asqalani. Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar. 1407H. Fath al-Bari Bi Sharh Sahih al-Bukhari. Kaherah: Dar al-Matbaah as-Salafiyyah.

Al-Asqalani, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani. 1978. Al-Isobah Fi Tamyiz As-Sohabah. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Asqalani, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar. 1986. Taqrib At-Tahzib. Tahqiq: Muhammad Awwamah. Syria. Halab: Dar Ar-Rasyid.

Al-Asqalani, Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar. 1986. Lisan Al-Mizan. Beirut: Muassasah Al-Alami Li Al-Matbuat.

Al-Baihaqi, Ahmad Ibn Al-Husain. 1410H. Syuab Al-Iman. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Baihaqi, Ahmad Ibn Al-Husain, 1420H. Al-Itiqad Wa Al-Hidayah Ila Sabil Ar-Rashad. Tahqiq: Abd Allah Ahmad Ibn Ibrahim. Lubnan. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Al-Baihaqi, Ahmad Ibn Al-Husain. 1992. As-Sunan Al-Kubra. Beirut: Dar Al-Marifah.

Al-Baihaqi, Ahmad Ibn Al-Husain. 1994. As-Sunan Al-Kubra. Makkah: Maktabah Dar Al-Baz.

Arab Saudi, Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. 1987. Sahih- Al-Bukhari. Al-Yamamah. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. 1379H. Sahih al-Bukhari (bersama Fath al-Bari). Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. 1407H. Sahih Al-Bukhari (Bersama Fath Al-Bari), Tahqiq dan Tarqim: Muhib Ad-din Al-Khatib dan Muhammad Fuad Abd Al-Baqi. Kaherah. Mesir: Dar Al-Matbaa’h As-Salafiyyah.

Al-Barbahari, Hasan IbnAli Ibn Khalaf. 1408H. Syarh As-Sunnah. Tahqiq:  Muhammad Said Salim Al-Qahtani. Arab Saudi. Dammam: Dar Ibn Al-Qayyim.

Al-Barbahari, Hasan IbnAli Ibn Khalaf. 2002. Syarh As-Sunnah. (Edisi terjemahan oleh Zainal Abidin LC). Jakarta: Dar El-Hujjah.

Ad-Daraqutni, Ali Ibn Umar. 1402H. As-Sifat, Tahqiq: Abd Allah Al-Ghunaiman. Arab Saudi. Madinah: Maktabah Ad-Dar.

Ad-Daraqutni, Ali Ibn Umar. 1966. Sunan Ad-Daraqutni. Tahqiq: Abd Allah Hashim Yamani Al-Madani. Beirut: Dar Al-Marifah.

Ad-Darimi, Abd Allah Ibn Abd Ar-Rahman. 1407H. Sunan Ad-Darimi. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi.

Al-Fairuz Abadi, Muhammad Ibn Yakub. 1987. Al-Qamus Al-Muhit. Lubnan. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Forster Sadler, 1403H. Rihlah Abr Al-Jazirah Al-Arabiyyah. Terjemahan: Anas Ar-Rifaie. Kuwait: Saud Ar-Rifaie.

Al-Ghazali, Ahmad Ibn Ahmad. 1985. Iljam Al-Awam ‘An ‘Ilm Al-Kalam. Tahqiq: Muhammad Mutasim Billah. Beirut: Dar Al-Kitab Al-‘Arabiyy.

Hafiz Firdaus Abdullah. 2003. Pembongkaran Jenayah Ilmiah Buku Salafiyah Wahhabiyah. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.

Al-Hakim, Muhammad Ibn Abdillah 1990. Al-Mustadrak. Lubnan. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Hakim, Muhammad Ibn Abdillah 1990. Al-Mustadrak. Beirut: Dar Al-Ma’rifah.

Al-Halabi, Ali Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Abd al-Hamid. 1992. Ad-Dawah Ila Allah. Jordan. Az-Zarqa’: Dar Al-Asalah.

Al-Halabi,Ali Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Abd Al-Hamid. 1417H. Ilm Usul Al-Bida. Riyadh/Jeddah: Dar Ar-Rayah.

Al-Halabi,Ali Ibn Hasan Ibn Ali Ibn Abd al-Hamid. 1994. Dawabit al-Amr Bi al-Maruf Wa an-Nahy An al-Munkar Inda Sheikh al-Islam Ibn Taimiyyah. Jordan. Amman: Dar Al-Asalah Li An-Nashr Wa At-Tauzi.

