Sunni yang Sunni
Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ah-nya al-Musawi

Mahmud az-Za'by


17. Jami' ibn 'Umairah ibn Tsa'labah al-Kufi at-Taimy1

Disebut juga dia Taymullah. Imam Bukhari mengatakan: "Dia patut, dipertimbangkan". Abu Hatim berkata: "Dia orang Kufah, seorang Tabi'in, dan Syi'ah yang, terhormat. Dia jujur dan baik haditsnya". Kata ibn 'Adi: "Dia seperti yang dikatakan Bukhari. Hadits-haditsnya bisa dipertimbangkan. Hadits yang diriwayatkannya umumnya tidak diikuti orang". Ibn Numair berkata: "Dia seorang yang paling banyak berdusta: Dia pernah berkata: "Sesungguhnya burung jenjang itu beranak di langit, dan anaknya tidak jatuh". Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab adh-Dhu'afa (Kitab Hadits-hadits Dha'if), dengan sanad darinya. Katanya: "Dia itu Rafidhah yang memalsukan hadits".

Adz-Dzahabi berkata: "Dalam kitab-kitab Sunan, ada tiga hadits yang diriwayatkan olehnya, sebagiannya dianggap hasan oleh Tirmidzi". As-Saji berkata: "Dia memiliki hadits-hadits munkar. Dia bisa diperhitungkan dan dia itu jujur". Berkata al-Ajli: "Dia tabi'in yang tsiqat".

Dari komentar-komentar para ahli hadits tentang dirinya, nyatalah bahwa Jami' tidak dikaitkan dengan paham rafadh.

Catatan kaki:

1 Tahdzib at-Tahdzib, 2/111; Mizan al-I'tidal 1/421.

 

Daftar Isi | al-Firdaus.com


Sunni yang Sunni -- Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ahnya al-Musawi oleh Mahmud az-Zaby
Diterjemahkan dari Al-Bayyinat, fi ar-Radd' ala Abatil al-Muraja'at
karangan Mahmud az-Za'bi, (t.p), (t.t). Mahmud az-Za'bi.
Penerjemah: Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail
Penyunting: Ahsin Mohammad
Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA
Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186
Bandung, 40132
Cetakan I : 1410H-1989M