Sunni yang Sunni
Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ah-nya al-Musawi

Mahmud az-Za'by


24. Hamran ibn Ayan al-Kufi, tuannya Bani Syaibah1

Menurut Ibn Mu'in, hadits Hamran tidak ada nilainya. Abu Hatim berkata: "ia orang tua yang baik". Al-Ajiri meriwayatkan dari Abu Dawud bahwa Hamran orang Rafidhah. Ahmad berkata: "Ia dan saudaranya penganut Syi'ah." An-Nasai'i menyatakan ia tidak tsiqat. Menurut ibn 'Adi, ia bukan orang yang hina. Ibn Hibban memasukkan dia dalam daftar perawi yang tsiqat. Ibn Hibban memang dikenal sebagai orang yang agak gegabah dalam hal ini.

Dari perbagai pendapat yang tampaknya kontradiktif itu, terlihat secara jelas kedha'ifan hadits Hamran, dan tidak dapat dijadikan hujjah. Namun demikian al-Musawi, penulis Dialog Sunnah-Syi'ah memandang dia sebagai perawi yang adil. Tentu saja, karena dia penganut paham Rafidhah.

Catatan kaki:

1 Tahdzib at-Tahdzib, 3/25.

Daftar Isi | al-Firdaus.com


Sunni yang Sunni -- Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ahnya al-Musawi oleh Mahmud az-Zaby
Diterjemahkan dari Al-Bayyinat, fi ar-Radd' ala Abatil al-Muraja'at
karangan Mahmud az-Za'bi, (t.p), (t.t). Mahmud az-Za'bi.
Penerjemah: Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail
Penyunting: Ahsin Mohammad
Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA
Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186
Bandung, 40132
Cetakan I : 1410H-1989M