Risalah #4:

Mengenal Watak Dan Ciri-Ciri Ahl al-Bid’ah

Mohd. Hairi Nochi


Jika kita mengkaji kitab-kitab peninggalan para ulama muktabar Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang membicarakan secara khusus mengenai persoalan bid’ah, maka kita akan dapati mereka amat memberikan perhatian yang serius terhadap bid’ah dan hal-hal yang berhubung kait dengannya.[1]

 

Keperihatinan dan kesedaran mereka terhadap hal ini memberi petunjuk akan implikasi bahaya yang dibawa bid’ah tersebut ke atas agama mahupun umat Islam seluruhnya.  Di atas dasar keperihatinan mereka inilah, maka kita dapati para tokoh yang mulia ini telah pun meninggalkan begitu banyak wasiat dan peringatan sebagai usaha bagi memelihara umat Islam daripada terperangkap oleh jeratan bid’ah dan tipu daya para penyerunya.

 

Melalui perbincangan ini penulis akan mendedahkan kepada sidang pembaca yang budiman sekalian beberapa keterangan daripada para ulamak muktabar Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang bermanhaj al-Salaf al-Shalih mengenai ciri-ciri yang lazim terdapat pada golongan Ahl al-Bid’ah.

 

Pengenalan kepada ciri-ciri Ahl al-Bid’ah ini adalah suatu yang teramat penting sebagai langkah pemeliharaan diri kita semua agar tidak terjatuh ke dalam jurang bid’ah yang pastinya akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta’ala, na’udzubillahi min dzalik.

 

 

¯ Larangan al-Qur’an kepada umat Islam daripada melakukan bid’ah dan bermu’amalah dengan para penyerunya.

 

Sebagai mukadimah, marilah kita perhatikan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dan keterangan daripada salah seorang tokoh Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang mengikutinya di bawah ini. Firman-Nya dalam surah al-An’am, ayat 68:

 

Apabila engkau melihat orang-orang yang sengaja mengeluarkan perkataan kotor terhadap ayat-ayat Kami, jauhkan dirimu daripada mereka sehingga mereka berbicara perkara yang lain. Jika engkau dilupakan oleh syaitan (lalu engkau duduk bersama mereka), janganlah engkau ulangi duduk bersama-sama kaum yang zalim itu lagi setelah engkau mendapat peringatan (mengenai larangan itu).

 

Ayat ini menerangkan kepada setiap manusia agar menjauhi golongan yang suka berbohong terhadap agama Allah Subhanahu wa Ta’ala.  Ini kerana, mereka sanggup mengubah dan menukar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta’ala dan meletakkannya sesuatu yang bukan pada tempatnya.

 

Maksud kalimah al-Zhalimin الظا لمين ialah golongan terdiri daripada kaum musyrikin, mereka yang merubah atau menukar ayat Allah dan mereka yang melakukan bid’ah dalam agama.[2] al-Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah (751H) telah menegaskan perkara ini di dalam kitabnya, Kitab at-Tafsir, ms. 630, beliau berkata:[3]

 

Siapa yang bergaul atau berkawan dengan golongan Ahl al-Bid’ah sebenarnya dia telah menghancurkan keseluruhan syariat agama. Bergaul dengan mereka seolah-olah memakan racun dan sebagainya. Sedangkan Allah sendiri telah memberi perumpaan kepada manusia tentang perkara ini bahawa mereka ini adalah golongan bid’ah dan golongan yang sesat.

 

Mereka menyekat seseorang dari melakukan suruhan Allah dan Rasul-Nya dan mengajak manusia menyanggahi perintah Allah. Selain itu, mereka juga menghalangi manusia dari mengikuti jalan Allah lalu memesongkan mereka. Bahkan, golongan ini sanggup mengubah suai amalan bidaah sehingga dianggap sunnah dan sebaliknya berusaha menjadikan sunnah sebagai bid’ah.

 

Apa yang mereka harapkan, perkara makruf dikatakan mungkar dan perkara mungkar dianggap makruf. Antara ungkapan dan perbuatan yang biasa mereka gunakan dalam usaha menentang sunnah dan mengelirukan masyarakat agar menjauhinya serta mengamalkan bid’ah:

 

1. Apabila berbicara perkara berkaitan tauhid, mereka mengatakan masih ada kekurangan pada wali-wali yang soleh seperti generasi al-Salaf al-Shalih. Sebab itulah boleh menokok tambah dalam agama.

 

2.  Apabila diminta agar mengikuti sunnah Rasulullah, mereka mengatakan patutkah kita meninggalkan pendapat imam-imam muktabar yang menjadi pegangan mazhab kita?

 

3.  Apabila Allah mensifatkan diri-Nya dengan sifat yang selayaknya bagi Dzat-Nya sedangkan Rasulullah dan imam mazhabnya sendiri mensifatkan seperti mana yang disifatkan oleh Allah tanpa mentakwil atau melampau, mereka mengatakan golongan yang menetapkan sifat-sifat Allah secara mutlak ialah golongan Musyabbihin (menyamakan Allah dengan makhluk).

 

4. Apabila mereka diminta mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya supaya melakukan perkara makruf dan meninggalkan perbuatan mungkar yang menyanggahi perintah Allah dan Rasul-Nya, mereka menuduh golongan ini sebagai golongan pembawa fitnah yang boleh memecah-belahkan masyarakat.

 

5. Apabila kita mengikuti sunnah Nabi dan meninggalkan apa yang bertentangan dengan sunnah (bid’ah), mereka menuduh golongan ini termasuk pengikut bid’ah yang menyesatkan.

 

6.  Apabila kita cuba mendekatkan diri dengan Allah lalu menjauhi golongan mereka serta menghindari diri daripada menikmati kehidupan yang tidak bermakna itu (penuh dengan syirik, bid’ah dan khurafat), mereka menuduh golongan ini hanya berpura-pura.

 

Apabila kamu meninggalkan sunnah dan kamu sentiasa mengamalkannya dan menurut kehendak hawa nafsu mereka (mengamalkan bid’ah), kamu sebenarnya termasuk orang yang paling (dibenci) di sisi Allah. Manakala ketika bersama mereka, engkaulah orang yang paling munafik.  Walau apapun yang bakal berlaku, berpeganglah dengan apa yang diredhai oleh Allah dan Rasul-Nya sekalipun mereka marah, tidak mencampuri usaha mereka dalam mempermainkan agama dan tidak mempedulikan ancaman yang bakal mereka lakukan kerana pegangan kamu berada di atas kebenaran.

