Bibliografi

 

 • Al-Bida' al-Hauliyah karya Abdullah Abdul Aziz at-Tuwaijiriy; terjemahan oleh Munirul Abidin di atas judul Ritual Bid'ah Dalam Setahun (Jakarta: Darul Falah, 2003).

 • Al-Bid’ah Dhawabithuha wa Atsaruha as-Sayyi’ fi al-Ummah karya Dr. Ali bin Muhammad Nashir al-Faqihi; edisi terjemahan oleh Yahya Abu Hudzaifah di atas judul Bid’ah Dan Dampak Negatifnya Terhadap Umat (Yogyakarta: Hikmah Ahlus Sunnah, 2009).

 • Al-Islam: Kemudahan & Kesempurnaannya karya Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdat (Jakarta: Pustaka Mu’awiyah bin Abi Sufyan, 2008).

 • Al-Luma’ fii al-Radd ‘Ala Muhassiniy al-Bida’ karya Syeikh ‘Abdul Qayyum Muhammad as-Sahaibani; edisi terjemahan oleh Abu Anas as-Salafiy di atas judul Adakah Bid’ah Hasanah? (Malang: Cahaya Tauhid Press, 2007).

 • Al-Ahadith as-Sunan al-Arba’ah al-Maudhu’ah karya Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, susunan Muhammad Syauman al-Ramli; edisi terjemahan oleh Ali Bawazeer di atas judul Hadith Palsu Dalam Kitab 4 Sunan (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006).

 • Al-Manar al-Munif fi ash-Shahih wa adh-Dha’if karya Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah; edisi terjemahan oleh Fauzi Isnain di atas judul Hadis Lemah Dan Palsu Di Sekitar Kita Dan Ciri-Ciri Untuk Mengetahuinya (Jawa Tengah: Pustaka Salafiyah, 2008).

 • Al-Masaa-il (Masalah-Masalah Agama) karya Ustaz Abdul Hakim Amir Abdat, 10 jilid (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2005).

 • Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj karya Imam al-Nawawi; edisi terjemahan oleh Agus Ma’mun, Suharlan dan Suratman di atas judul Syarah Shahih Muslim, 6 jilid (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010).

 • Al-Fitnah wa Mauqif al-Muslim Minha karya Dr. Muhammad bin ‘Abdul Wahhab al-‘Aqil; edisi terjemahan oleh Ahmad Yunus di atas judul Fitnah Akhir Zaman (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2010).

 • Al-Hatstsu ‘Ala at-Tiba’i as-Sunnah wa at-Tahdziru min al-Bida’i wa Bayanu Khatharaha karya Syeikh ‘Abdul Muhsin bin Hammad al-‘Abbad al-Badr; edisi terjemahan oleh Fathul Mujib di atas judul Ikutilah Sunnah, Tinggalkanlah Bid’ah! (Malang: Pustaka Qaba-il, 2009).

 • Al-Risalah fi I’tiqad Ahl al-Sunnah wa Ash-haab al-Hadith wa al-Aimmah au Aqidah al-Salaf Ash-haab al-Hadith karya Syeikh Abu ‘Uthman Ismail bin ‘Abdur Rahman al-Shabuni; edisi terjemahan oleh Ustaz Abdul Wahab Bustami di atas judul ‘Aqidatus Salaf (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2003).

 • Ar-Rasaa-il karya Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, 3 jilid (Jakarta: Pustaka ‘Abdullah, 2004).

 • At-Ta’liq as-Saniyyah Syarh Ushulud Da’wah as-Salafiyyah karya Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani; edisi terjemahan oleh Ahmad Abu Zahrah di atas judul Penjelasan Syaikh al-Albani Tentang Dasar-Dasar Manhaj Salaf (Bogor: Pustaka Ibnu ‘Umar, 2010).

 • Apa Kata Imam Syai’i Tentang Dzikir Berjamaah Setelah Shalat Wajib Dengan Suara Keras? karya Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa (Jakarta: Puata Mu’awiyah bin Abi Sufyan, 2011).

 • Al-Qaul al-Sadid fii al-Radd ‘Ala Man Ankara Taqsim at-Tauhid karya Syeikh ‘Abd. al-Razzaq bin ‘Abd. Al-Muhsin al-Badr; edisi terjemahan oleh Mohd Amin Yaacob di atas judul Tauhid 3T: Penjelasan dan Pembelaan (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2011).

 • Ash-Shahih al-Musnad min Fadhail al-A’mal karya Syeikh Ali bin Muhammad al-Maghribi; edisi terjemahan oleh Ahmad Yunus Naidi, M. Syu’aib al-Faiz dan Gunaim Ihsan di atas judul Shahih Fadhail A’mal, 2 jilid (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2007).

