Sunni yang Sunni
Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ah-nya al-Musawi

Mahmud az-Za'by


48. 'Abdullah ibn Syaddad ibn al-Hadi al-Laytsi1

'Abdullah dilahirkan pada zaman Nabi. Imam Ahmad berkata: "'Abdullah tidak menerima hadits secara langsung dari Rasulullah saw." Ibn al-Madini berkata: "'Abdullah berperang bersama 'Ali pada hari Nahrawan." Menurut al-Waqidi, ia berperang bersama Qara' pada peperangan Asy'ats melawan Hajjaj. Lalu ia terbunuh pada hari Dujail. 'Abdullah sendiri termasuk orang yang, tsiqat, banyak haditsnya, dan ia berpihak kepada 'Ali (tasyayyu').

Al-Ajili dan Khatib berkata: "'Abdullah termasuk pemuka tabi'in, dan tsiqat. Menurut Abu Zara'ah dan Nasa'i, ia tsiqat. Menurut Ibnu Sa'ad, ia pendukung 'Utsman, dan tsiqat dalam haditsnya. Namun pernyataan ibn Sa'ad di atas merupakan suatu pernyataan yang banyak dipertanyakan orang.

Dari pendapat-pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa 'Abdullah adalah seorang tabi'in yang tsiqat dan terpercaya. Tidak ditemukan pernyataan ulama yang menggugurkan sifat adil 'Abdullah. Karena itu, beberapa orang dari Ashabus-Sittah meriwayatkan hadits 'Abdullah.

Mengenai pendapat yang menyatakan bahwa 'Abdullah adalah Syi'ah, itu tidak mengurangi sifat keadilan dan kekuatan hadits 'Abdullah sebagai hujjah, asalkan kita tetap memahami pengertian tasyayyu' menurut ulama Sunni. Wallahu a'lam bishshawab.

Catatan kaki:

1 Tahdzfb at-Tahdzib, 5/251.

Daftar Isi | al-Firdaus.com


Sunni yang Sunni -- Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ahnya al-Musawi oleh Mahmud az-Zaby
Diterjemahkan dari Al-Bayyinat, fi ar-Radd' ala Abatil al-Muraja'at
karangan Mahmud az-Za'bi, (t.p), (t.t). Mahmud az-Za'bi.
Penerjemah: Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail
Penyunting: Ahsin Mohammad
Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA
Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186
Bandung, 40132
Cetakan I : 1410H-1989M