Ibn Asakir, Ali Ibn Al-Hasan Ash-Shafiie. 1995. Tarikh Madinah Dimashq. Lubnan. Beirut: Dar Al-Fikr.

Ibn Al-Athir, Al-Mubarak Ibn Muhammad 1979. An-Nihayah Fi Gharib Al-Hadith. Beirut: Dar Al-Fikr.

Ibn Faris, Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariyya. 1991. Mujam Maqayis Al-Lughah. Lubnan. Beirut: Dar Al-Jil.

Ibn Hibban, Muhammad Ibn Hibban. 1993. Sahih Ibn Hibban, Tahqiq: Syuaib Al-Arna’ut. Beirut: Muassasah Ar-Risalah. 

Ibn Hisyam, Abd Al-Malik Ibn Hisham Al-Maafiri. 1955. As-Sirah An-Nabawiyyah. Kaherah: Maktabah Mustafa Al-Halabi.

Ibn Kathir, Isma’il Ibn Umar Ibn Kathir. 1988. Tafsir al-Quran al-A’zim. Lubnan. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Ibn Kathir, IsmaiI Ibn Umar Ibn Kathir. 1401H. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Lubnan. Beirut: Dar Al-Fikr.

Ibn Majah, Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini. t.th. Sunan Ibn Majah, Kaherah: Dar Ihya’ Al-Kutub Al-‘Arabiyyah.

Ibn Majah, Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini. t.th. Sunan Ibn Majah. Tahqiq: Muhammad Fuad Abd Al-Baqi. Beirut: Dar Al-Fikr.

Ibn Majah, Muhammad Ibn Yazid. t.th. Sunan Ibn Majah. Kaherah: Dar Ihya’ Al-Kutub Al-Arabiyyah.

Ibn Manzur, Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzur. t.th. Lisan Al-Arab. Lubnan. Beirut: Dar Sadir.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Muhammad Ibn Abi Bakr Az-Zari. 1988. As-Sawaiq Al-Mursalah Fi Ar-Rad Ala Al-Jahmiyyah Wa Al-Mu attilah. Tahqiq: Ali Ibn Muhammad Ad-Dakhil. Arab Saudi. Riyadh: Dar Al-Asimah.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, Muhammad Ibn Abi Bakr. 1973. Ilam Al-Muwaqqiin An Rab Al-Alamin. Tahqiq: Taha Abd Ar-Ra’uf Sad. Beirut: Dar Al-Jil.

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, Muhammad Ibn Abi Bakr. 1986. Zad Al-Maad Fi Hady Khair Al-Ibad. Tahqiq: Syuaib Al-Arna’ut dan Abd Al-Qadir Al-Arna’ut. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Al-Qurtubi, Muhammad Ibn Ahmad Al-Ansari. t.th. Al-Jami Li Ahkam Al-Quran. Beirut: Dar Asy- Syam Li At-Turath.

Ibn Qutaibah,Abd Allah Ibn Muslim. 1397H. Gharib Al-Hadith. Tahqiq: Abd Allah Al-Jaburi. Iraq. Baghdad: Matbaah Al-Ani.

Ibn Taimiyyah, Ahmad Ibn Abd Al-Halim Al-Harrani. 1409H. Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah. Jordan. Amman: Maktabah Ibn Taimiyyah.

Ibn Taimiyyah, Ahmad Ibn Abd Al-Halim Al-Harrani. 1391H. Dar’u Taarud Al-Aql Bi An-Naql. Beirut: Dar al-Kunuz Al-Arabiyyah.

Ibn Taimiyyah, Ahmad Ibn Abd Al-Halim Al-Harrani. 1398H. Majmu al-Fatawa. Arab Saudi. Cetakan Wakaf.

Ibn Taimiyyah, Ahmad Ibn Abd Al-Halim Al-Harrani. 1392H. Bayan Talbis Al-Jahmiyyah Fi Ta’sis Bidaihim Al-Kalamiyyah. Tahqiq: Muhammad Ibn Abd Ar-Rahman Ibn Qasim. Arab Saudi. Makkah: Matbaah Al-Hukumah.

Ibn Taimiyyah, Ahmad Ibn Abd Al-Halim Al-Harrani. 1412H. Al-Aqidah Al-Wasitiyyah. Tahqiq: Muhammad Ibn Abd Al-Aziz Ibn Mani. Arab Saudi. Riyadh. Ar- Riasah Al-Ammah Li Al-Ifta’.

