Article Index


 Hasan Ali al-Saqqaf terkenal di tuduh sebagai Syiah yang berselindung di sebalik jubah al-Asya‘irah. Dalam karya-karya dia terdapat banyak bukti pendustaan, pengubahan dan penyelewengan. Saya telah membuktikan sebahagian besar darinya dalam buku saya Pembongkaran Jenayah Ilmiah Buku Salafiyah Wahabiyah Satu Penilaian terbitan Jahabersa, Johor Bahru.

      Oleh itu pesan saya kepada akhi Mohd Fitri dan para pembaca sekalian, hendaklah menyemak latar belakang seseorang individu sebelum menganggapnya sebagai ulama’. Paling penting, hendaklah disemak alirannya sama ada Syiah, Muktazilah, Liberal, Anti Hadis atau selainnya.

Kedua: al-Qur’an dan al-Sunnah saling melengkap antara satu sama lain.

      Al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih adalah dua sumber agama Islam. Sekali pun disebut dua sumber, ia sebenarnya adalah satu kerana kedua-duanya adalah wahyu yang bersumber dari Allah. Oleh itu al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih adalah sumber yang saling melengkap, menjelas dan memperinci antara satu sama lain.

      Jika dikaji pelbagai aliran yang menyelisihi Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah dari dulu hingga kini, akan di dapati aliran-aliran tersebut juga mendasari pendapat mereka kepada al-Qur’an dan al-Sunnah. Hanya sahaja mereka memisah-misahkannya dengan mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian. Berbeza dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah, kita berpegang kepada keseluruhan al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih tanpa memisah-misahkannya. Lebih lanjut berkenaan manhaj Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam berinteraksi dengan kedua sumber wahyu di atas, silalah mengkaji buku saya Marilah Berkenalan Dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah terbitan Jahabersa, Johor Bahru.

      Merujuk kepada artikel akhi Mohd Fitri, terdapat dua hujah beliau yang perlu dianalisa semula:

      Pertama: Akhi Mohd Fitri (ms. 75-76) menggunakan hadis Ibn ‘Abbas r.a. bahawa dia dapat mengetahui selesainya solat dengan kedengaran suara zikir dan takbir sebagai dalil dibolehkan zikir secara jahr. Hadis tersebut memang sahih, tetapi tidak boleh memisahkannya dari keumuman firman Allah: Dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu, dengan merendah diri serta dengan perasaan takut dan dengan tidak pula menyaringkan suara (jahr), pada waktu pagi dan petang dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang lalai. [al-A’raaf, ayat 205]

      Gandingan antara hadis Ibn ‘Abbas dan ayat 205 surah al-A’raaf menunjukkan bahawa hukum asal bagi zikir ialah dengan suara yang perlahan (sirr). Ada pun hadis Ibn ‘Abbas, sebagaimana jelas jumhur ilmuan, ia hanyalah dalam rangka mengajar makmum bacaan zikir. Apabila makmum sudah pandai dengan bacaan zikir, maka ia dibaca secara sirr. Ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dr. Ahmad Farouk dalam artikelnya, ms. 76.

      Sebagai tambahan, hadis Ibn ‘Abbas tidak boleh dijadikan dalil untuk membenarkan amalan zikir secara jahr yang dilakukan di Malaysia selepas solat berjamaah. Ini kerana zikir-zikir yang dibaca secara jahr tersebut, tidak satu jua yang berasal dari al-Sunnah yang sahih melainkan telah ditokok tambah lafaz atau jumlah bilangannya. Jika hendak melakukan zikir secara jahr atas tujuan mengajar, hendaklah diajar zikir yang diajar oleh Rasulullah s.a.w..