Sunni yang Sunni
Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ah-nya al-Musawi

Mahmud az-Za'by


PENUTUP

Barangsiapa yang mengikuti pembicaraan kaum Rafidhah dalam kitab-kitab mereka umumnya, khususnya Dialog Sunnah-Syi'ah karangan al-Musawi, akan nampak baginya bahwa kaum Rafidhah meyakini beberapa hal, dan membangun beberapa prinsip bagi madzhab mereka, dan mengarang buku-buku yang penuh dengan berbagai kebohongan, kekufuran dan kesesatan serta hinaan dan caci-maki terhadap para sahabat Nabi yang suci.

Dan mereka menisbatkan semua itu kepada imam-imam yang agung. Mereka menganggap bahwa madzhab mereka mengikuti jalan imam-imam yang terpilih itu.

Padahal dalam kenyataannya, mereka justru orang yang paling jauh dari imam-imam itu, paling banyak menyakiti hati mereka, dan paling bersemangat menentang mereka. Tapi mereka mengenakan baju Ahlul-Bait untuk menutupi kepercayaan dan kesesatan mereka. Mereka memasuki barisan kaum Muslimin dengan tujuan meruntuhkan tiang-tiang Islam dari dalam, sebagaimana telah digariskan oleh perintis madzhab mereka, yaitu 'Abdullah ibn Saba' si orang Yahudi. Maka secara lahiriyah madzhab mereka adalah rafadh, tetapi pada hakekatnya adalah kekufuran semata.

Kami telah berusaha sungguh-sungguh dalam buku ini untuk mengungkapkan kenyataan ini, dengan mengungkapkan kebohongan-kebohongan dan kebathilan-kebathilan yang dikemukakan al-Musawi dalam dialog-dialognya. Kami melakukan ini hanya semata-mata karena mengharap ridha Allah dan mengikuti jejak para Salafus Shalihin dalam mengemukakan segala sesuatu atas dasar al-Qur'an dan Sunnah yang sahih serta kebenaran-kebenaran yang tidak diragukan lagi menurut para ahli, yang tidak bertentangan dengan kedua sumber pokok, yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

Sekalipun demikian, karya ini tetap masih memiliki kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Tujuan penulisan ini hanyalah untuk mencapai ridha Allah dan mempertahankan agama-Nya, Nabi-Nya beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya dari serangan anak buah Yahudi --yakni kaum Rafidhah-- yang telah menyatakan diri keluar (murtad) dari agama Abu Bakar, 'Umar dan semua sahabat yang lain. Cukuplah buku ini untuk menolak upaya mereka yang ingin mendekatkan madzhab Rafidhah dan Ahlus Sunnah.

Kami memohon kepada Allah agar mengampuni kesalahan, kelalaian dari kealpaan kami. Semoga Dia menjadikan amal kami ini amal yang tulus dan ikhlas karenaNya, dan semoga Dia menjadikannya bermanfaat. Sesungguhnya Dia adalah Pelaksana yang Mampu untuk itu, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Senin 24 Syawal 1406H/30 Juli 1986M

 

Daftar Isi | al-Firdaus.com


Sunni yang Sunni -- Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ahnya al-Musawi oleh Mahmud az-Zaby
Diterjemahkan dari Al-Bayyinat, fi ar-Radd' ala Abatil al-Muraja'at
karangan Mahmud az-Za'bi, (t.p), (t.t). Mahmud az-Za'bi.
Penerjemah: Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail
Penyunting: Ahsin Mohammad
Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA
Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186
Bandung, 40132
Cetakan I : 1410H-1989M