Beberapa Persoalan Lazim Tentang Thaharah

 Penulis - Mohd Yaakub bin Mohd Yunus : Disemak Oleh - Tuan Hassan Tuan Lah

 

RUJUKAN

 1. ‘Abdullah ‘Abdurrahman al-Bassam, Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram, (edisi terjemahan dengan tajuk Syarah Bulughul Maram, Pustaka Azzam, Jakarta, 2006)

   

 2. Abdul Hakim bin Amir Abdat, Al Masaa-il : Masalah-Masalah Agama, (Darul Qolam, Jakarta, 2001)

   

 3. Abu ‘Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i,  Kitab Al-Umm, (Edisi terjemahan dengan tajuk Al-Umm (Kitab Induk), Victorie Agencie, Kuala Lumpur 1989)

   

 4. Abu ‘Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Mukhtasar Kitab al-Umm fiil Fiqhi, diringkaskan dan diteliti oleh Hussain Abdul Hamid Abu Nashir Nail (edisi terjemahan dengan tajuk Ringkasan Kitab al-Umm, Pustaka Azzam, Jakarta, 2005)

   

 5. Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al-A’immah (edisi terjemahan dengan tajuk Shahih Fikih Sunnah terbitan Pustaka Azzam, Jakarta, 2006)

   

 6. Abu Ruwais al-Syubrawi @ Mohd Noor bin Tahir, Wuduk & Solat Menurut Sunnah & Mazhab Syafie, (Karya Bestari Sdn Bhd, Shah Alam, 2007)

   

 7. Al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari, Tahqiq ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baaz,  (edisi terjemahan dengan tajuk Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari, Pustaka Azzam, Jakarta 1997)

   

 8. Hafiz Firdaus Abdullah, Menelan Air Liur Tidak Membatalkan Puasa, (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru 2005)

   

 9. Hafiz Firdaus Abdullah, Panduan Ibadah Dalam Musafir Penerbangan, (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru 2000)

   

 10. Hafiz Firdaus Abdullah, Pedoman-Pedoman Bermazhab Dalam Islam (edisi baru), (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru 2004)

   

 11. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Mukhtashar Zaadul Ma’ad, Peringkas Muhammad ‘Abdul Wahhab al-Tamimi, (edisi terjemahan dengan tajuk Zaadul Maad Bekal Menuju ke Akherat, Pustaka Azzam, Jakarta, 1999)

   

 12. Ismail Kamus, Panduan Fardhu ‘Ain, (At-Tafkir Enterprise, Kuala Lumpur 1997)

   

 13. Majalah As-Sunnah, Edisi 03/IX/1426H/2005M

   

 14. Majalah Salafy, Edisi 41/1423H/2002

   

 15. Muhammad ‘Abdussalam al-Syaqiry, As-Sunan wa al-Mubtada’aat al-Muta’alliqah bi al-Adzkaar wa ash-Shalawaat, (edisi terjemahan dengan tajuk Bid’ah Bid’ah Yang Dianggap Sunnah, Qisthi Press, Jakarta, 2004)

   

 16. Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shifatu Shalaati an-Nabiyyi Shallallahu 'alaihi wasallam min at-Takbiiri at-Tasliimi Ka-annaka Taraaha, (edisi terjemahan dengan tajuk Sifat Shalat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Media Hidayah, Yogyakarata, 2000)

   

 17. Muhammad Nashiruddin al-Albani, Tamamul Minnah fit-Ta’liq ‘Ala Fiqhus Sunnah, (edisi terjemahan dengan tajuk Terjemah Tamamul Minnah Koreksi dan Komentar Ilmiah Terhadap Kitab Fiqhus Sunnah Karya Syaikh Sayyid Sabiq, Maktabah Salafy Press, Gajah Mada 2002)

   

 18. Muhammad Nashiruddin al-Albani, Majmu’ah Fatawa al-Madina al-Munawwarah, (edisi terjemahan dengan tajuk Fatwa-Fatwa Albani, Pustaka At Tauhid, Jakarta, 2002)

   

 19. Muhammad Nashiruddin al-Albani, Maqalaat Albani, (edisi terjemahan dengan tajuk Risalah Ilmiah Albani Pustaka Azzam, Jakarta, 2002)

   

 20. Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan Fahd bin Abdur Rahman al-Syuwayyib, Shifat Wuduk an-Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, (edisi terjemahan dengan tajuk Beginilah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam Berwuduk, Darus Sunnah, Jakarta, 2005)

   

 21. Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Majmu’ Fatawa Arkanil Islam, (edisi terjemahan dengan tajuk Majmu’ Fatawa Solusi Problematika Umat Islam Seputar Aqidah dan Ibadah : Bab Ibadah,  Pustaka Arafah, Solo, 2002)

   

 22. Muhammad Sulthan al-Ma’shumi al-Khajandi, Halil Muslim bi at-Tiba’ Mazhab Mu’ayyan bin Mazahibi al-Arba’ah (edisi terjemahan dengan tajuk Perlukah Bermazhab, Penerbit Aras Sarana Widia, Jakarta, 1999)

   

 23. Muhammad bin Umar bin Salim Bazamul, At-Tarjih fi Masaa’il at-Thohaarah wal ash-Sholah (edisi terjemahan dengan tajuk Ensiklopedi Tarjih Masalah Thaharah dab Shalat, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2007)

   

 24. Rasul bin Dahri, Bid’ah dan Percanggahannya, (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 1998)

   

 25. Rasul bin Dahri, Mencontohi Sifat Wuduk Nabi (s.a.w.), (tanpa nama penerbit dan tanpa tahun)

   

 26. Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahtani, Thuhur al-Muslim fi Dhau’i al-Kitab wa al-Sunnah Mafhumun wa Fadha’il wa Adaabun wa Ahkaamun, (edisi terjemahan dengan tajuk Thaharah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam: Tuntunan Bersuci Lengkap, Media Hidayah, Jogjakarta, 2004)

   

 27. Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qahtani, Shalaatul Mariidh: Bab min Kitaab Shalaatil Mu’min dan ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baaz, Ahkaamu Shalaatil Mariidh wa Thohaaratihi, (edisi terjemahan dengan tajuk Panduan Shalat dan Bersuci Bagi Orang Sakit Menurut Sunnah Yang Shahih, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor, 2005)

   

 28. Sayyid Sabiq, Fiqhu as-Sunnah, (edisi terjemahan dengan tajuk Fikih Sunnah, Victory Agencie, Kuala Lumpur, 1990)

   

 29. Shalih bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, Fatawaa asy-Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan, disusun oleh Fayiz Musa Abu Syaikhah, (edisi terjemahan dengan tajuk Fatwa-Fatwa Syaikh al-Fauzan, Jakarta, 2004)

   

 30. Wahid Abdussalam Bali, Al-Kalimat al-Nafi’ah fil Akhtha’ asy-Sya’iah, (edisi terjemahan dengan tajuk 474 Kesalahan Dalam Akidah & Ibadah Beserta Koreksinya, Darul Haq, Jakarta 2005)

   

 31. Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhu al-Thohaarah, (edisi terjemahan dengan tajuk Fikih Thaharah, Pustaka al-Kautsar, Jakarta 2004)

 

kandungan