Sunni yang Sunni
Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ah-nya al-Musawi

Mahmud az-Za'by


51. 'Abdullah ibn Maimun al-Qaddah al-Makki1

Menurut Imam Bukhari, 'Abdullah termasuk orang yang perlu dijauhi haditsnya. Abu Zara'ah memandang haditsnya penuh kealpaan. Menurut at-Turmudzi, hadits Ibn Maimun itu munkar. Ibn 'Adi berkata: "Pada umumnya hadits Ibn Maimun tidak dapat diikuti." Menurut Imam Nasa'i, ia dha'if Abu Hatim berkata; "Hadits Ibn Maimun adalah munkar. Ia meriwayatkan hadits dari sumber-sumber secara bercampuran." Hadits Ibn Maimun --tanpa disertai sanad lain-- tidak dapat dijadikan hujjah. Abu Nu'aim berkata: "'Ibn Maimun meriwayatkan hadits-hadits munkar."

Para ulama sepakat bahwa Ibn Maimun itu dha'if, tidak tsiqat dan haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah. Tidak seorang pun yang menentang kesepakatan ini. Namun al-Musawi, penulis Dialog Sunnah-Syi'ah, memandang Ibn Maimun sebagai perawi Syi'ah yang tsiqat. Hal ini jelas berlawanan dengan kesepakatan bulat para ulama hadits mengenai kedha'ifan Ibn Maimun. Penilaian al-Musawi, penulis Dialog Sunnah-Syi'ah yang kontroversial itu, hanya karena Ibn Maimun merupakan teman dekat salah seorang imam Syi'ah, yaitu Ja'far ibn Muhammad ash-Shadiq.

Dari sini terlihat bahwa kaum Rafidhah tidak memiliki metoda (sistem) untuk menentukan tsiqat dan dha'ifnya para perawi. Mereka hanya orang yang menuruti hawa nafsu, dan tersesat karenanya.

Jika Imam at-Turmudzi meriwayatkan hadits dari Ibn Maimun, tidak berarti haditsnya dapat dijadikan hujjah. Sebab, seperti saya kemukakan berulang kali, sebuah hadits bisa didaftar sekedar sebagai i'tibar. Itu pun disertai sanad lain yang adil dan tsiqat.

Catatan kaki:

1 Mizan al-I'tidal, 21512; Tahdzib at-Tahdzib, 6/49.

Daftar Isi | al-Firdaus.com


Sunni yang Sunni -- Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ahnya al-Musawi oleh Mahmud az-Zaby
Diterjemahkan dari Al-Bayyinat, fi ar-Radd' ala Abatil al-Muraja'at
karangan Mahmud az-Za'bi, (t.p), (t.t). Mahmud az-Za'bi.
Penerjemah: Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail
Penyunting: Ahsin Mohammad
Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA
Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186
Bandung, 40132
Cetakan I : 1410H-1989M