Kata Pengantar

Bahagian Pertama

A: Siapakah Ahl al-Sunnah ?

B: Siapakah Syi‘ah al-Rafidhah ? 

C: Benarkah Syi‘ah ialah pengikut Ahl al-Bait Rasulullah?

D: Petunjuk al-Qur’an yang mengiktiraf kekhalifahan Abu Bakar, ‘Umar, ‘Utsman dan ‘Ali. 

E: Iktikad Ahl al-Sunnah ke atas Ahl al-Bait Rasulullah.  

 

Bahagian kedua

Lima strategi asas Syi‘ah dalam berhujah dan
Jawapan Ahl al-Sunnah ke atasnya:

 

1. Mengkhususkan nas yang pada asalnya berbentuk umum.

 

2. Mengkhususkan perbahasan berdasarkan sebab turun dan kelahiran nas.

 

3. Jumlah rujukan yang banyak menjadi bukti kebenaran hujah.

 

4. Adakalanya darjat hadis dinilai sahih dengan merujuk kepada pensahihan al-Hakim di dalam kitabnya al-Mustadrak.

 

5. Menggunakan pendekatan psikologi untuk menarik keyakinan orang awam.

 

Kata Penutup

Sumber Kajian Lanjut

 

 

:: Al-Firdaus :: Cover ::