Sunni yang Sunni
Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ah-nya al-Musawi

Mahmud az-Za'by


60. Alqamah ibn Qays ibn 'Abdillah an-Nakha'i al-Kufi1

Alqamah dilahirkan semasa hidup Rasulullah saw. Ia meriwayatkan hadits dari sejumlah besar sahabat Nabi. Sehingga Ibn al-Madini berkata: "Orang yang paling tahu tentang Ibn Mas'ud adalah Alqamah ibn al-Aswad."

Imam Ahmad, Ibn Mu'in dan ahli hadits lainnya memandangnya tsiqat. Tidak diketahui adanya kritik dari seorang ulama yang dapat menodai sifat adilnya. Karena itu, beberapa orang dari ashab assittah meriwayatkan hadits dari Alqamah.

As-Syahristani memandangnya sebagai tokoh dan perawi Syi'ah, hanya karena Alqamah ikut bertempur bersama 'Ali ibn Abi Thalib para Perang Shiffin. Tidak lebih dari itu. Tak seorang pun kalangan ulama terpercaya yang memandangnya penganut Syi'ah Rafidhah. Sudah saya jelaskan terdahulu bahwa seorang yang bergabung dengan pasukan 'Ali tidaklah keluar dari prinsip-prinsip Sunni dan masuk pada golongan Syi'ah Rafidhah. Semua orang yang berperang bersama 'Ali tidak dapat dipandang telah keluar dari Ahlu-Sunnah wal-Jama'ah. Ini merupakan hal yang sudah dimaklumi. Dan tidak seorang pun dari pakar agama yang menyatakan lain.

Pendapat al-Jauzjani tidak sama dengan pendapat Ahlu Sunnah wal-Jama'ah. Tapi mereka tidak menggubris orang itu. Sebab dia pembid'ah. Saya hanya heran pada al-Musawi, penulis Dialog Sunnah-Syi'ah, mengapa ia menjadikan penentangan terhadap Mu'awiyah sebagai kriteria tsiqat dan keadilan. Tidakkah hal ini merupakan sikap fanatik, menuruti hawa nafsu dan dengki kepada sahabat-sahabat Nabi? Ini cukup jelas pada anggapan yang diberikan al-Musawi, penulis Dialog Sunnah-Syi'ah, kepada Alqamah ibn Qays sewaktu ia berkata, "Alqamah selalu memusuhi dan melawan 'Mu'awiyah ibn Abu Sufyan sampai ia menghembuskan napasnya yang terakhir."

Catatan kaki:

1 Tahdzib at-Tahdzib, 7/276.

Daftar Isi | al-Firdaus.com


Sunni yang Sunni -- Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ahnya al-Musawi oleh Mahmud az-Zaby
Diterjemahkan dari Al-Bayyinat, fi ar-Radd' ala Abatil al-Muraja'at
karangan Mahmud az-Za'bi, (t.p), (t.t). Mahmud az-Za'bi.
Penerjemah: Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail
Penyunting: Ahsin Mohammad
Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA
Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186
Bandung, 40132
Cetakan I : 1410H-1989M