Sunni yang Sunni
Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ah-nya al-Musawi

Mahmud az-Za'by


7. Isma'il ibn 'Ibad ibn 'Abbas al-Thaliqani Abul Qasim 1

Ia dikenal dengan al-Shahib ibn 'Ibad. Ia sangat jujur, walaupun ia dikenal sebagai penganut madzhab Mu'tazilah, yang ia promosikan. Namun, dalam bidang fiqh ia menganut madzhab Syafi'i. Dan ia juga penganut Syi'ah. Konon, ia belajar kepada Imam Bukhari yang pernah berkata tentang dirinya, "ia banyak mendapatkan ilmu, tetapi pikirannya tidak pernah konsisten, selalu ambivalen antara Syi'ah dan Mu'tazilah."

Catatan kaki:

1 Lisan Al-Mizan.

 

Daftar Isi | al-Firdaus.com


Sunni yang Sunni -- Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ahnya al-Musawi oleh Mahmud az-Zaby
Diterjemahkan dari Al-Bayyinat, fi ar-Radd' ala Abatil al-Muraja'at
karangan Mahmud az-Za'bi, (t.p), (t.t). Mahmud az-Za'bi.
Penerjemah: Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail
Penyunting: Ahsin Mohammad
Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA
Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186
Bandung, 40132
Cetakan I : 1410H-1989M