 

Demikian penjelasan ringkas daripada salah seorang tokoh muktabar Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, al-Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah  (751H) mengenai ciri-ciri umum golongan ahli bid’ah dan reaksi mereka terhadap para pendukung al-Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Seterusnya akan diterangkan pula ciri-ciri khusus yang lazim terdapat pada kebanyakan Ahl al-Bid’ah.

 

 

¯ Ciri-ciri khusus Ahl al-Bid’ah.

Sebelum ini telah diterangkan beberapa ciri-ciri umum Ahl al-Bid’ah dan hujah-hujah penolakan mereka ke atas dakwah Salafiyyah[4] yang dibawa oleh para pendukung al-Sunnah Rasululah shallallahu ‘alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan meneliti pula secara lebih terperinci ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh golongan tersebut. Tumpuan akan diberikan kepada tujuh ciri-ciri utama Ahl al-Bid’ah sebagaimana menurut keterangan para tokoh Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Tujuh ciri-ciri yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

 

Ciri #1: Gemar memberikan pelbagai gelaran (laqob) buruk ke atas Ahl as-Sunnah.

Antara ciri utama golongan Ahl al-Bid’ah ialah sikap mereka yang gemar memberikan pelbagai gelaran buruk ke atas para pendukung al-Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.  Antara gelaran-gelaran yang masyhur dilontarkan oleh golongan ini kepada Ahl al-Sunnah termasuk mereka yang berada di Malaysia ialah seperti ‘Wahhabi’, ‘Kaum Muda’, al-Musyabbihah[5] dan lain-lain seumpama.

 

al-Imam Abu Hatim al-Razi rahimahullah menulis di dalam  kitabnya, Ahl al-Sunnah wa I’tiqad ad-Din sebagaimana nukil al-Imam al-Lalaka’i rahimahullah di dalam kitab beliau Syarh Ushul I’tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, no. 321 dan al-Imam al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh as-Sunnah (tahqiq Khalid bin Qasim al-Radady), ms. 116:[6]

 

Tanda Ahl al-Bid’ah adalah mencela Ahl al-Atsar (Ahl as-Sunnah). Tanda orang-orang Zindiq adalah mereka menamakan Ahl al-Atsar dengan sebutan al-Hasyawiyyah, mereka ingin mematikan atsar. Tanda orang-orang al-Jahmiyyah mereka menamakan Ahl al-Sunnah dengan sebutan al-Musyabbihah (menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk). Tanda orang-orang al-Qadariyyah ialah mereka menamakan Ahl al-Sunnah dengan sebutan al-Mujabbirah.

 

Tanda orang-orang Murjiah ialah mereka menamakan Ahl al-Sunnah dengan sebutan al-Mukhalifah dan al-Nuqshaniyyah. Tanda orang-orang (Syi’ah) al-Rafidhah ialah mereka menamakan Ahl al-Sunnah dengan sebutan al-Nashibah.  Padahal Ahl al-Sunnah tidak mempunyai nama kecuali satu nama sahaja dan mustahil nama-nama tersebut berpadu dalam diri mereka.

 

Sementara itu al-Imam al-Barbahari rahimahullah (329H) menulis di dalam kitabnya, Syarh as-Sunnah:[7]

Jika anda mendengar seseorang mencela atsar atau (menolak atsar) atau menginginkan selain atsar, maka jadikanlah dia seorang yang tertuduh dalam Islam dan janganlah (anda ragu-ragu) dia seorang pengikut hawa nafsu dan Ahl al-Bid’ah.

 

Sebenarnya sikap Ahl al-Bid’ah yang suka melontarkan pelbagai gelaran buruk ke atas Ahl al-Sunnah ini bukanlah sesuatu yang baru dalam lembaran sejarah dakwah Salafiyyah. Malah perkara yang sama juga pernah berlaku ke atas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika manhaj ini didakwahi baginda ke atas masyarakat Arab jahiliah pada suatu ketika dahulu.

 

Antara gelaran-gelaran buruk yang diberikan oleh masyarakat Arab jahiliah ini ke atas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dalam usaha mereka menolak dakwah yang disampaikan oleh baginda shallallahu ‘alaihi wasallam adalah dengan menggelarinya sebagai seorang ahli sihir, gila, bodoh dan pendusta.

 

Malah yang lebih berat dari itu, baginda shallallahu ‘alaihi wasallam juga pernah diugut untuk dibuang negeri, dibakar, disembelih, dipenjara dan lain-lain seumpama. Hakikat ini telah pun dirakamkan di dalam al-Qur’an. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surah Shad, ayat 4:

 

Dan mereka (yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad itu) merasa hairan bahawa mereka didatangi oleh seorang Rasul pemberi amaran dari kalangan mereka sendiri. Dan mereka yang kafir itu berkata: Orang ini adalah seorang ahli sihir lagi pendusta.

 

Dalam surah al-Furqan, ayat 41 Allah menjelaskan:

Dan apabila mereka melihatmu (wahai Muhammad), mereka hanyalah menjadikanmu ejek-ejekan (sambil mereka berkata): Inikah orangnya yang diutuskan oleh Allah sebagai Rasul-Nya?

 

Firman-Nya lagi dalam ayat yang lain pada surah as-Shaffah, ayat 36:

Serta mereka berkata: Patutkah kami mesti meninggalkan tuhan-tuhan yang kami sembah kerana dengan ajakan seorang penyair gila?

 

Kemudian dalam surah al-Qashash, ayat 57, Dia berfirman:

Dan mereka (golongan kafir) berkata: Kalau kami menyertaimu menurut petunjuk yang engkau bawa itu nescaya kami dengan serta merta ditangkap dan diusir dari negeri kami.

 

Syeikh Abu ‘Uthman Ismail bin ‘Abdur Rahman ash-Shabuni rahimahullah (449H) menulis di dalam kitabnya, ‘Aqidah ash-haabil Hadith, ms. 105:[8]

Aku melihat Ahl al-Bid’ah dalam memberikan laqab (gelaran) nama-nama ini (iaitu gelaran-gelaran yang negatif) terhadap Ahl al-Sunnah mengikuti jejak kaum musyrikin dalam bersikap terhadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam .

