Risalah #6

Mengapa Bid’ah Lebih Dicintai Iblis Berbanding Maksiat?

Mohd. Hairi Nochi


Salah seorang tokoh Salaf yang terkenal, al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah (161H) pernah berkata:[1]

Perbuatan bid’ah lebih dicintai oleh Iblis daripada kemaksiatan. Pelaku kemaksiatan masih mungkin untuk dia bertaubat dari kemaksiatannya sedangkan pelaku bid’ah sulit untuk bertaubat daripada bid’ahnya.

 

Pasti ada di kalangan para pembaca yang budiman ketika ini sedang tertanya-tanya, mengapakah dalam kenyataannya di atas Sufyan ats-Tsauri rahimahullah mengatakan bahawa bid'ah itu lebih dicintai oleh Iblis berbanding maksiat?

 

Bukankah bid'ah itu adalah suatu perbuatan berbentuk  ibadah dan niat pelakunya ingin menghampirkan diri kepada Allah, lalu bagaimana mungkin ia boleh dianggap sebagai suatu perbuatan yang lebih keji berbanding maksiat?

 

Agar para pembaca yang budiman sekalian dapat memahami maksud sebenar kenyataan di atas, maka izinkan penulis memberikan sedikit komentar mengenainya sebagaimana tercatat di bawah ini:

 

Pertama:

Ahl al-Bid’ah amat yakin bahawa bid’ah yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang baik lagi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sebab itu kita lihat golongan ini amat mudah melenting apabila dikatakan kepada mereka bahawa apa yang diamalkan oleh mereka itu adalah sesuatu yang bercanggah dengan ajaran Islam.

 

Masakan tidak, amalan bid’ah tersebut kelihatan mirip kepada ibadah sebagaimana yang sedia wujud  dalam syariat Islam dan menurut sangkaan mereka, sesiapa jua yang melakukannya pastilah beroleh ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta’ala.

 

Atas sangkaan ini, mereka berpendapat tidak mungkin ia dianggap sebagai satu perbuatan yang salah lagi keji di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala, apatah lagi menganggapnya bukan sebahagian daripada ajaran Islam. Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala menerusi firman-Nya pada ayat berikut:[2]

 

Maka apakah orang dijadikan (syaitan) menganggap baik perbuatannya yang buruk, dia meyakini perkerjaannya itu baik?

 

Hal ini berbeza dengan para pelaku maksiat, mereka tetap sedar bahawa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah dan keji di sisi ajaran agama, jauh daripada menganggapnya sebagai suatu amalan yang terpuji.

 

Kedua:

Sebab kedua mengapa bid’ah dikatakan lebih disukai iblis berbanding maksiat kerana para pelaku bid'ah lazimnya terjerumus kepada perbuatan menghalalkan apa yang telah diisytiharkan sebagai haram oleh Allah dan Rasul-Nya.

 

Sejauh kajian penulis, tiada khilaf (perselisihan) di kalangan para ulama bahawa apabila seseorang itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam maka dia telah jatuh kepada perbuatan kufur. Demikian juga sebaliknya, jika dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya  maka dia telah jatuh kepada perbuatan kufur.

 

Sama-sama kita maklumi bahawa bid'ah adalah perbuatan yang keji di sisi Allah dan Rasul-Nya, malah ia dianggap sebagai perkara yang paling buruk di dalam urusan agama sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:[3]

... dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan (dalam urusan agama) ...

 

Bahkan lebih jauh dari itu, sebahagian amalan bid’ah dilihat berpotensi mengheret para pelakunya kepada perbuatan syirik, iaitu menjadikan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai penggubal syariat (asy-Syari’) yang menandingi kesempurnaan syariat-Nya sebagaimana yang sedia tertera di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah Rasul-Nya yang sahih.

 

Ini sebagaimana firman-Nya dalam surah asy-Syura, ayat 21:

Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?

 

Dengan mengutip kenyataan Syeikh Muhammad al-Ghazali rahimahullah, Syeikh Sa’ad Yusuf Abu Aziz menulis di dalam bukunya Mausu’ah as-Sunan wa al-Mubtada’at menulis:[4]

 

Orang yang membuat bid’ah dalam agama memberikan dirinya kedudukan yang tidak sepatutnya. Kerana pembuat syariat hakiki hanyalah Allah dan tidak ada yang menyekutui-Nya. Bagaimana seseorang – apa pun niat dan kedudukannya – mencampurkan hukum-hukum Allah dengan hukum yang berasal dari dirinya sendiri?