Al-Jubri, Abd Al-Mutaal Muhammad 1407H. Al-Musytahar Min Al-Hadith Al-Maudu Wa Ad-Daif Wa Al-Badil. Mesir. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Al-Khatib al-Baghdadi, Ahmad Ibn Ali Ibn Thabit. 1988. Al-Kifayah Fi Ilm Ar-Riwayah. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Kinani,Ali Ibn Muhammad Ibn Ali. t.th. Tanzih Asy-Syariah Al-Marfuah An Al-Akhbar Asy-Syaniah Al-Mauduah. Tahqiq: Abd Al-Wahhab Abd Al-Latif dan Abd Allah Muhammad Siddiq Al-Ghumari. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 

Kamus Dewan. 1996. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Al-La Lakai, Hibatullah Ibn Al-Hasan. 1402H. Sharh Usul Itiqad Ahl As-Sunnah Wa Al-Jamaah Min Al-Kitab Wa As-Sunnah Wa Ijma As-Sahabah. Tahqiq: Ahmad Sad Hamdan.  Riyadh: Dar At-Taibah.

Malik Ibn Anas. t.th. Al-Muwatta’ (bersama Syarh Az-Zarqani). Beirut: Dar Al-Fikr.

Manna Al-Qattan. 1978. Mabahith Fi Ulum Al-Quran. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Masyhur Hasan Salman. 1994. Al-Qaul Al-Mubin Fi Akhta’ Al-Musallin. Arab Saudi. Dammam: Dar Ibn Al-Qayyim.

Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab. t.th. Muallafat Sheikh Al-Imam Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab, Tahqiq: Abd Al-Aziz Zaid Ar-Rumi, Muhammad Baltaji, Sayyid Hijab. Arab Saudi. Riyadh: Jamiah Al-Imam Ibn Saud.

Muhammad Ibn Hibban. 1993. Sahih Ibn Hibban. Tahqiq: Syuaib Al-Arna’ut. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali. 1413H. Al-Mustasfa Fi Ilm Al-Usul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Muhammad Ibn Sad. t.th.  At-Tabaqat Al-Kubra. Beirut: Dar Sadir.

Al-Munziri, cAbd Al-cAzim Ibn cAbd Al-Qawi. 1417H. At-Targhib Wa At-Tarhib, Tahqiq: Ibrahim Shamsuddin. Beirut: Dar Al-Kutub Al-cIlmiyyah.

Muslim Ibn al-Hajjaj. t.th. Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Ihya’ at-Turath al-‘Arabi.

An-Nasai, Ahmad Ibn Syucaib. 1986. Sunan An-Nasai (Al-Mujtaba). Syria. Halab: Maktab Al-Matbucat Al-Islamiyyah.

Mustafa Abdul Rahman. 2001. Hadith 40 (Terjemahan Dan Syarahnya). Kuala Lumpur. Dewan Pustaka Fajar.

Mustafa Abd Rahman, Abdul Hamid Yunus, Zaabar Yusof, Abdul Aziz Jusoh & Abdul Rono Tahir. 2000. Mengenal Ajaran Sesat Di Malaysia. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Nasir Ibn cAbd Al-Karim Al-cAql. 2004. Islamiyyah La Wahhabiyyah. Arab Saudi. Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya.

An-Nawawi, Yahya Ibn Sharaf. 1988. Al-Azkar. Riyadh: Dar Al-Huda.

An-Nawawi, Yahya Ibn Syaraf. 1930 (1347H). Sharh Sahih Muslim. (Al-Minhaj Fi Sharh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj). Kaherah: Matbacah Al-Misriyyah.

An-Nawawi, Yahya Ibn Syaraf. 1392. Sharh Sahih Muslim. Lubnan. Beirut: Dar Ihya’ At-Turath Al-cArabi.

An-Nawawi, Yahya Ibn Syaraf. 1987. Irsyad Tullah al-Haqaiq Ila Ma’rifat Sunan Khairi al-Khalaiq. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyyah.

An-Nasai, Ahmad Ibn Syuaib. 1964. Sunan An-Nasai. Mesir. Kaherah: Matbacah Mustafa Al-Halabi.

An-Nasai, Ahmad Ibn Syu’aib. 1991. As-Sunan Al-Kubra. Lubnan. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.

Nur Ad-Din Itr. 1988. Al-Imam At-Tarmizi Wa Al-Muwazanah Baina Jamicihi Wa Baina As-Sahihain. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Al-Qahtani, Sacid Ibn cAli. 1411H. Syarh Asma’ Allah al-Husna Fi Dau’ al-Kitab Wa as-Sunnah. Arab Saudi. Riyadh: Wazarah al-Iclam.