 

Mereka terbahagi-bahagi dalam menamai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, ada di antara mereka yang menggelarnya sebagai tukang sihir, dukun, penyair, orang gila, orang yang terfitnah dan ada pula menamainya sebagai pendusta. Sedangkan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam  sendiri jauh dan berlepas diri daripada aib-aib tersebut.

 

Baginda tiada lain hanyalah seorang Rasul dan Nabi yang terpilih. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:[9]

 

Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan terhadapmu kerana itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan (yang benar).

 

Demikian pula Ahl al-Bid’ah – semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala menghinakan mereka – mereka terbahagi-bahagi dalam memberikan gelaran (yang buruk) terhadap para pembawa berita-berita dan atsar-atsar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam  dan para perawi hadis Nabi yang sentiasa mengikutinya dan berpetunjuk dengan sunnahnya.

 

Maka di antara mereka (Ahl al-Bid’ah) ada yang menamai Ahl al-Sunnah dengan nama al-Hasyawiyyah (orang hina) dan ada pula menamainya dengan al-Musyabbihah  (golongan yang menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan sifat-sifat makhluk-Nya). Sementara Ahl al-Hadith sentiasa terjaga (terpelihara), berlepas diri dan suci dari aib-aib tersebut. Mereka tiada lain adalah Ahl al-Sunnah yang (berada di atas manhaj) terang-benderang, orang-orang yang riwayat hidupnya diredai (oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala), jalannya lurus dan hujah-hujahnya kuat.

 

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memberikan taufiq-Nya kepada mereka untuk sentiasa mengikuti Kitab-Nya, wahyu-Nya dan perintah-Nya dan agar sentiasa berqudwah (mengikuti) kepada Rasul-Nya di dalam hadis-hadisnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala juga telah menolong mereka dalam berpegang teguh dengan sirah Nabi-Nya dan komitmen dengan sunnahnya. Dia telah melapangkan dada-dada mereka untuk mencintai para imam (yang memelihara) syariat-Nya dan para ulama umat-Nya. Sesiapa mencintai sesuatu kaum maka ia (dibangkitkan) bersama mereka pada hari Kiamat...

 

Mungkin ada di kalangan para pembaca yang tertanya-tanya, mengapakah para pendukung bid’ah – khususnya di Malaysia - amat gemar melabelkan gelaran ‘Wahhabi’ ke atas setiap pendukung dakwah Salafiyyah?

 

Terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada perkara ini, antaranya ialah kesedaran mereka terhadap kebenaran dakwah Ahl al-Sunnah dan ancamannya terhadap pegangan dan amalan mereka yang selama ini sebenarnya adalah sebuah kesesatan yang bersembunyi disebalik jenama Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah.

 

Para pendukung bid’ah ini amat yakin dan percaya bahawa jika gelaran-gelaran buruk seumpama ini tidak disandarkan ke atas para pendukung dakwah Salafiyyah maka lambat laun masyarakat awam akan mendekati fahaman yang dibawa oleh para pendukung al-Sunnah.

 

Jika ini yang berlaku maka segala fahaman dan amalan bid’ah yang mereka sandarkan secara dusta ke atas Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah selama ini akan ditinggalkan oleh masyarakat. Ini secara tidak langsung akan mengakibatkan segala kepentingan dan kemasyhuran yang mereka raih disebalik slogan “pembela Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah” selama ini juga akan lenyap serta-merta.

 

Maka di atas kesedaran inilah mereka merasakan adalah perlu dimomokkan isu ‘Wahhabi’ ini sebagai salah satu strategi bagi mempertahankan segala kepentingan yang mereka raih hasil daripada penipuan mereka kepada orang ramai. [10]

 

Ciri #2: Amat keras permusuhan dan kebenciannya terhadap Ahl al-Sunnah.

Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Syeikh Abu ‘Utsman al-Shabuni rahimahullah (449H). Katanya:[11]

Tanda-tanda bid’ah yang ada pada ahlinya adalah nampak jelas. Di antara tanda-tanda yang paling jelas terdapat pada diri mereka terhadap orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah (Ahl al-Hadith). Ahl al-Bid’ah menghina dan merendah-rendahkan mereka.

 

Berkata al-Imam Ahmad bin Sinan al-Qaththan:[12]

Tidak ada seorang pun mubtadi’ (yang berbuat bid’ah) di dunia ini melainkan dia (pasti) membenci Ahl al-Hadith (Ahl al-Sunnah). Jika seseorang berbuat bid’ah pasti kemanisan hadis akan tercabut dari hatinya.

 

Abu Nashr al-Faqih berkata:[13]

Tiada suatu yang lebih berat dan lebih dibenci oleh orang-orang yang mulhid (berpaling daripada agama Allah selain) daripada mendengarkan hadis dan meriwayatkannya dengan sanadnya.

 

Ciri #3: Gemar mengampu para pemerintah.

Ahl al-Bid’ah amat menyedari bahawa dengan hanya melontarkan gelaran-gelaran buruk ke atas Ahl al-Sunnah sahaja adalah tidak memadai bagi menjauhkan umat Islam dari mendekati dakwah yang cuba diterap dan disuburkan oleh para pendukung al-Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

 

Lebih-lebih lagi dalam suasana umat Islam hari ini yang terdedah kepada pelbagai sumber ilmu pengetahuan agama yang berteraskan kepada dalil dan hujah. Pasti sahaja ini merupakan satu kelebihan kepada Ahl al-Sunnah yang terkenal sebagai manhaj yang berdiri di atas landasan ilmiah untuk menarik keyakinan umat Islam kepada manhaj Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah.

 

Senario ini telah memberi kesedaran kepada Ahl al-Bid’ah betapa perlunya untuk mereka mengambil satu pendekatan yang bersifat radikal bagi menghindarkan umat Islam daripada dipengaruhi oleh para pendukung manhaj Salafiyyah. Antara usaha yang dilakukan oleh golongan ini dalam rangka mencapai hasrat tersebut adalah dengan cara mempengaruhi para pemimpin Islam untuk turut serta memerangi dakwah Salafiyyah.

 

Inilah yang berlaku di Malaysia juga dimana sesetengah pihak yang tidak menyenangi dakwah ini cuba mempengaruhi para pemimpin tempatan dan menjadikan kedudukan mereka di sisi pemimpin berkenaan sebagai sarana untuk memerangi dakwah Salafiyyah dan para pendukungnya. Amat benarlah apa yang telah diungkapkan oleh al-Imam asy-Syathibi rahimahullah:[14]

 

Seorang pelaku bid’ah, jika merasa seruannya (dakwahnya) yang dilakukan dengan mengancam tidak membuahkan hasil, maka dia pasti berusaha menjilat para penguasa (agar penguasa tersebut menekan masyarakat) supaya seruannya (kepada bid’ah) lebih mudah untuk diterima.