 

Bagaimana dia mengatakan: “Ini adalah perbuatan sama ada yang sebaiknya dilakukan dan perbuatan buruk yang sebaiknya ditinggalkan, walaupun tidak diturunkan hukumnya oleh Allah dan tidak disunnahkan oleh Nabi-Nya?” Allah berfirman dalam surah asy-Syura, ayat 21:

 

Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan – mana-mana bahagian dari agama mereka – sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah?.

 

Ini merupakan bahagian dari pengakuan menjadi Tuhan, yang mana jika sudah demikian, seseorang yang melakukannya bererti melampau batasan-basatan kedudukannya sebagai manusia.

 

Akan tetapi malangnya amalan bid'ah yang jelas pengharamannya di sisi ajaran agama ini telah dianggap sebagai ‘halal’ lagi baik oleh kebanyakan para pencipta dan penggemarnya. Dengan anggapan tersebut maka tanpa disedari mereka telah jatuh kepada perbuatan menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

 

Berbeza dengan maksiat yang dilakukan oleh para pelakunya dimana mereka tahu bahawa apa yang mereka amalkan itu adalah perkara yang jelas diharamkan di sisi agama. Tidak pernah sama sekali mereka terfikir bahawa maksiat itu adalah sesuatu yang dihalalkan di sisi ajaran Islam, bahkan mana-mana jua agama di dunia ini.

 

Ketiga:

Ahl al-Bid’ah amat bangga dengan amalan-amalan bid’ah mereka. Dengan kebanggaan itu mereka tidak sedikit pun memiliki perasaan malu kepada Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang beriman.

 

Berbeza dengan ahli maksiat, mereka tetap merasakan apa yang dikerjakan oleh mereka itu adalah sesuatu yang keji di sisi ajaran agama serta bercanggah dengan norma-norma masyarakat. Dengan kesedaran itu mereka sentiasa merasa malu kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepada orang-orang yang beriman. 

 

Keempat:

Amat jarang ditemui di kalangan para pelaku maksiat yang berani membantah ayat-ayat al-Qur'an dan al-Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang disampaikan kepada mereka. Sekalipun ada, ia hanyalah sebilangan kecil sahaja dan kebanyakan mereka ini adalah terdiri daripada golongan yang sememangnya jahil di dalam memahami ilmu-ilmu agama.

 

Berbeza dengan pelaku bid'ah yang majoritinya terdiri dari kalangan mereka yang dikenali sebagai orang yang berilmu dan penggiat ibadah (‘abid), namun dilihat begitu tegar di dalam mempertahankan bid’ah dan sentiasa membantah al-Qur'an dan al-Sunnah yang sahih yang dibentangkan di hadapan mereka. Ini terutamanya apabila nas-nas al-Qur’an dan al-Sunnah itu dilihat sebagai sesuatu yang bercanggah dengan amalan-amalan bid’ah mereka.

 

Bantahan ini dilakukan dengan pelbagai cara; dengan cara mendahulukan akal, sangkaan dan perasaan di atas nas, ‘memaksumkan’ perkataan ‘tok guru’ serta mengunggulkan kebiasaan atau tradisi masyarakat melebihi apa yang dibawa oleh al-Qur’an dan al-Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih.

 

Kelima:

Perbuatan maksiat adalah sesuatu yang jelas kemungkarannya di sisi ajaran agama dan ini amat mudah difahami sekalipun oleh mereka yang amat minimum kefahamannya terhadap hukum-hakam agama. Ini berbeza dengan bid'ah yang pada zahirnya kelihatan baik, indah lagi mempersona bagi setiap yang memandangnya. Ia amat sukar difahami hatta oleh mereka yang memiliki ilmu pengetahuan agama sekalipun, melainkan mereka yang telah diberi rahmat dan bashirah oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

 

Berkata Syeikh ‘Abdurrahman bin Hasan rahimahullah (1258H):[5]

Tidak ada yang sanggup membezakan antara bid’ah dan sunnah selain orang yang Allah kurniakan kepadanya semangat mencari al-haq (kebenaran) dengan penuh kesungguhan, mencari kitab-kitab Ahl al-Sunnah serta memahami dengan baik dalil-dalil al-Qur’an, sunnah dan pemahaman al-Salaf al-Shalih.