 • At-Ta’liqatus Saniyyah, Syarh Ushul ad-Da’wah as-Salafiyyah karya Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dan susunan oleh Syeikh ‘Amr ‘Abdul Mun’im Sulaim; edisi terjemahan oleh Ahmad Abu Zahrah di atas judul Penjelasan Syeikh Albani Tentang Dasar-Dasar Manhaj Salaf (Bogor: Pustaka Ibnu ‘Umar, 2010).

 • Atsaru al-Ahadith adh-Dha’ifah wa al-Maudhu’ah karya ‘Abdul Rahman ‘Abdul Khaliq, edisi terjemahan oleh Muhammad Baihaqi di atas judul Bahaya Hadith Dhaif & Maudhu Dalam Aqidah (Kuala Lumpur: al-Hidayah Publishers, 2003).

 • Al-Wajiz fii ‘Aqidatis Salafish Shalih (Ahlis Sunnah wal Jama’ah) karya ‘Abdullah bin ‘Abdul Hamid al-Atsari; edisi terjemahan oleh Farid bin Muhammad Baththy di atas judul Intisari ‘Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2007).

 • Bid’ah Hasanah Tokok Tambah Amalan Rasulullah karya Mohd Yaakub Mohd Yunus (Selangor: Karya Bestari Sdn. Bhd., 2008).

 • Bincang-bincang Seputar Tahlilan, Yasinan & Maulidan karya Ustaz Abu Ihsan Al-Atsari (Solo: Pustaka at-Tibyin, 2007).

 • Catatan-Catatan Ilmiah Ke Atas Buku Makna Sebenar Bid’ah karya Hafiz Firdaus Abdullah (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2010).

 • Cukupkah Sekadar Niat? karya Mohd Hairi Nonchi (Selangor: Karya Bestari Sdn. Bhd., 2010).

 • Marilah Berzikir Selepas Solat Bersama Rasulullah karya Mohd Hairi Nonchi (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2010).

 • Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam (Jakarta Timur: Lidwa Pustaka).

 • Fadhilah Shalawat Kepada Nabi Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah karya Ustaz Mubarak bin Mahfudh Bamuallim (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2007).

 • Fahami Al-Qur’an Menurut Kaedah Para Ulama karya Mohd Sabri Mohammed (Selangor: Karya Bestari Sdn. Bhd., 2007).

 • Hadits Lemah & Palsu Yang Populer Di Indonesia karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf (Pustaka al-Furqon, Indonesia, 2007).

 • Hadits Nabi Menurut Pembela, Pengingkar Dan Pemalsunya karya Prof. Dr. H.M Syuhudi Ismail (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

 • Hukum Tahlilan (Selamatan Kematian) Menurut Empat Madzhab & Hukum Membaca Al-Qur’an Untuk Mayit Bersama Imam Asy-Syafie karya Ustaz Abdul Hakim Amir Abdat (Jakarta: Maktabah Mu’awiyah bin Abi Sufyan, 2011).

 • Ilmu Hadith: Hadith Sebagai Sumber Hukum Islam karya Asmawi Haji Ehsan (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003).

 • Ilmu Ushul al-Bida’ Dirasah Takmiliyah Muhimmah fii Ilmi Ushul al-Fiqh karya Syaikh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid al-Halabi al-Atsari; terjemahan oleh Abu Hilya Normal Robbaniy di atas judul Mengupas Tuntas Akar Bid’ah Dalam Timbangan al-Qur’an & as-Sunnah (Bekasi: Pustaka Imam adz-Dzahabi, 2009).

 • I’lam al-Muwaqqiin ‘an Rabb al-‘Alamin karya Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah; edisi terjemahan oleh Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa’adiyatulharamain di atas judul Panduan Hukum Islam, 4 jilid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010).

 • Khilaf Dalam Islam: Sebab Dan Adab, himpunan kertas kerja oleh Ustaz Abdul Rasyid Idris, Ustaz Dr. Azwira Abdul Aziz dan Ustaz Dr. Fadlan Mohd Othman (Johor: Perniagaan Jahabersa).

 • Kitab at-Tauhid: Alladzi Huwa Haqqu Allah ‘Ala al-‘Abid karya Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab; terjemahan oleh Eko Haryono di atas judul Kitab Tauhid: Memurniakan Laa Ilajaa Ilallaah (Jogjakarta: Media Hidayah, 2004).

 • Khudz ‘Aqidataka min al-Kitab wa as-Sunnah karya Syeikh Muhammad Jamil Zainu; edisi terjemahan oleh Ade Ichwan Ali di atas judul Ambillah Aqidahmu Dari al-Qur’an dan as-Sunnah Yang Sahih Yang Difahami Shahabat (Bogor: Pustaka Ibnu Umar).