 

Oleh yang demikian, bukanlah satu keasingan apabila kita melihat para tokoh muktabar Ahl al-Sunnah terdahulu seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyyah, Syeikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhab serta Ahl al-Haq lainnya sering mendapat ancaman daripada para pemerintah yang zalim sebagai akibat daripada api fitnah yang dimarakkan oleh Ahl al-Bid’ah ke atas mereka. al-Imam asy-Syathibi sekali lagi menjelaskan:[15]

 

Bukankah anda telah melihat keadaan Ahl al-Bid’ah pada zaman tabi’in dan setelah mereka? Sehingga mereka mampu mencapai kedudukan (di sisi) para sultan dan bergelut dengan pecinta dunia, sedangkan orang yang tidak mencapai hal tersebut menyembunyikan dirinya dengan bid’ahnya serta menghilang dari kehidupan masyarakat dan menjalankan semua amal perbuatannya hanya sebagai pelindung bagi dirinya.

 

Ciri #4: Ghuluw (berlebih-lebihan) dalam beribadah.

Ahl al-Bid’ah terkenal dengan sikap mereka yang amat tekun di dalam mengerjakan pelbagai  ibadah. Akan tetapi amat disayangkan kerana kesungguhan mereka di dalam mengerjakan ibadah-ibadah tersebut tidak didasarkan kepada petunjuk al-Qur’an dan al-Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih.

 

Sebaliknya ia dilandaskan kepada sangkaan dan menurut hawa nafsu semata-mata, hasil daripada bisikan dan tipu daya Syaitan ke atas mereka. Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala menerusi ayat-ayat-Nya seperti berikut:

 

Firman-Nya dalam surah Yunus, ayat 36:

Kebanyakannya mereka, tidak menuruti melainkan sesuatu sangkaan sahaja, (walhal) sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran (iktikad). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan apa yang mereka lakukan.

 

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:[16]

Dan jika engkau menuruti kebanyakan orang yang berada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah, tiada yang mereka turuti melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta.

 

Firman-Nya lagi dalam ayat yang lain:[17]

Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan Sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.

 

Ramai di kalangan umat Islam – khususnya orang awam – mudah terikut-ikut dengan fahaman dan amalan yang dibawa oleh Ahli Bid’ah disebabkan oleh akhlak dan ibadah yang ditampilkan olehnya. Padahal semua ini adalah gimik atau helah Ahli Bid’ah tersebut bagi mengelabui mata orang awam dari melihat kebatilan yang dibawa oleh mereka, disamping mengharapkan sanjungan dan pujian daripada orang awam terhadap akhlak dan ibadah mereka.

 

Disebutkan di dalam kitab Thabaqat al-Hanabilah, jilid 1, ms. 233-234, no. 325[18] bahawa ada seorang lelaki mengadu kepada al-Imam Ahmad rahimahullah berkenaan seorang lelaki tua yang suka bergaul dengan salah seorang tokoh bid’ah, Harith al-Qashir yang dilihatnya sebagai seorang yang lembut akhlaknya, khusyuk dalam ibadah dan pelbagai kebaikan lainnya. Mendengarkan yang demikian, al-Imam Ahmad dengan marah berkata kepadanya:

 

Janganlah kau tertipu dengan kekhusyukan dan kelembutannya. Dan jangan kau terpedaya dengan kebiasaannya menundukkan kepalanya (iaitu menzahirkan sifat rendah dirinya) kerana sesungguhnya dia adalah lelaki yang jahat (Ahl al-Bid’ah). Dia itu tidaklah mengetahuinya kecuali yang telah berpengalaman dengannya!.

 

Sehubungan dengan hal ini, Syeikh Walid bin Muhammad Nubaih menulis di dalam kitabnya, Syarhu Ushulu Sunnah:[19]

Sebahagian orang tertipu dengan Ahl al-Bid’ah disebabkan kezuhudan dan kekhusyukan serta tangisan atau selainnya dari banyaknya ibadah yang mereka lihat pada mereka (Ahl al-Bid’ah). Akan tetapi hal ini bukanlah suatu barometer yang benar dalam mengetahui kebenaran. Nabi telah bersabda kepada para sahabatnya, menyebutkan sebahagian sifat Ahl al-Bid’ah:

 

يُحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ قِي صَلاَتِهِ، وَصِيَامَهُ فِي صِيَامِهِ.

 

Salah seorang di antara kamu merasa hina solatnya (jika) dibandingkan solat mereka (Ahl al-Bid’ah Khawarij) dan puasanya (jika) dibandingkan puasa mereka.[20]

 

Telah diriwayatkan dari al-Auza’i, ia berkata: “Telah sampai kepadaku bahawa barangsiapa yang berbuat bid’ah yang sesat maka Syaitan akan menjadikannya cinta beribadah dan meletakkan pada dirinya rasa khusyuk dan menangis agar ia dapat memburunya.

 

Dalam pada itu al-Hafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalani rahimahullah menulis di dalam kitabnya Fath al-Bari dengan katanya:[21]

Orang-orang Khawarij (Ahl al-Bid’ah) ini digelar al-Qurra’ (para pembaca al-Qur’an) disebabkan kesungguhan dan ketekunannya dalam membaca al-Qur’an dan beribadah.

 

Hanya saja, mereka salah faham dalam mentafsirkan makna al-Qur’an dan lebih mengkedepankan pendapat peribadi. Di sisi lain, sikap mererka sangat berlebihan di dalam menjalankan kezuhudan, kekhusyukan serta ibadah lainnya.....

 

Ciri #5:  Cenderung berhujah dan berpegang kepada ayat-ayat mutasyabihat.

Ciri-ciri Ahl al-Bid’ah yang seterusnya ialah sikap mereka yang cenderung mengambil ayat-ayat mutasyabihat (ayat-ayat yang sukar difahami maknanya) daripada al-Qur’an lalu menjadikannya sebagai sebahagian daripada prinsip atau dasar di dalam beragama. Kewujudan golongan ini telah pun diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagaimana dalam ayat-Nya berikut:[22]

 

Dialah yang menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci al-Qur’an. Sebahagian besar daripada al-Qur’an itu ialah ayat-ayat ‘muhkamat’ (iaitu ayat-ayat yang jelas maknanya); ayat-ayat muhkamat itu ialah ibu (atau pokok) isi al-Qur’an. Dan yang lain ialah ayat-ayat ‘mutasyabihat’. Oleh sebab itu (timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing).