 

Maka sebab itu kita dapati para ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang bermanhaj Salaf amat memberi penekanan kepada usaha membanteras kemungkaran syirik dan bid'ah berbanding kemungkaran-kemungkaran maksiat lainnya.

 

Keenam:

Mereka yang melakukan bid’ah pada hakikatnya ialah orang yang tidak meyakini kesempurnaan dan kelengkapan ajaran Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Jauh di sudut hati mereka, mereka merasakan seakan-akan wujud kekurangan pada agama ini yang masih memerlukan kepada pengubahsuaian bagi menjadikan ia lebih ‘lengkap’ dan ‘sempurna’ berbanding apa yang telah termaktub di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih.

 

Muhammad al-Ghazali rahimahullah berkata:[6]

Mengapa seseorang membuat hal baru dalam agamanya, mencampuri dengan agama agar yang dibuatnya itu masuk dalam agama dan dianggap suci? Apakah kerana kekurangan yang dilihatnya pada ajaran yang diturunkan oleh Allah? Jika hal tersebut adalah sebagai alasan seseorang membuat bid’ah, maka dia termasuk orang yang bodoh. Hal itu kerana Allah telah berfirman:

 

Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agama kamu dan telah Aku cukupkan kepada kamu nikmat-Ku dan telah Aku redai Islam itu menjadi agama kamu.

 

Maka barangsiapa menyangka bahawa dalam ajaran Islam terdapat kekurangan, yang membuatnya perlu tambahan sehingga layak untuk meluruskan jiwa manusia, maka hal itu adalah kebodohan dan pengingkaran.

 

Dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala pada ayat 3 dari surah al-Maidah berikut:

Pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku kepada kamu dan Aku telah reda Islam itu menjadi agama untuk kamu.

 

al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata:[7]

Ini merupakan nikmat Allah terbesar yang diberikan kepada umat ini (umat Islam), tatkala Allah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak memerlukan agama lain dan tidak pula Nabi lain selain Nabi mereka iaitu Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

 

Oleh kerana itu, Allah menjadikan baginda sebagai penutup para Nabi dan mengutuskannya kepada seluruh manusia dan jin sehingga tidak ada yang halal kecuali yang baginda halalkan, tidak ada yang haram kecuali yang baginda haramkan dan tidak agama kecuali yang disyariatkannya. Semua yang dikhabarkannya adalah haq, benar dan tidak ada kebohongan serta tidak ada pertentangan sama sekali.

 

Penulis kitab al-Bid’ah Dhawabithuha wa Atsaruha as-Sayyi’ fi al-Ummah, Dr. Ali bin Muhammad Nashir al-Faqihi menjelaskan:[8]

Ini adalah konsekuensi dari keadaan seorang penyeru kebid’ahan (mubtadi’) atau ucapannya. Seakan dia mengatakan: Sesungguhnya syariat ini belum sempurna dan masih tersisa sesuatu yang wajib atau sunat untuk diralat.

 

Sebab, seandainya dia meyakini akan kesempurnaan syariat ini dari segala sisinya maka dia tidak akan berbuat bid’ah dan tidak akan meralatnya. Dan seandainya ada orang yang mengatakan demikian atau meyakininya, maka dia adalah orang yang tersesat dari jalan yang lurus.

 

Dalam sebuah hadis yang bersumberkan daripada Abu Dzar radhiallahu’anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:[9]

Tidak tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan (kamu) ke syurga dan menjauhkan (kamu) dari neraka kecuali sesungguhnya telah dijelaskan kepada kamu.

 

Berdasarkan hadis di atas Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdat hafizhahullah menjelaskan:[10]

    Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya segala sesuatu, baik berupa perintah atau larangan atau khabar dan lain-lain (berhubung dengan agama ini). Untuk itu, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang mulia telah bersabda:

 

Tidak tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan (kamu) ke syurga dan menjauhkan (kamu) dari neraka kecuali sesungguhnya telah dijelaskan kepada kamu.

 

Oleh kerana itu, sesiapa yang mencari jalan menuju jannah atau syurga dan menjauhkan dirinya dari naar atau api neraka tanpa mengikuti al-Kitab dan al-Sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang mulia bahkan dia merasa cukup dari keduanya, maka sesungguhnya dia telah menempuh jalan yang tidak pernah dijelaskan dan diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

 

Kerana tidak ada jalan bagi seseorang hamba untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhiratnya kecuali dengan beriman kepada baginda shallallahu ‘alaihi wasallam dengan sebenar-benar keimanan dan mengikuti sunnahnya. Inilah yang dimaksudkan dengan mentaati baginda, iaitu dengan ittiba’  kepada baginda.