Al-Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi. 1996. Fi Fiqf Al-Aulawiyyat.Mesir. Kaherah: Maktabah Wahbah. 

Al-Qurtubi, Muhammad Ibn Ahmad Al-Ansari. t.th. Tafsir Al-Qurtubi. Beirut. Dar Ash-Sham Li At-Turath.

Ar-Raghib Al-Asfahani, Al-Husain Ibn Muhammad t.th. Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran. Beirut: Dar Al-Macrifah.

Sacid Ibn cAli al-Qahtani. 1411H. Syarh Asma’ Allah al-Husna Fi Dau’ al-Kitab Wa As-Sunnah. Riyadh: Wazarah al-Iclam.

Salih Ibn cAbd Allah Al-cAbud. 1408H. cAqidat Ash-Sheikh Muhammad Ibn cAbd Al-Wahhab. Arab Saudi. Madinah: Al-Jamicah Al- Islamiyyah.

Salim Ibn cId Al-Hilali. 1999. Limaza Ikhtartu Al-Manhaj As-Salafi. Jordan: Markaz Ad-Dirasat Al-Manhajiyyah As-Salafiyyah.

As-Saqqaf, Hasan Ibn cAli. 1992. Tanaqudat Al-Albani Al-Wadihat Fi Ma Waqa’a lahu Fi Tashih Al-Ahadith Wa Tad’ifiha Min Akhta’ Wa Ghalata’. Jordan. Amman: Dar Imam An-Nawawi.

Sulaiman Ibn cAbd Allah. 1984. At-Taudih cAn Tauhid Al-Khallaq Fi Jawab Ahli Al-cIraq Wa Tazkirah Uli Al-Albab Fi Tariq Ash-Sheikh Muhammad Ibn cAbd Al-Wahhab. Riyadh: Dar At-Taibah.

Asy-Syaficie, Muhammad Ibn Idris. 1939. Ar-Risalah, Tahqiq: Ahmad Syakir. Beirut: Dar Al-Fikr.

Asy-Syanqiti, Muhammad Amin Ibn Muhammad Al-Mukhtar Al-Jakni. T.th. Adwa’ Al-Bayan Fi Idah Al-Quran Bi Al-Quran. Tanpa Penerbit.

Asy-Syaukani, Muhammad Ibn cAli. 1407H. Al-Fawaid Al-Majmucah Fi Al-Ahadith Al-Mauducah. Tahqiq: cAbd Ar-Rahman Ibn Yahya Al-Mucallimi. Lubnan. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.

As-Suyuti, ‘Abd Ar-Rahman Ibn Abi Bakr. t.th. Al-Hawi Li Al-Fatawa. Lubnan. Beirut: Dar Al-Fikr.

As-Suyuti, ‘Abd Ar-Rahman Ibn Abi Bakr. 1964. Zahr Az-Zuba ‘Ala Al-Mujtaba. Kaherah: Matbacah Mustafa Al-Halabi.

Sayyid Qutb. 1980. Fi Zilal Al-Quran. Beirut: Dar Asy- Syarq.

At-Tabari, Muhammad Ibn Jarir. 1984. Jamic Al-Bayan cAn Ta’wil Ayi Al-Quran. Lubnan. Beirut: Dar Al-Fikr.

At-Tabari, Muhammad Ibn Jarir. 1984. Tafsir At-Tabari. Beirut: Dar Al-Fikr.

At-Tabrani, Sulaiman Ibn Ahmad. 1984. Al-Mucjam Al-Kabir. Tahqiq: Hamdi cAbd Al-Majid As-Salafi. cIraq. Mausil: Maktabah Al-cUlum Wa Al-Hikam.

At-Tabrani, Sulaiman Ibn Ahmad. 1415H.  Al-Mu’jam Al-Ausat, Tahqiq: Tariq Ibn Audh Allah dan ‘Abd Al-Muhsin Ibrahim.  Kaherah: Dar Al-Haramain.

At-Tabrizi, Muhammad Ibn Abdillah. 1405H. Misykat Al-Masabih, Tahqiq: Muhammad Nasir Ad-Din Albani. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.

At-Tarmizi, Muhammad Ibn ‘Isa. t.th. Sunan At-Tarmizi. Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir. Kaherah: Dar-Al-Hadith.

At-Tarmizi, Muhammad Ibn cIsa. t.th. Sunan At-Tirmizi. Lunan. Beirut: Dar Ihya’ At-Turath Al-cArabiyy.