 

Adapun orang-orang yang dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar (mutasyabihat)  dari al-Qur’an untuk mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya (tafsir maksudnya yang sebenar) melainkan Allah.

 

Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, berkata: Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran.

 

Sehubungan dengan ayat ini Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:[23]

Apabila engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat (maka) mereka itulah yang dimaksudkan oleh Allah maka berwaspadalah terhadap mereka.

 

Kewujudan golongan bid’ah yang cenderung mengikuti ayat-ayat mustasyabihat dan mengambil syubhat-syubhat (kekeliruan) dari al-Qur’an ini juga pernah diisyaratkan sendiri oleh Amirul Mukminin ‘Umar bin al-Khaththab radhiallahu’anhu.

 

Justeru beliau mengingatkan umat Islam agar hendaklah mereka berpegang teguh dengan al-Sunnah dan menjadikannya sebagai senjata dalam mematahkan syubhat fitnah golongan tersebut. Beliau berkata:[24]

Akan datang sekelompok manusia yang akan membantah kamu dengan syubhat al-Qur’an, maka bantahlah mereka dengan al-Sunnah kerana orang-orang yang (berpegang teguh) pada al-Sunnah lebih mengerti tentang Kitabullah (al-Qur’an).

 

Ayyub al-Sikhtiyani rahimahullah turut memperakui ucapan Amirul Mukmin di atas dengan katanya sebagaimana yang tersebut di dalam kitab al-Ibanah jilid 2, ms. 501:[25]

Saya tidak mengetahui ada seorang dari Ahl al-Ahwa’ (Ahl al-Bid’ah) yang berdebat kecuali dengan perkara (ayat) mustasyabihat.

 

Tambah beliau lagi:[26]

Sesungguhnya Ahl al-Ahwa’ adalah para penganut kesesatan. Aku tidak melihat tempat kembali mereka, kecuali Neraka.

 

Ciri #6: Sering mendahulukan sesuatu yang lain di atas al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih.

Termasuk ciri-ciri khusus Ahl al-Bid’ah ialah sikap mereka yang dilihat sering mengunggulkan sesuatu yang lain di atas al-Qur’an dan al-Sunnah yang sahih berupa ajaran mazhab, akal fikiran, ucapan-ucapan manusia, sangkaan dan sebagainya.

 

Terhadap golongan ini, Amirul Mukminin ‘Umar bin al-Khattab  radhiallahu’anhu sekali lagi mengingatkan:[27]

Janganlah kamu duduk dengan orang-orang yang berpegang kepada rasional (lojik akal) mereka, kerana sesungguhnya mereka itu musuh-musuh sunnah Rasulullah, mereka tidak mampu menghafal (memelihara) sunnah, mereka lupa (dalam sebuah riwayat disebut: mereka diserang) hadis-hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sehingga mereka pun tidak mampu untuk memahaminya.

Mereka ditanya tentang hal yang tidak mereka ketahui lalu merasa malu untuk menyatakan: Kami tidak tahu, sehingga mereka pun berfatwa dengan akal mereka, maka mereka tersesat dari jalan yang lurus.

 

Sesungguhnya, Nabimu (Muhammad) tidaklah diwafatkan kecuali setelah Allah mencukupi dengan wahyu dan menjauhi lojik akal dan seandainya akal itu lebih utama daripada Sunnah, nescaya mengusap bahagian bawah kedua sepatu (khuf) lebih utama daripada mengusap bahagian atasnya.  

 

Dalam pada itu Ahl al-Bid’ah ini juga terkenal sebagai kelompok yang amat keras di dalam bertaklid kepada ajaran mazhab mereka sehingga sesiapa sahaja yang menyelisihi ajaran mazhab tersebut dianggap sebagai sesat, bahkan telah terkeluar daripada ajaran Islam.

 

Dasar mereka di dalam beragama bukanlah ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah Rasululullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih akan tetapi ialah ajaran mazhab tersebut. Oleh itu setiap ayat atau hadis yang bersesuaian dengan ajaran mazhab mereka, ianya diterima lalu ditonjol-tonjolkan sebagai bukti bahawa kononnya mazhab mereka adalah berada di atas landasan al-Quran dan al-Sunnah.

 

Namun sebaliknya, jika terdapat sesuatu ayat atau hadis yang tidak berpadanan dengan ajaran mazhab mereka, ayat atau hadis tersebut akan ditakwil atau dipaksa tafsirannya sehinggalah ia kelihatan seakan-akan searah dengan ajaran mazhab mereka. Hakikat ini dijelaskan oleh al-Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah (751H) di dalam kitabnya I’lam al-Muwaqqi’in jilid 2, ms. 195:

 

Yang lebih pelik dari semua itu ialah sikap kamu wahai golongan taklid! Kamu ini jika mendapati ayat al-Qur’an yang bersesuai dengan mazhab kamu maka kamu akan terima apa yang jelas daripada ayat itu dan berpegang kepadanya. Teras kamu dalam perkara berkenaan ialah pendapat mazhab kamu, bukan ayat tersebut.

 

Jika kamu dapati ayat lain yang setanding dengannya menyanggahi pendapat mazhab kamu (maka) kamu tidak akan menerimanya. Kamu akan cuba membuat pelbagai takwilan dan mengeluarkannya daripada maksudnya yang jelas kerana tidak bersesuaian dengan mazhab kamu.

 

Inilah juga yang kamu lakukan kepada nas-nas sunnah. Jika kamu dapat satu hadis yang sahih bersesuaian dengan mazhab kamu (maka) kamu menerimanya. Kamu kata: Kami ada sabda Nabi  begini dan begitu. Jika kamu dapati seratus atau lebih hadis sahih yang berbeza dengan mazhab kamu (maka) kamu tidak pandang kepadanya walaupun satu hadis.

 

Demikian secara ringkas beberapa ciri-ciri umum dan khusus yang lazim dimiliki oleh golongan Ahl al-Bid’ah yang sempat penulis paparkan menerusi perbincangan ini.

 

 

¯ Adakah setiap orang yang melakukan bid’ah layak dihukumi sebagai Ahl al-Bid’ah?

