Sunni yang Sunni
Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ah-nya al-Musawi

Mahmud az-Za'by


76. Malik ibn Isma'il ibn Ziyad ibn Dirham Abu Ghassan al-Kufi al-Hindi1

Ibn Hajar berkata: "Malik termasuk salah seorang pemuka atau guru senior Imam Bukhari. Para ahli sepakat mengenai ketsiqatannya."

Mengenai tasyayyu' yang dituduhkan kepadanya, itu tidaklah menyebabkan dia keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah, dan tidak membawanya ke dalam lingkaran Syi'ah Rafidhah. Sebab tasyayyu' di sini hanyalah pemihakan kepada 'Ali dalam pertikaiannya melawan Mu'awiyah. Hal ini tidaklah merusak sifat adil dan kehujjahan hadits seorang perawi. Karena itu, Imam Bukhari dan ulama hadits yang lain meriwayatkan dan berhujjah dengan hadits Malik.

Catatan kaki:

1 Hadi as-Sari, 2/211; Tahdzib at-Tahdzib, 10/3; Mizan al-I'tidal, 3/424.

Daftar Isi | al-Firdaus.com


Sunni yang Sunni -- Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ahnya al-Musawi oleh Mahmud az-Zaby
Diterjemahkan dari Al-Bayyinat, fi ar-Radd' ala Abatil al-Muraja'at
karangan Mahmud az-Za'bi, (t.p), (t.t). Mahmud az-Za'bi.
Penerjemah: Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail
Penyunting: Ahsin Mohammad
Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA
Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186
Bandung, 40132
Cetakan I : 1410H-1989M