Sunni yang Sunni
Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ah-nya al-Musawi

Mahmud az-Za'by


Sanggahan terhadap Dialog 61

Al-Musawi menggambarkan Syeikh al-Azhar sebagai seorang yang bodoh. Hal ini dapat dilihat dari dua hal:

  1. Ia begitu mudah menerima apa saja yang dikemukakan al-Musawi, hingga tak pernah terlihat membantah atau menolak pendapatnya. Seakan-akan apa yang disampaikan al-Musawi itu adalah merupakan kebenaran yang harus diterima begitu saja.
  2. Ia meminta dikemukakan hadits-hadits yang tidak diketahui oleh kalangan Ahlus Sunnah. Seakan-akan beliau tidak mengetahui kitab-kitab hadits yang mengumpulkan dan memuat sunnah nabi, dan menganggap ulama-ulama Ahlus Sunnah tidak mengetahui hadits-hadits sahih yang dikodifikasi dan diketahui oleh para ulama Rafidhah.

Daftar Isi | al-Firdaus.com


Sunni yang Sunni -- Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ahnya al-Musawi oleh Mahmud az-Zaby
Diterjemahkan dari Al-Bayyinat, fi ar-Radd' ala Abatil al-Muraja'at
karangan Mahmud az-Za'bi, (t.p), (t.t). Mahmud az-Za'bi.
Penerjemah: Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail
Penyunting: Ahsin Mohammad
Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA
Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186
Bandung, 40132
Cetakan I : 1410H-1989M