 • Laisa min Qaul an-Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam karya Dr. Muhammad Fuad Syakir; edisi terjemahan oleh Ashim Musthafa di atas judul Tidak Termasuk Sabda Nabi S.A.W (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005).

 • Laukaana Khairan Lasabaquunaa Ilaihi karya Ustaz Abdul Hakim Amir Abdat (Jakarta: Pustaka Mu’awiyah bin Abi Sufyan, 2010).

 • Majmu’ah Fatawa al-Madinah al-Munawwarah karya Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, edisi terjemahan oleh Taqdir Muhammad Asryad di atas judul Fatwa-Fatwa Syeikh Nashiruddin al-Albani (Jogjakara: Media Hidayah, 2004).

 • Majalah As-Sunnah, edisi No. 1/Thn.XV/Jumadil Akhir 1432H /Mei 2011M (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah).

 • Manhaj Salaf Akidah Salaf karya Ustaz Rasul bin Dahri (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2004).

 • Manhaj al-Imam asy-Syafie Fi Itsbat al-‘Aqidah karya Dr. Muhammad bin A.W. al-‘Aql; edisi terjemahan oleh H. Nabhani Idris dan Saefuddin Zuhri di atas judul Manhaj ‘Aqidah Imam asy-Syafi’i (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2006).

 • Manhaj Salafi Imam Syafie: Prinsip-Prinsip Imam Syafie Dalam Beragama karya Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi (Jawa Timur: Pustaka Al-Furqon, 2012).

 • Manhaj al-Firqah an-Najiyah wa ath-Thaifah al-Manshurah karya Syeikh Muhammad Jamil Zainu; edisi terjemahan oleh Abu Shafiya di atas judul al-Firqotun Najiyah Jalan Hidup Golongan Yang Selamat (Yogyakarta: Media Hidayah, 2003).

 • Lihat Mausu’ah al-Manahisy Syar’iyyah fii Shalihis Sunnah an-Nabawiyyah karya Syeikh Salim bin ‘Ied al-Hilali; edisi terjemahan oleh Abu Ihsan al-Atsari di atas judul Ensiklopedi Larangan, 3 jilid (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2008).

 • Mausu’ah as-Sunan wa al-Mubtada’at karya Syeikh Sa’ad Yusuf Abu Aziz; edisi terjemahan oleh Muhammad Akhyar dan Syahrin Jasah di atas judul Ensiklopedia Sunnah & Bid’ah (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2009).

 • Mauqifu Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah min Ahl al-Ahwa’ wa al-Bid’ah karya Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, edisi terjemahan oleh Abu Ahmad Syamsuddin di atas judul Manhaj Ahli Sunnah Menghadapi Ahli Bid’ah (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002).

 • Membela Sunnah Nabawiyah karya Ustaz Abdul Wahab Bustami (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2006).

 • Mukhtashar Kitab al-Umm fi al-Fiqhi karya Imam asy-Syafie Abu Abdullah bin Idris; diringkas dan ditetili oleh Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail; edisi terjemahan oleh Mohammad Yasir Abd Muthalib dan Andi Arlin, 2 jilid (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004).

 • Mulakhkhas min Minhaj as-Sunnah karya Syeikh ‘Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin ‘Abdul Wahhab; edisi terjemahan oleh Fuad di atas judul Ringkasan Minhaj as-Sunnah Ibnu Taimiyyah (Kartasura: Pustaka ar-Rayyan, 2010).

 • Mulia Dengan Manhaj Salaf karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas (Bogor: Pustaka at-Taqwa, 2009).

 • Mutiara Nasihat Dari Para Ulama Salaf karya Syeikh Abu Abdillah Jamal bin Farihan al-Harithi; edisi terjemahan oleh Abu Aminah Wajihah (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2006).

 • Orang-Orang Yang Terusir Dari Telaga Nabi karya Syeikh Muhammad bin Abd al-Wahhab al-Wushabi; terjemahan oleh Idral Harits (Solo: Pustaka Ar-Rayyan, 2007).

 • Penjelasan Gamblang Seputar Hukum Yasinan, Tahlilan dan Maulidan karya Ustaz Abu Ibrahim Muhammad Ali A. Mutholib (Solo: Pustaka Al-Ummat, 2006).

 • Raf’ul Malaam ‘an al-Aimmah al-A’lam karya Syeikh al-Islam Ahmad bin Taimiyyah; edisi terjemahan oleh Fuad Qowwam di atas judul Mengapa Ulama Berselisih Pendapat? (Malang: Pustaka Qaba-il, 2007).

 • Sahabat Pembela Sunnah karya Mohd Fikri Che Hussain (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2008).

 • Siapakah Ahlus Sunnah Yang Sebenar? karya Dr. Azwira Abdul Aziz (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2006).