Jawapannya adalah tidak. Ini kerana wujud kemungkinan ketika dia mengerjakan sesuatu amalan bid'ah dia ialah seorang yang jahil. Disebabkan kejahilan ini, dia tidak dapat membezakan antara amalan yang benar-benar tsabit daripada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabat radhiallahu’anhum dengan amalan yang sebenarnya adalah bid'ah di sisi ajaran agama.

 

Justeru dalam hal ini dia dimaafkan dan hukuman sebagai Ahl al-Bid'ah ditangguhkan ke atasnya. Berkata Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdat hafizhahullah:[28]

Setiap orang yang mengerjakan bid’ah belum tentu dia sebagai Ahl al-Bid’ah (mubtadi’). Kerana adakalanya dia jahil atau dia seorang mujtahid yang salah di dalam ijtihadnya. Akan tetapi orang yang terus-menerus di dalam (melakukan) bid’ahnya sesudah nyata baginya kebenaran kerana mengikuti (taqlid) kepada nenek moyangnya, atau kaumnya, atau golongannya, dan dia berpaling dan menentang kebenaran, atau tidak menerimanya kerana tidak sesuai dengan pemahamannya atau mazhabnya (taksub), maka orang yang seperti ini tidak syak lagi atau tidak ragu lagi dia telah masuk ke dalam golongan Ahl al-Bid’ah (mubtadi’).

 

Demikian juga terhadap para ulama yang terkenal dengan kejujurannya namun dalam beberapa masalah dia tersilap di dalam mengeluarkan sesuatu ijtihad, maka dalam hal ini dia dimaafkan. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam seperti yang tertera di bawah ini:[29]

Apabila seorang hakim itu menghukum lalu dia berijtihad kemudian menepati kebenaran maka baginya dua pahala. Sementara apabila dia menghukum lalu dia berijtihad kemudian silap maka baginya satu pahala.

 

Dr. Ali bin Muhammad Nashir al-Faqihi menulis di dalam kitabnya berjudul al-Bid’ah Dhawabithuha wa Atsaruha as-Sayyi’ fi al-Ummah:[30]

Adapun orang yang tersalah dalam sebahagian permasalahan, yang terkenal akan manhaj dan perilakunya yang baik serta ilmunya yang syar’i, jika orang seperti ini berbuat kesalahan, maka tidak akan menurunkan keadaannya mahupun mengurangi kedudukannya.

 

Kemudian di dalam kitab yang sama, beliau mengutip ucapan Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah sebagaimana yang termaktub di dalam Majmu’ al-Fatawa jilid 11, ms. 13 dengan katanya:[31]

 

Adapun orang yang di tengah-tengah umat telah mempunyai buah tutur yang baik lagi menyeluruh dimana dia disanjung dan dipuji oleh kebanyakan pelbagai golongan umat, mereka itulah para imam petunjuk dan pelita penerang.

 

Kesalahan mereka sangatlah sedikit (jika) dibandingkan dengan kebenarannya dan kebanyakannya (kesalahan mereka itu hanyalah) pada tempat-tempat ijtihad (dimana mereka diberi dua pahala jika benar dan satu pahala jika tersalah). Merekalah orang-orang yang mengikuti ilmu dan keadilan. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari kebodohan dan sikap mengikuti persangkaan dan hawa nafsu.

 

Tambah Syeikh al-Islam lagi:[32]

Hendaklah diketahui bahawa tidak ada seorang pun dari (para) imam – yang dipercayai umat secara umum – yang sengaja menyelisihi sunnah Rasulullah sedikitpun, baik yang mendalam mahupun yang terang. Mereka semua bersepakat secara pasti akan kewajipan berittiba’ (mengikuti) Rasulullah, juga bahawa setiap orang dapat diambil dan ditolak ucapannya kecuali Rasulullah.

 

Akan tetapi, jika didapati salah seorang ulama mengeluarkan pendapat yang menyalahi hadis sahih, tentunya dia mempunyai uzur (halangan atau sebab) dalam meninggalkan hadis itu.

 

Sementara itu mantan mufti umum bagi Kerajaan Arab Saudi, Syeikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz rahimahullah menegaskan:[33]

Para ulama, mereka mempunyai sebahagian kesalahan, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan Kelembutan dan Kebaikan-Nya mengampuni atas mereka apa yang terjadi dari kesalahan tersebut demikian itu kerana, kesalahan tersebut terjadi setelah adanya ijtihad dan upaya untuk mencari kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta’ala membalasi mereka atas ijtihadnya dengan memberikan satu pahala dan memberikan dua pahala jika menepati kebenaran. Para ulama adalah pewaris para Nabi dan mereka adalah para saksi akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta’ala.

 

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:[34]

Allah menyatakan bahawasanya tidak ada Rabb (yang berhak disembah) melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang berilmu (juga menyatakan demikian itu). Tidak ada Rabb (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Bijaksana.

 

Maka yang wajib adalah mengetahui kedudukan mereka, berbaik sangka terhadap mereka, mengertikan perbuatan mereka kepada kemungkinan yang paling baik dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka.

 

Adapun yang terjadi dari kesalahan, maka mereka bukanlah orang-orang yang maksum sehingga mereka yang menepati kebenaran akan mendapat dua pahala, sedangkan yang salah akan mendapat satu pahala atas kesabaran dan ijtihad mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala mengampuni dan menjadikan kita semua termasuk pengikut mereka.

 

Pengecualian kepada pelaku bid'ah yang telah sampai kebenaran kepadanya dan hujjah telah ditegakkan ke atasnya (iqamatul hujjah) akan tetapi dia tetap berdegil di dalam mempertahankan bid'ah yang dilakukannya serta aktif menyebarkan bid’ah tersebut kepada orang ramai, maka dalam hal ini dia adalah layak dihukumi sebagai Ahl al-Bid'ah. Manakala para ulama Ahlu al-Sunnah berkewajipan menjelaskan keburukannya kepada umum umat Islam agar mereka dapat mewaspadainya. 

