Sunni yang Sunni
Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ah-nya al-Musawi

Mahmud az-Za'by


43. Thawus ibn Kisah al-Yamani1

Dalam at-Tahdzib, Ibn Hajar menyatakan bahwa Thawus sempat bertemu lima puluh orang sahabat. Ulama hadits juga sepakat bahwa Thawus adalah seorang yang jujur, adil, tsiqat, dzabit, taqwa, zuhud, dan banyak ibadahnya. Mereka menerima hadits Thawus yang bersumber dari 'A'isyah, 'Umar dan 'Ali. Karena itulah, ulama hadits, Ashabus-Sittah meriwayatkan haditsnya.

Mengenai pernyataan penulis Dialog Sunnah-Syi'ah yang dikutip dari Ibn Quthaibah dan asy-Syahristani, hal tersebut tidak merusak keadilan Thawus, seperti penjelasan kami mengenai perawi nombor 42.

Catatan kaki:

1 Tahdzib at-Tahdzib, 518.

Daftar Isi | al-Firdaus.com


Sunni yang Sunni -- Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ahnya al-Musawi oleh Mahmud az-Zaby
Diterjemahkan dari Al-Bayyinat, fi ar-Radd' ala Abatil al-Muraja'at
karangan Mahmud az-Za'bi, (t.p), (t.t). Mahmud az-Za'bi.
Penerjemah: Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail
Penyunting: Ahsin Mohammad
Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA
Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186
Bandung, 40132
Cetakan I : 1410H-1989M