Sunni yang Sunni
Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ah-nya al-Musawi

Mahmud az-Za'by


10. Talid ibn Sulaiman al-Kufi al-A'raj1

Imam Turmudzi meriwayatkan satu hadits dari Talid tentang manaqib (biografi). Para ahli hadits sepakat untuk menolak riwayatnya, sebab ia Rafidhah yang memaki Abu Bakar, 'Umar, dan sahabat Nabi yang lain. Ia termasuk pembuat hadits palsu, dan meriwayatkan beberapa hadits tentang keutamaan Ahlul Bayt yang aneh-aneh. Adapun pernyataan Ahmad bahwa Talid orang Syi'ah, dan tak ada sesuatu yang membahayakan pada dirinya, menunjukkan ketidaktahuan Ahmad bahwa para ulama menganggap Talid itu orang Rafidhah dan pendusta. Di sini, kecaman terhadap Talid harus didahulukan lantaran jumlah mereka banyak, dan lebih mengetahui keadaan Talid.

Catatan kaki:

1 Tahdzib at-Takdzib, 1/509.

 

Daftar Isi | al-Firdaus.com


Sunni yang Sunni -- Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ahnya al-Musawi oleh Mahmud az-Zaby
Diterjemahkan dari Al-Bayyinat, fi ar-Radd' ala Abatil al-Muraja'at
karangan Mahmud az-Za'bi, (t.p), (t.t). Mahmud az-Za'bi.
Penerjemah: Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail
Penyunting: Ahsin Mohammad
Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA
Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186
Bandung, 40132
Cetakan I : 1410H-1989M