 

Sehubungan dengan hal ini Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdat menulis:[35]

Setiap orang yang mengerjakan bid’ah belum tentu dia sebagai Ahl al-Bid’ah (mubtadi’). Kerana adakalanya dia jahil atau dia seorang mujtahid yang salah di dalam ijtihadnya. Akan tetapi orang yang terus-menerus di dalam (melakukan) bid’ahnya sesudah nyata baginya kebenaran kerana mengikuti (taklid) kepada nenek moyangnya, atau kaumnya, atau golongannya, dan dia berpaling dan menentang kebenaran, atau tidak menerimanya kerana tidak sesuai dengan pemahamannya atau mazhabnya (taksub), maka orang yang seperti ini tidak syak lagi atau tidak ragu lagi dia telah masuk ke dalam golongan Ahl al-Bid’ah (mubtadi’).

 

Syeikh Soleh Fauzan al-Fauzan pernah ditanya tentang manhaj para ulama Salaf terhadap Ahl al-Bid’ah, beliau menjelaskan:[36]

Apabila telah jelas bahawa seseorang melakukan bid’ah dalam agama dan dia enggan untuk meninggalkannya, maka manhaj ulama Salaf adalah memboikotnya (memulaukannya), menjauhinya serta tidak bermajlis (duduk) bersamanya. Inilah manhaj mereka.

 

Akan tetapi sebagaimana telah saya sebutkan tadi, setelah terbukti bahawa dia benar-benar Ahl al-Bid’ah dan setelah dinasihati kemudian dia tidak mahu kembali daripada perbuatan bid’ahnya, maka ketika itu (dia) diboikot, agar bahayanya tidak menjalar dengan orang yang duduk dan berhubungan dengannya. Juga, dengan tujuan agar manusia diperingatkan daripada (keburukan) Ahl al-Bid’ah dan perbuatannya.

 

 

¯ Kata Penutup

Akhir sekali, marilah kita merenungi sejenak beberapa buah nasihat dan peringatan daripada para tokoh Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, antaranya ialah Fudhail bin ‘Iyadh di mana dia berkata:[37]

 

أَدْرَكْتُ خِيَارَ النَّاسِ، كُلُّهُمْ أَصْحَابُ سُنَّةٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ أَصْحَابِ الْبِدَعِ.

 

Aku mendapati orang-orang terbaik, semuanya adalah penjaga-penjaga sunnah dan mereka melarang bersahabat dengan orang-orang yang melakukan bid’ah.

 

‘Abdullah bin ‘Abbas pernah berkata:[38]

Janganlah kamu merasa aman dari Ahl al-Bid’ah atas agamamu, jangan kamu ajak dia musyawarah dalam urusanmu dan duduk dengannya! Barangsiapa yang duduk dengan Ahl al-Bid’ah maka Allah akan mewariskan kepadanya kebutaan (iaitu di dalam hatinya).

 

Amirul Mukminin dalam riwayat Sufyan al-Tsauri pula berkata:[39]

Barangsiapa yang mendengarkan (perkataan) Ahl al-Bid’ah sedang dia mengetahui bahawa dia Ahl al-Bid’ah maka ishmahnya (keterpeliharaannya dari kesalahan) pasti akan dicabut dan disandarkan kepada dirinya sendiri.

 

Sementara itu, Ibnu Wadhah menerusi kitabnya yang berjudul al-Bida’ wa al-Nahyu ’anha menulis bahawa al-Imam al-Auza’i pernah berkata:[40]

Janganlah kamu memberi kesempatan Ahl al-Bid’ah untuk berdebat kerana ia akan menjadikan hatimu penuh keraguan disebabkan fitnahnya.

 

 

 


[1] Antara kitab-kitab muktabar yang membicarakan secara khusus persoalan bid’ah adalah al-I’tisham oleh asy-Syathibi, Iqtidha’ ash-Shirath al-Mustaqim oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyyah, Inkar al-Hawadits wa al-Bida’ oleh Ibnu Wadhdhah, al-Ba’its ‘ala Inkari al-Bida’ wa al-Hawadits oleh Syeikh Abu Syamah asy-Syafie, al-Ibda’ fi Madharri al-Ibtida’ oleh Syeikh Ali Mahfuzh, Risalah at-Tahdzir min al-Bida’ oleh Syeikh ‘Abdul Aziz bin Bazz, as-Sunan wa al-Mubatada’at al-Muta’alliqah bi al-Adzkar wa ash-Shalawat oleh Muhammad bin Ahmad al-Syuqairi al-Hawamidi dan lain-lain.

[2]  Lihat Fahami Al-Qur’an Menurut Kaedah Para Ulama karya Mohd Sabri Mohammed, ms. 209.

[3]  Lihat Fahami Al-Qur’an Menurut Kaedah Para Ulama karya Mohd Sabri Mohammed, ms. 209.

[4]   Apakah dakwah Salafiyyah? Ustaz Abdul Wahab Bustami hafizhahullah menerangkan:

Dakwah Salafiyyah ialah seruan kepada manusia untuk kembali kepada Kitabullah dan al-Sunnah Rasulullah berdasarkan pemahaman yang benar iaitu sesuai dengan pemahaman para sahabat baginda dan setiap generasi ulama yang mengikuti manhaj mereka dalam semua aspek, baik dalam persoalan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, adab dan sebagainya.

Dakwah Salafiyyah tidak pernah mengajak manusia kepada jamaah tertentu ataupun aliran tertentu dan ideologi serta perkumpulan tertentu. Tidak pula fanatik kepada tokoh-tokoh tertentu yang tidak maksum. Tetapi dakwah Salafiyyah mengajak umat kepada Allah. Dakwah ini merupakan dakwah semua Rasul. – Lihat Membela Sunnah Nabawiyah karya Ustaz Abdul Wahab Bustami, ms. 148.

[5] al-Musyabbihah  merujuk kepada golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Keyakinan mereka yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk inilah yang disebut sebagai tasybih. Golongan ini menganggap bahawa apa jua yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya mengenai sifat-sifat-Nya seperti memiliki Tangan (al-Yad), Wajah (al-Wajh), Turun (al-Nuzul) dan lain-lain seumpama, semua itu adalah sama dengan apa yang ada di sisi makhluk-Nya.

Ini berbeza dengan Ahl al-Sunnah di mana Ahl al-Sunnah beriman kepada sifat-sifat Allah sebagaimana yang dikhabarkan-Nya menerusi perantaraan kitab-Nya al-Qur’an dan al-Hadis Nabi-Nya yang sahih, menetapkannya (ithbat) tanpa menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk.

Dengan kata mudah:

1.      Ahl al-Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyamakannya dengan makhluk.

2.      al-Musyabbihah menetapkan sifat-sifat Allah lalu menyamakannya dengan sifat makhluk.