 

Ketujuh:

Ahli maksiat memiliki harapan untuk bertaubat setelah mendapat kesedaran. Sebaliknya Ahl al-Bid’ah amat sukar untuk bertaubat kerana merasakan apa yang mereka lakukan itu adalah suatu kebaikan di sisi agama. Sebab itu seringkali kita lihat para pelaku bid’ah ini amat sukar untuk menerima nasihat yang disampaikan kepada mereka. Ini sekalipun mereka menyedari bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah bercanggah dengan al-Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih.  

 

Amat benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:[11]

          Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid’ah sampai dia meninggalkan bid’ahnya.

 

Hakikat bahawa para pelaku bid’ah adalah golongan yang amat degil untuk menerima nasihat dan kebenaran yang disampaikan kepada mereka ini telah pun dijelaskan oleh al-Imam asy-Syathibi rahimahullah. Beliau menyatakan di dalam kitabnya yang terkenal, al-I’tisham, jilid 2, ms. 268:[12]

Ahl al-Bid’ah selalu bersikap degil dengan nasihat, tidak mahu menerima dalil dan tidak peduli terhadap kritikan seperti para pendahulu bid’ah. Satu contoh Ma’bad al-Juhani, Amr bin Ubaid dan selain mereka, meskipun mereka banyak mendapat kritikan pedas dan sorotan semua penjuru, tetapi tidak bertambah kecuali jauh dari Allah dan bertahan (berkeras) di atas bid’ah mereka. Ini sebagaimana firman Allah (dalam surah al-Maidah ayat 41 yang bermaksud): Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) dari Allah.  

 

Besarnya bahaya yang dibawa bid’ah ini sehingga menghalangi para pelakunya bertaubat telah pun dijelaskan oleh Syeikh ‘Abdul Muhsin bin Hammad al-‘Abbad al-Badr hafizhahullah sebagaimana katanya:[13]

 

Bahaya bid’ah adalah besar, urusannya adalah perkara yang mengkhuatirkan dan musibah yang ditimbulkannya adalah besar. Ia lebih berbahaya daripada dosa maksiat, kerana pelaku maksiat mengetahui bahawa dirinya telah terjatuh kepada perkara yag haram sehingga dia akan meninggalkannya dan bertaubat daripada maksiat tersebut.

 

Adapun pelaku bid’ah, dia memandang dirinya di atas kebenaran sehingga dia akan terus menerus di atas bid’ahnya hingga mati. Padahal sebenarnya dia adalah pengikut hawa nafsu dan seorang yang keluar dari jalan yang lurus.

 

Sementara itu Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah turut mengulas lanjut perkara ini dimana beliau berkata:[14]

 

Oleh sebab itu, para alim ulama sunnah seperti Sufyan ats-Tsauri dan yang lain berpendapat bahawa Ahl al-Bid’ah lebih dicintai iblis daripada maksiat, kerana bid’ah tidak mempunyai harapan untuk bertaubat. Sebab Ahl al-Bid’ah yang membuat ajaran yang buruk menyangka baik terhadap keburukan tersebut.

 

Dan selama dia memandang baik, maka tidak mungkin bertaubat. Kerana awal pintu taubat terbuka ketika seseorang menyedari perbuatannya buruk atau dia merasa telah meninggalkan perintah, baik yang bersifat wajib atau sunat. Selagi dia menganggap bahawa perbuatan buruk tersebut suatu kebaikan, maka sangat susah untuk bertaubat.

 

Kelapan:

Antara faktor lain mengapa Iblis amat menyukai bid’ah yang diada-adakan di dalam agama ini adalah, melaluinya umat Islam berpecah-belah dan bermusuhan antara sesama sendiri, padahal perpecahan itu amatlah disukai oleh syaitan. Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahih Ibnu Hibban, no. 4577:

Sesungguhnya Tangan Allah bersama al-Jama’ah dan sesungguhnya syaitan berlari bersama orang yang memecahbelahkan al-Jama’ah.

