Sunni yang Sunni
Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ah-nya al-Musawi

Mahmud az-Za'by


13. Jabir ibn Yazid ibn Harits al-Ju'fi al-Kufi1

Ibn Mu'in menilai, Jabir itu pendusta. Di tempat lain, dia menegaskan, hadits Jabir tidak dapat diterima. "Demi Tuhan" katanya, "Jabir itu, pendusta dan mempercayai ajaran tentang, raj'ah." Malahan, Abu Hanifah bersaksi, "Tak seorang pun yang kukenal sedusta Jabir al-Ju'fi. Setiap pendapat yang kusampaikan kepadanya, selalu dia ubah." Diduga, ia memiliki 3.000 hadits palsu.

Menurut" Imam Nasa'i, hadits Jabir matruk (harus ditinggalkan, peny.). Karena ia bukan seorang tsiqat, maka haditsnya tidak dapat diterima. Ibn 'Adi mengakui, pada umumnya, tuduhan yang dilemparkan kepada Jabir, karena ia mempercayai ajaran raj'ah. Jabir ibn 'Abdil Hamid, misalnya, berkata begini, "Pantang: bagiku meriwayatkan hadits dari Jabir, ia mempercayai rajah" Abu Dawud berkata, tidak ada yang kuat pada hadits Jabir. Walaupun ia meriwayatkan satu hadits tentang sujud sahwi darinya, tetapi ini tidak berlawanan dengan pernyataannya mengenal Jabir. Imam Syafi'i menceritakan bahwa Sufyan ibn 'Uyainah berkata, "Aku mendengar ucapan Jabir, lalu aku cepat-cepat (bersembunyi), takut kalau-kalau adzab menimpa diriku." Abu al-Akhqas berkata pula, "Bila aku berjalan bertemu Jabir, aku buru-buru mohon ampun kepada Allah."

Al-Humaydi mengutip Sufyan mendengar seseorang bertanya kepada Jabir tentang firman Allah Aku tidak akan ke luar dari bumi ini (Mesir), sehingga ayahku memberikan izin (QS, Yusuf 12:80).

Jabir menjawab, "Itu tidak ada. ta'wilnya." Menurut Sufyan, tadi Jabir telah berdusta, "Apa maksud kata-kata "Jabir yang tadi itu?," tanya Humayd. Sufyan lalu menjelaskan, bahwa orang: Rafidhah menganggap 'Ali berada di langit, yang tak akan ke luar beserta para puteranya yang akan lahir kembali, kecuali setelah, ada panggilan: "Keluarlah kalian beserta si Anu, dari langit!" .

Inilah, kata Jabir, ta'wil dari firman Allah di atas. Tentu, riwayat Jabir tidak dapat diterima, karena ia mempercayai raj'ah, dan pendusta. Bahkan dia satu kelompok dengan saudara-saudara Yusuf.

Yahya ibn Ya'ia mendengar Zaidah berkata, Jabir al-Ju'fi: itu seorang Rafidhah. Ia memaki sahabat-sahabat Nabi, Al-Humaydi mendengar seorang bertanya kepada Sufyan: "Apakah engkau melihat orang-orang yang menentang perkataan Jabir "Telah bercerita kepadaku washynya para washy?" Sufyan menjawab: "Perkataan itulah yang justru melemahkan Jabir."

Ibn Hibban menilai Jabir pengikut 'Abdullah ibn saba'. Menurut Jabir, 'Ali akan kembali ke dunia.

Begitu beberapa pendapat tentang Jabir al-Ju'fi. Jika pembaca ingin mengetahui lebih banyak lagi, silahkan membaca buku-buku tentang biografi perawi hadits. Dari pendapat-pendapat yang ada, dapat disimpulkan bahwa Jabir adalah orang Rafidhah, dan pendusta. Tapi anehnya, al-Musawi justru memandang Jabir sebagai seorang salafi, dan pemuka agama yang adil dan tsiqat.

'Abdurrahman ibn 'Abdullah al-Zar'i melihat di Rijal al-Syi'ah fi Al-Mizan, al-Musawi mengutip perkataan Jabir yang dikutip dari kitab al-Kafi, jilid 1, h. 2,18: "Kudengar Abu Ja'far as berkata bahwa barangsiapa menganggap dirinya telah mengumpulkan al-Qur'an secara keseluruhan, seperti diturunkan Allah, maka dia pasti berdusta. Sesungguhnya tidak ada orang yang mengumpulkan dan menghafal al-Qur'an secara keseluruhan seperti diturunkan Allah, kecuali 'Ali ibn Abi Thalib dan para imam sesudahnya."

Dari sini jelas, Jabir seorang pemuka Rafidhah yang meyakini ketidaklengkapan al-Qur'an. Kalau begitu, bagaimana riwayatnya bisa dipandang shahih dan adil? Jawabnya, tentu saja tidak, kecuali oleh orang yang sepaham dan sealiran dengan dia.

Catatan kaki:

1 Tahdzib at-Tahdzib, 2/46; Mizan al-I'tidal, 1/379

 

Daftar Isi | al-Firdaus.com


Sunni yang Sunni -- Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ahnya al-Musawi oleh Mahmud az-Zaby
Diterjemahkan dari Al-Bayyinat, fi ar-Radd' ala Abatil al-Muraja'at
karangan Mahmud az-Za'bi, (t.p), (t.t). Mahmud az-Za'bi.
Penerjemah: Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail
Penyunting: Ahsin Mohammad
Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA
Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186
Bandung, 40132
Cetakan I : 1410H-1989M