Sunni yang Sunni
Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ah-nya al-Musawi

Mahmud az-Za'by


31. Sa'ad ibn Tharif al-Iskafi al-Handhali al-Kufi1

Sungguh mengherankan mengapa al-Musawi, penulis Dialog Sunnah-Syi'ah memandang Sa'ad itu tsiqat. Padahal semua ulama hadits sepakat bahwa ia dha'if, dan haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah.

Catatan kaki:

1 Mizan al-I'tidal, 2/122; Tahdzib at-Tahdzib, 3/473.

Daftar Isi | al-Firdaus.com


Sunni yang Sunni -- Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ahnya al-Musawi oleh Mahmud az-Zaby
Diterjemahkan dari Al-Bayyinat, fi ar-Radd' ala Abatil al-Muraja'at
karangan Mahmud az-Za'bi, (t.p), (t.t). Mahmud az-Za'bi.
Penerjemah: Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail
Penyunting: Ahsin Mohammad
Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA
Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186
Bandung, 40132
Cetakan I : 1410H-1989M