Alhamdulillah penulis sendiri memiliki sebuah buku khas berkenaan manhaj Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah di dalam berinteraksi dengan tauhid al-Sifat Allah. Sila rujuk buku penulis Aina Allah? (Di Mana Allah?), terbitan Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru.

[6] Lihat al-Wajiz fii ‘Aqidatis Salafish Shalih karya ‘Abdullah bin ‘Abdul Hamid al-Atsari, ms. 222.

[7]  Lihat Syarh as-Sunnah karya al-Imam al-Barbahari, ms.129.

[8]   Lihat Syarhu Ushulus Sunnah karya Syeikh Walid bin Muhammad Nubaih, ms. 49-50.

[9]  Surah al-Isra’, ayat 48.

[10]  Alhamdulillah kini terdapat begitu banyak kitab yang telah menjawab pelbagai fitnah yang dilontarkan Ahl al-Bid’ah ke atas Ahl al-Sunnah yang dimasyhurkan dengan gelaran ‘Wahhabi’ ini. Antaranya:

1)     Islamiyah Laa Wahhabiyah karya Prof. Dr. Nashir bin Abdul Karim al-‘Aql; edisi terjemahan oleh Abdur Rosyad Siddiq di atas judul Hanya Islam Bukan Wahhabi (Jakarta: Darul Falah).

2)     Meluruskan Sejarah Wahhabi karya Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi (Gresik: Pustaka Al-Furqon).

3)     Membersihkan Salah Faham Terhadap Dakwah Syeikh Muhammad bin Abd al-Wahhab karya Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali Abdul Lathif (Johor: Perniagaan Jahabersa).

4)     Haqiqat Da’wat al-Imam Muhammad Ibn Abd al-Wahhab wa Namadzij min Rasa-ilihi, Wasyahadati Ulama’ al-Haramain Lahu karya Syeikh Abdurrahman bin Hammad al-Umr; edisi terjemahan oleh Abdur Rosyad Siddiq di atas judul Hakikat Dakwah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab (Jakarta: Darul Falah).

[11]  Lihat al-Risalah fii I’tiqad Ahl al-Sunnah wa Ash-haab al-Hadith wa al-Aimmah karya Syeikh Abu ‘Uthman Ismail bin ‘Abdur Rahman al-Shabuni, ms. 138.

[12]  Lihat al-Wajiz fii ‘Aqidatis Salafish Shalih karya ‘Abdullah bin ‘Abdul Hamid al-Atsari, ms. 209.

[13]  Lihat Syarhu Ushulus Sunnah karya Syeikh Walid bin Muhammad Nubaih, ms. 49.

[14]  Lihat al-I’tisham karya al-Imam asy-Syathibi, jld. 1, ms. 189.

[15]   Lihat al-I’tisham karya al-Imam asy-Syathibi, jld. 1, ms. 131.

[16]  Surah al-An’am, ayat 116.

[17]  Surah al-Najm, ayat 23.

[18]  Lihat 29 Mutiara Nasihat Dari Para Ulama Salaf karya Syeikh Abu Abdillah Jamal bin Farihan al-Harithi, ms. 45-46.

[19]   Lihat Syarhu Ushulus Sunnah karya Syeikh Walid bin Muhammad Nubaih, ms. 53.

[20]  Potongan dari hadis yang panjang bersumberkan daripada Abu Sa’id al-Khudri. Dikeluarkan oleh Muslim dalam Shahih Muslim, no. 1064.

[21]  Lihat Fath al-Bari, jld. 12, ms. 283; dalam al-Fitnah wa Mauqiful Muslim Minha karya Dr. Muhammad bin ‘Abdul Wahhab al-‘Aqil, ms. 138.

[22]   Surah ali-Imran, ayat 7.

[23]   Hadis riwayat al-Bukhari, no. 4547, Muslim, no. 2665 dan Abu Daud, no. 4598.

[24]   Atsar riwayat ad-Darimi 1/49, al-Ajurri dalam asy-Syari’ah, no. 93 dan 102 dan lain-lain.

[25]   Lihat 29 Mutiara Nasihat Dari Para Ulama Salaf karya Abu Abdillah bin Farihan al-Harithi, ms. 28.

[26]   Lihat al-Wajiz fii ‘Aqidatis Salafish Shalih karya ‘Abdullah bin ‘Abdul Hamid al-Atsari; ms. 215.

[27]   Atsar riwayat Ibnu Abi Zumanain dalam Ushulu Sunnah, no. 8, al-Lalika’i dalam Syarh Ushul al-I’tiqad, no. 201 dan lain-lain.

[28]    Lihat Telah Datang Zamannya karya Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdat, ms. 19.

[29]    Hadis riwayat al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari, no. 7352.

[30]   Lihat al-Bid’ah Dhawabithuha wa Atsaruha as-Sayyi’ fi al-Ummah karya Dr. Ali bin Muhammad Nashir al-Faqihi, ms. 50.

[31]  Lihat al-Bid’ah Dhawabithuha wa Atsaruha as-Sayyi’ fi al-Ummah karya Dr. Ali bin Muhammad Nashir al-Faqihi, ms. 51.

[32]   Lihat  Raf’ul Malaam ‘An al-Aimmatil A’lam karya Syeikh al-Islam Ahmad bin Taimiyyah, ms. 13.

[33]   Lihat Zhahirah at-Tabdi’ wa Tasfiq wa Dhawabithuha karya Syeikh Soleh Fauzan al-Fauzan, ms. 72-73.

[34]   Surah ali Imran, ayat 18.

[35]   Lihat Telah Datang Zamannya karya Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdat, ms. 19.

[36]    Lihat Zhahirah at-Tabdi’ wa Tasfiq wa Dhawabithuha karya Syeikh Soleh Fauzan al-Fauzan, ms. 95-96.

[37]   Lihat Syarh Ushul al-I’tiqad Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, no. 267.

[38]    Lihat al-Wajiz fii ‘Aqidatis Salafish Shalih karya ‘Abdullah bin ‘Abdul Hamid al-Atsari; ms. 212.

[39]   Lihat al-Wajiz fii ‘Aqidatis Salafish Shalih karya ‘Abdullah bin ‘Abdul Hamid al-Atsari; ms. 213.

[40]   Lihat al-Wajiz fii ‘Aqidatis Salafish Shalih karya ‘Abdullah bin ‘Abdul Hamid al-Atsari; ms. 213.