Sunni yang Sunni
Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ah-nya al-Musawi

Mahmud az-Za'by


29. Salim ibn Abil-Ja'd al-Asyja'i al-Kufi1

Menurut adz-Dzahabi, Salim adalah seorang tabi'in yang tsiqat. Ibn Mu'in, Abu Zara'ah dan an-Nasa'i juga memandang ia tsiqat.

Ibn Sa'ad berkata: "Salim orang tsiqat, dan ia memiliki banyak hadits." Al-Ajli menyatakan bahwa ia seorang tabi'in yang tsiqat. Dan menurut Ibrahim al-Harabi, para ahli sepakat bahwa ia tsiqat.

Para ulama hadits sepakat mengenai sifat adil dan tsiqatnya Salim. Oleh karenanya, sebagian ulama hadits meriwayatkan hadits daripadanya. Mengenai perkataan al-Musawi, penulis Dialog Sunnah-Syi'ah yang diterima dari ibn Quthaibah dan asy-Syahristani, kami menolaknya seperti penolakan pada keterangan sebelumnya (lihat keterangan mengenai perawi ke-28).

Catatan kaki:

1 Mizan al- I'tidal 2/109; Tahdzib at-Tahdzib, 3/432.

Daftar Isi | al-Firdaus.com


Sunni yang Sunni -- Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ahnya al-Musawi oleh Mahmud az-Zaby
Diterjemahkan dari Al-Bayyinat, fi ar-Radd' ala Abatil al-Muraja'at
karangan Mahmud az-Za'bi, (t.p), (t.t). Mahmud az-Za'bi.
Penerjemah: Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail
Penyunting: Ahsin Mohammad
Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA
Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186
Bandung, 40132
Cetakan I : 1410H-1989M