 

Baginda juga bersabda dalam hadis yang lain ketika menggambarkan suasana perpecahan yang akan melanda umat Islam sebagai akibat daripada bid’ah yang mereka ada-adakan di dalam ajaran Islam. Sabdanya:[15]

Dan sesungguhnya kumpulan ini (umat Islam) akan berpecah kepada tujuh puluh tiga (kumpulan), tujuh puluh dua daripadanya akan masuk Neraka dan hanya satu daripadanya akan masuk Syurga iaitu al-Jama’ah.

 

Dalam riwayat yang lain: [16]

Mereka yang mengikuti jalan hidupku dan para sahabatku.

 

Justeru satu-satunya cara untuk bersatu adalah dengan kembali sepenuhnya kepada kebenaran yang berpaksikan kepada petunjuk al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih sesuai dengan kefahaman generasi al-Salaf al-Shalih. ‘Abdullah bin Mas’ud radhiallahu ’anhu pernah berkata:[17]

          Al-Jama’ah ialah apa yang menepati kebenaran sekalipun engkau seorang diri.[18]

 

Kesembilan:

Faktor terakhir yang mendorong Iblis menyukai  bid’ah melebihi kemungkaran lainnya adalah kerana bid’ah akan menjadikan agama Islam sebagai satu ajaran yang amat sukar lagi menjenguhkan para penganutnya. Dengan kesukaran ini, Iblis telah berjaya melemahkan umat manusia daripada terus mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupannya, sekaligus memisahkan diri mereka daripada mendekati Allah Subhanahu wa Ta’ala.

 

Penulis membawakan satu contoh mudah iaitu berkaitan dengan urusan perkahwinan. Jika kita perhatikan tradisi perkahwinan dalam kalangan masyarakat Islam masa kini – secara khusus umat Islam di nusantara - akan didapati tidak sedikit padanya yang mengandungi unsur-unsur bid’ah yang menyulitkan para pengantin. Padahal Islam amat menitikberatkan kemudahan dalam urusan perkahwinan.

 

Demikian juga dengan lain-lain perkara yang berkait terus dengan pelaksanaan syariat Islam seperti urusan pengendalian jenazah, pelaksanaan ibadah solat, puasa dan sebagainya. Boleh dikatakan hampir kesemua perkara yang disebutkan tidak terlepas daripada seribu satu macam unsur bid’ah yang amat menyusahkan umat Islam.

Semua ini bercanggah dengan ajaran Islam yang sentiasa memberikan kemudahan kepada umatnya di dalam melaksanakan segala suruhan perintah dan larangannya.[19]

 

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:[20]

          Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.

 

 Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang masyhur: [21]

Sesungguhnya agama ini (agama Islam adalah) mudah. Tidak seseorang yang memaksakan diri dalam agama melainkan akan menemui kesulitan.

 

Sabdanya lagi dalam hadis yang lain:[22]

Mudahkanlah dan janganlah menyusahkan, dan berilah khabar gembira dan janganlah membuat orang lari (dari agama ini).

 

¯ Kata Penutup

Demikian beberapa catatan mengenai jurang perbezaan antara bid’ah dan maksiat yang dapat saya huraikan menerusi perbincangan singkat ini. Berdasarkan huraian ini, dapat diperhatikan bahawa bid’ah membawa bahaya yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan maksiat yang dilakukan oleh kebanyakan umat manusia, khususnya umat Islam.

 

Ini kerana bid’ah secara halus berpotensi mengheret setiap pelakunya kepada perbuatan kufur, di samping menghalangi mereka untuk bertaubat daripada kemungkaran bid’ah yang dilihat sebagai benar dan indah pada pandangan mereka.

 

Inilah yang terjadi pada umat terdahulu dari kalangan ahli kitab disebabkan oleh sikap mereka yang suka berlebih-lebihan di dalam mempraktikkan ajaran agama yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan para Rasul dan kitab-Nya, sehingga akhirnya menjadikan mereka sebagai umat terlaknat dan kafir di sisi Tuhannya.

 

Sama-samalah kita memelihara diri, keluarga dan masyarakat kita agar tidak terjerumus ke lembah bid’ah yang amat berbahaya ini.

Wallahu a’lam.

 

 


[1] Riwayat al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah dan al-Lalika’i dalam Syarh Ushul al-I’tiqad Ahlus Sunnah wal Jama’ah, no. 238.

[2]  Surah Fathir, ayat 8.

[3]  Hadis riwayat Abu Daud, no. 1097,  at-Tirmidzi, no. 1105, Ibnu Majah, no. 1892 dan lain-lain.

