Sunni yang Sunni
Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ah-nya al-Musawi

Mahmud az-Za'by


Isma'l ibn Abban al-Warraq al-Azdari al-Kufi1

Isma'il salah seorang guru Imam Bukhari, walau ia tidak banyak meriwayatkan hadits darinya. An-Nasa'i, Mathin, Ibn'Mu'in, Hakim, Abu Ahmad, Ja'far ash-Shadigh dan ad-Dar Quthni, semuanya menilai Isma'il seorang tsiqat. Aj-Jauzjani berkata bahwa walaupun Isma'il menyimpang (dari kebenaran), tetapi ia tidak berdusta dalam meriwayatkan hadits. Ibn 'Adi berkata, "Sebagian besar orang Kufah adalah penganut tasyayyu'."

Menurut pengamatan kami, aj-Jauzjani memusuhi 'Ali. Ia kebalikan orang Syi'ah yang memusuhi 'Utsman. Padahal yang-benar, ia justru menghargai dan menyukai mereka berdua. Kita tidak perlu mendengarkan komentar pembid'ah terhadap sesama pembid'ah.

Ibn 'Adi telah menjelaskan, tasyayyu' Isma'il berbentuk sikap mengutamakan 'Ali daripada 'Utsman, bukan Abu Bakar atau 'Umar. Aj-Jauzjani sendiri menyatakan Isma'il tidak berdusta dalam berhadits --suatu sikap pembeda dari pendusta-- dengan kesaksian dari lawannya sendiri. Karena itu Imam Bukhari dan Muslim serta ulama hadits yang lain menerima riwayat Isma'il

Catatan kaki:

1 Hadi as-Sari, 2/151.

 

Daftar Isi | al-Firdaus.com


Sunni yang Sunni -- Tinjauan Dialog Sunnah-Syi'ahnya al-Musawi oleh Mahmud az-Zaby
Diterjemahkan dari Al-Bayyinat, fi ar-Radd' ala Abatil al-Muraja'at
karangan Mahmud az-Za'bi, (t.p), (t.t). Mahmud az-Za'bi.
Penerjemah: Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail
Penyunting: Ahsin Mohammad
Diterbitkan oleh Penerbit PUSTAKA
Jalan Ganesha 7, Tilp. 84186
Bandung, 40132
Cetakan I : 1410H-1989M