Sunni yang Sunni
Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ah-nya al-Musawi

Mahmud az-Za'by


77. Muhammad ibn Khazim1

Ia dikenal dengan sebutan Abu Mu'awiyah adh-Dharir. Menurut adh-Dzahabi, ia termasuk salah seorang pemuka agama yang 'alim dan tsiqat. Tak seorang pun memalingkan muka darinya. Imam Nasa'i memandangnya tsiqat. Demikian pula 'Ajli dan Ibn Sa'ad. Abu Hatim berkata: "Perawi yang paling dipercaya dari sumber A'masy adalah Sufyan, kemudian Abu Mu'awiyah." Hal serupa dikatakan oleh Yahya ibn Mu'in.

Ibn Kharasy berkata: "Hadits Abu Mu'awiyah yang tidak berasal dari A'masy masih diragukan. Hal yang sama dikatakan oleh 'Abdullah ibn Ahmad melalui riwayat ayahnya. Karena itu, Imam Bukhari tidak menerima hadits Abu Mu'awiah, kecuali yang bersumber dari A'masy. Adapun haditsnya yang tidak bersumber dari A'masy, Bukhari meriwayatkannya sebagai pendukung saja, artinya, dengan disertai oleh perawi-perawi lain yang dianggap tsiqat. Ibn Hajar berkata, "Bukhari tidak berhujjah dengan hadits Abu Mu'awiyah yang tidak berasal dari A'masy." Bukhari juga meriwayatkan haditsnya yang bersumber dari Hisyam ibn 'Urwah. Akan tetapi hadits-hadits tersebut sebagai pendukung semata.

Mengenai pernyataan Hakim bahwa dia menyatakan dukungannya kepada 'Ali secara berlebih-lebiban, atau pernyataan Abu Dawud bahwa ia menganut paham Murji'ah, semua itu dipandang ulama hadits sebagai bid'ah yang tidak merusak sifat adil dan kehujjahan haditsnya, sebab ia dikenal sebagai orang yang jujur, amanah dan tidak menghalalkan dusta untuk menguatkan madzhabnya. Sebab itu, ulama hadits hanya mengecam dia dari sudut pencampuradukkan (tadlis) yang terdapat dalam beberapa haditsnya yang tidak bersumber dari A'masy. Untuk itu, ulama hadits menjauhinya jika tidak didukung oleh perawi-perawi lain yang tsiqat. Di sini kita melihat bukti lain dari kejujuran ulama Sunni. Mereka menjauhkan diri dari dorongan hawa nafsu dan fanatisme.

Catatan kaki:

1 Hadi as-Sari, 2/206; Tahdzib at-Tahdzib, 9/137; Mizan al-I'tidal, 4/575.

Daftar Isi | al-Firdaus.com


Sunni yang Sunni -- Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ahnya al-Musawi oleh Mahmud az-Zaby
Diterjemahkan dari Al-Bayyinat, fi ar-Radd' ala Abatil al-Muraja'at
karangan Mahmud az-Za'bi, (t.p), (t.t). Mahmud az-Za'bi.
Penerjemah: Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail
Penyunting: Ahsin Mohammad
Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA
Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186
Bandung, 40132
Cetakan I : 1410H-1989M