Judul: Jawapan Ahl al-Sunnah kepada

Syi‘ah al-Rafidhah dalam Persoalan Khalifah.

Siri Ketiga: Jawapan Ahl al-Sunnah kepada hadis-hadis Rasulullah
yang dijadikan hujah oleh Syi‘ah dalam persoalan khalifah.

 

Penulis:

Hafiz Firdaus Abdullah

www.al-firdaus.com

hafizfirdaus@yahoo.com

 

© Hafiz Firdaus Abdullah.

 

Dianjurkan membuat salinan untuk tujuan pengajian ilmu.

Tidak dibenarkan mengulang cetak atau menyalin

dengan apa cara jua untuk tujuan komersil tanpa

keizinan bertulis daripada penulis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata Pengantar

 

Pertama:

Hadis al-Ghadir

 

Kedua:

Hadis al-Tsaqalain

 

Ketiga:

Hadis 12 Khalifah

 

Keempat:

Hadis al-Manzilah

 

Kelima:

Hadis al-Safinah

 

Keenam:

Hadis al-Dar

 

Ketujuh:

Hadis Madinah al-’Ilm

 

Kata Penutup

www.al-firdaus.com