[4]  Lihat Mausu’ah as-Sunan wa al-Mubatada’at karya Syeikh Sa’ad Yusuf Abu Aziz, ms. 29.

[5] Lihat Mulakhkhas Min Minhaj as-Sunnah karya Syeikh ‘Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin ‘Abdul Wahhab, ms. 200.

[6]   Lihat Mausu’ah as-Sunan wa al-Mubatada’at karya Syeikh Sa’ad Yusuf Abu Aziz, ms. 30.

[7]   Lihat Tafsir Ibnu Katsir karya al-Hafiz Ibnu Katsir, jld. 3, ms. 18.

[8]  Lihat al-Bid’ah Dhawabithuha wa Atsaruha as-Sayyi’ fi al-Ummah karya Dr. Ali bin Muhammad Nashir al-Faqihi, ms. 18.

[9]   Hadis riwayat ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir, no. 1647.

[10] Lihat Al-Islam: Kemudahan & Kesempurnaannya karya Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdat, ms. 56-57.

[11] Hadis riwayat ath-Thabrani dengan sanad yang bagus (jayyid), bersumberkan daripada Anas radhiallahu’anhu, secara marfu’. Lihat Silsilah al-Ahadith ash-Shahihah, no. 1620.

[12]  Lihat Mauqifu Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah min Ahl al-Ahwa’ wa al-Bid’ah karya Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, ms. 200.

[13]  Lihat Al-Hatstsu ‘Ala at-Tiba’i as-Sunnah wa at-Tahdziru min al-Bida’i wa Bayanu Khatharaha karya Syeikh ‘Abdul Muhsin bin Hammad al-‘Abbad al-Badr, ms. 69.

[14]  Lihat  Mauqifu Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah min Ahl al-Ahwa’ wa al-Bid’ah karya Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, ms. 198.

[15]  Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat dengan lafaz yang saling berbeza tetapi ke arah maksud yang sama. Lafaz hadis di atas adalah salah satu dari lafaz Abu Daud, lihat Sunan Abu Daud, no. 4429. Hadis ini adalah hadis sahih. Disahihkan oleh at-Tirmizi, al-Hakim, adz-Zahabi dan al-Juzani dalam kitab al-Abathil 1/302, al-Baghawi dalam Syarah al-Sunnah 1/213, asy-Syathibi dalam al-I’tisham 2/698, tahqiq Syeikh Salim al-Hilali, Ibnu Taimiyyah dalam al-Majmu’ al-Fatawa 3/345, Ibnu Katsir dalam Tafsir Ibnu Katsir 1,/390, Ibnu Hajar dalam Takhrij al-Kasysyaf, ms. 63, al-‘Iraqi dalam al-Mughni ‘an Hamlil Asfar, no. 3240, al-Bushairi dalam Mishbah az-Zujajah 4/180, Syeikh al-Albani dalam Silsilah al-Ahadith ash-Shahihah, no. 203 dan lain-lain yang banyak jumlahnya.

[16]  Hadis riwayat at-Tirmidzi di dalam Sunan al-Tirmidzi, no. 2565.

[17]  Dikeluarkan oleh al-Lalika’i dalam Syarh Ushul I’tiqad Ahlus Sunnah Wal Jama’ah, no. 160. Diriwayatkan juga oleh Ibnu ‘Asakir dalam Tarikh Damshiq 46/409 dan dinilai sahih oleh Syeikh al-Albani dalam al-Misykat al-Mashabih 1/56.

[18]  Kata-kata ‘Abdullah bin Mas’ud radhiallahu ’anhu merupakan satu tamparan yang hebat ke atas sebahagian pihak yang sering sahaja menjadikan kuantiti orang yang berada di dalam sesebuah firqah atau kelompok sebagai kayu ukur dalam menentukan kebenarannya. Sedangkan menurut Islam kebenaran satu-satu kelompok itu bukanlah diukur degan berdasarkan kuantiti orang yang berada di atasnya akan tetapi ialah berdasarkan kepada prinsip atau dasar ia berpijak.

[19] Lebih lanjut berkenaan ajaran Islam dan ciri-ciri kemudahannya, sila lihat Al-Islam: Kemudahan & Kesempurnaannya karya Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdat (Jakarta: Maktabah Mu’awiyah bin Abi Sufyan).

[20]  Surah al-Baqarah, ayat 185.

[21]  Hadis riwayat al-Bukhari 1/23.

[22] Hadis riwayat al-Bukhari, no. 69 dan Muslim, no, 1734.