At-Tarmizi, Muhammad Ibn Isa. 1987. Sunan at-Tarmizi. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah.

At-Tayalisi, Sulaiman Ibn Daud. 1321H. Al-Musnad. India. Haydar Abad: Matba’ah An-Nazzamiyyah.

cUthman Ibn cAbd Ar-Rahman Asy-Syahrazuri. 1978. Ulum al-Hadith. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

cUmar Ibn Sulaiman Al-Asyqar. 1984. Al-cAqidah Fillah. Kuwait: Maktabah Al-Falah.

Al-cUqailiyy, Muhammad Ibn cUmar. 1984. Ad-Ducafat Al-Kabir, Tahqiq: cAbd Al-Mucti Amin Qalcaji. Beirut: Dar Al-Maktabah Al-cIlmiyyah.

Wahbah Az-Zuhaili. 1986. Usul Al-Fiqh Al-Islami. Damsyik: Dar Al-Fikr.

Wahid Abd As-Salam Bali. 1409H. Wiqayah al-Insan Min al-Jin Wa asy-Syaitan. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Yusuf Ibn cAbd Al-Barr Al-Qurtubi. 1978. Al-Isticab Fi Asma’ As-Sahabah. Lubnan. Beirut: Dar Al-Fikr.

Az-Zahabi, Muhammad Ibn Ahmad Ibn cUthman. t.th. Mizan Al-Ictidal Fi Naqd Ar-Rijal. Tahqiq: cAli Muhammad Al-Bajawi dan Fathiyyah cAli Al-Bajawi. Lubnan. Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabi.

Az-Zahabi, Muhammad Husain. 1985. At-Tafsir Wa Al-Mufassirun. Mesir. Kaherah: Maktabah Al-Wahbah.

Az-Zailaci, cAbd Allah Ibn Yusuf. t.th. Nasb Ar-Rayah Li Ahadith Al-Hidayah. Mesir. Kaherah: Dar Al-Hadith.

Zamihan bin Mat Zain. 2001. As-Salafiyyah Al-Wahhabiyyah…Satu Penilaian. Terajaya Enterprise. Cheras. Selangor.

Zamihan bin Mat Zain. t.th. Kesahihan As-Salaf Dan Al-Khalaf. Tanpa Penerbit.

Az-Zaraksyi, Muhammad Ibn Bahadir. 1391H. Al-Burhan Fi cUlum Al-Quran. Tahqiq: Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim. Beirut: Dar Al-Macrifah.

Az-Zurqani, Muhammad cAbd Al-cAzim. 1996. Manahil Al-cIrfan. Beirut: Dar Al-Fikr.

 

Rujukan Bukan Buku

 

Azwira Abdul Aziz. 2005. Al-Albani Dan Metodologi Pemahaman Hadith Hukum. Tesis Phd, Bangi: UKM.

Muhammad Uthman Al-Muhammadi. Tauhid Menentang Syirik Dalam Fahaman Dan Amalan. Himpunan Kertas Kerja Isu Dan Proses Pembukaan Minda Umat Melayu Islam. 2002. Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Prof. Nik Anuar Nik Mahmud. 2004. Perang Turki Uthmaniyah Dengan Britain (1914) Dan Reaksi Orang Melayu. Dalam Farid Mat Zain. Prosiding Simposium Sejarah Pemikiran Politik Islam. UKM.

Zamihan bin Mat Zain. 2005. Menjawab Kritikan Terhadap Fahaman Wahabiyah Di Malaysia. Kertas Kerja Seminar Penjelasan Ajaran Yang bertentangan Dengan Ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Anjuran Jabatan Agama Islam Negeri Selangor (JAIS).

Zamihan bin Mat Zain. T.th. Memahami Ancaman Terhadap Ahli Sunnah Wal Jamaah. Bahagian Dakwah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Utusan Malaysia. 26 Nov. 2005.

Utusan Malaysia. 27 Nov. 2005.

Utusan Malaysia. 4 Dis. 2005.

Ismacil Ibn cAbd Al-Ghani Ad-Dahlawi, Risalah At-Tauhid. Jordan. Amman: CD Rom Markaz At-Turath.

Muhammad Tahir Ibn cAli Al-Fatni, Tazkirah Al-Mauducat, CD Al-Alfiah. Jordan. Amman: Markaz At-Turath.

Ad-Durar As-Saniyyah. atas talian: http://www.dorar.net./mhadith.asp.

 

 


al-Firdaus.Com Oleh Dr. Azwira Adul Aziz

Kandungan
  Tohmahan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   Penutup   Rujukan