Sunni yang Sunni
Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ah-nya al-Musawi

Mahmud az-Za'by


27. Zubayd ibn Harits ibn 'Abdil Karim al-Yami1

Menurut al-Qaththan, Zubayd itu terpercaya. Ibn Mu'in, Abu Hatim dan an-Nasa'i memandang dia tsiqat. Ya'qub ibn Sufyan berkata: "ia tsiqat, namun ia cenderung pada tasyayyu'"'. Menurut ibn Sa'ad, ia tsiqat dan memiliki beberapa hadits. Ia tergolong seorang Syaikh, walau ia tidak banyak memiliki hadits. Ia seorang 'Alawi (orang yang berpihak pada 'Ali atau memandang kebenaran di pihak 'Ali dalam perselisihannya dengan Mu'awiyah).

Dalam kitab Tarikhnya, Imam Bukhari berkata: "'Umar ibn Murrah menyatakan bahwa Zubayd orang yang jujur." Ibn Hibban menyatakan dalam ats-Tsiqaat: "ia seorang yang banyak ibadahnya, berpegang kuat pada ketentuan fiqh, dalam agama, dan ia dikenal sangat wira'i."

Ulama jarh wat-ta'dil sepakat bahwa Zubayd adalah adil, tsiqat, dan kuat ingatan. Karena itu, para penyusun buku-buku induk hadits meriwayatkan haditsnya, walaupun Ya'qub ibn Sufyan --setelah memandang Zubayd tsiqat-- berkata: "Hanya saja ia cenderung pada tasyayyu'"'. Pernyataan itu tidak mengurangi keadilan dan tsiqat Zubayd. Sebab yang dimaksud tasyayyu' di sini, seperti sudah saya jelaskan, ialah kecenderungan (pemihakan) kepada 'Ali ibn Abi Thalib dalam pertentangannya dengan Mu'awiyah. Ini jelas menunjukkan kejujuran atau objektifitas ulama Sunni, karena terbukti mereka tidak menggugurkan keadilan Zubayd hanya karena dia orang Syi'ah.

Mengenai perkataan Abu Ishak al-Juzjani tentang Zubayd tidaklah diperhitungkan oleh ulama Sunni, sebab menurut pengamatan ulama hadits, ia pembid'ah. Perkataan-perkataannya mengenai Zubayd tidak dapat dijadikan hujjah, sebab penilaian pembid'ah terhadap pembid'ah lain tidak ada artinya.

Catatan kaki:

1 Tahdzib at-Tahdzib, 3/310; Mizan al-I'tidal, 2/66.

Daftar Isi | al-Firdaus.com


Sunni yang Sunni -- Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ahnya al-Musawi oleh Mahmud az-Zaby
Diterjemahkan dari Al-Bayyinat, fi ar-Radd' ala Abatil al-Muraja'at
karangan Mahmud az-Za'bi, (t.p), (t.t). Mahmud az-Za'bi.
Penerjemah: Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail
Penyunting: Ahsin Mohammad
Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA
Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186
Bandung, 40132
Cetakan I : 1410H-1989M