 • Silsilah al-Ahadith adh-Dha'ifah wa al-Madhu'ah karya Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani; edisi terjemahan oleh saudara oleh A.M Basalamah, 4 jilid (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).

 • Silsilah al-Ahadith ash-Shahihah karya Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani; edisi terjemahan oleh Yunus, S.Ag; Zulfan, ST di atas judul yang sama, 4 jilid (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2010).

 • Sittu Durar min Ushuli Ahl al-Atsar  karya ‘Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani; edisi terjemahan oleh Mubarak B.M Bamuallim di atas judul 6 Pilar Utama Dakwah Salafiyyah (Surabaya: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003).

 • Shahih Kitab al-Adzkar wa Dha’ifuhu karya Syeikh Salim bin ‘Id al-Hilali; edisi terjemahan oleh Muslim Arif dan M. Abdul Ghoffar di atas judul Shahih Dan Dha’if Kitab al-Adzkar, 2 jilid (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2009).

 • Shifatu Shalati an-Nabiyyi min at-Takbir Ila at-Taslimi Ka-annaka Taraha  karya Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani (Yogyakarta: Media Hidayah, 2000).

 • Syarhu al-Mandhumah al-Baiquniyah karya Abu al-Harits Muhammad Ibrahim as-Salafiy al-Jazairiy; taqdim oleh Syeikh Yahya Ali al-Hajurry; edisi terjemahan oleh Abu Hudzaifah di atas judul Mengenal Kaedah Dasar Hadits  (Jawa Tengah: Maktabah al-Ghuroba’, 2008).

 • Syarah ‘Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah karya Yazid Abdul Qadir Jawas (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2006).

 • Syarhus Sunnah karya Imam Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari; edisi terjemahan oleh Abu Ahmad Zaenal Abisin di atas judul Syarhus Sunnah (Bekasi Timur: Pustaka Imam adz-Dzahabi, 2010).

 • Syarh Ushul as-Sunnah karya Syeikh Walid bin Muhammad Nubaih; edisi terjemahan oleh Muhammad Wasitho di atas judul Syarah Ushulus Sunnah: Keyakinan Al-Imam Ahmad Rahimahullah Dalam ‘Aqidah (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009).

 • Tafsir Ibnu Katsir karya al-Hafiz ‘Imamuddin Abul Fida’ Isma’il bin ‘Umar bin Katsir al-Quraisy ad-Dimasyqi dan diteliti oleh Dr. ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Alu Syeikh; edisi terjemahan oleh M. ‘Abdul Ghoffar E.M, 10 jilid (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2009).

 • Tauhid: Jalan Menuju Keadilan dan Kemakmuran karya Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas (Jawa Barat: Media Tarbiyah, 2008).

 • Tamamul Minnah fi Ta’liq ‘ala Fiqhus Sunnah karya Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani; edisi terjemahan oleh Afifuddin Said di atas judul Terjemah Tamamul Minnah: Komentar Dan Koreksi Secara Ilmiah Terhadap Fiqhus Sunnah Karya Sayyid Sabiq (Gajah Madah: Maktabah Salafy Press, 2002).

 • Tegar Di Atas Sunnah Ibarat Menggenggam Bara Api, susunan Tim Media Tarbiyah (Jawa Barat: Media Tarbiyah, 2010).

 • Telah Datang Zamannya karya Ustaz Abdul Hakim Amir Abdat (Jakarta: Maktabah Mu’awiyah bin Abu Sufyan, 2010).

 • Wasiat dan Prinsip Imam Syafi’i Tentang Taqlid Buta & Fanatisme Madzhab karya Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa (Bogor: Media Tarbiyah, 2008).

 • Zhahirah at-Tabdi’ wa Tafsiq wa Takfir wa Dhawabuthuha karya Syeikh Soleh bin Fauzan al-Fauzan; edisi terjemahan oleh Yahya Abu Hudziafah di atas judul Stop! Jangan Mudah Mengkafirkan dan Membid’ahkan (Malang: Pustaka Qaba-il).

 • Zikir-Zikir Selepas Solat Fardhu Sebagaimana Yang Diajarkan Dan Dilakukan Oleh Rasulullah S.A.W karya Hafiz Firdaus Abdullah (Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa, 2005).

 • 13 Perkara Yang Mencemari Kemurnian Tauhid karya Hafiz Firdaus Abdullah (Johor: Perniagaan Jahabersa).

 • 15 Jati Diri Muslim Cemerlang karya Dr. Azwira Abdul Aziz (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2007).

 • 25 Persoalan Semasa: Huraian dan Jawapan karya Mohd Yaakub Mohd Yunus (Selangor: Karya Bestari Sdn. Bhd., 2007).

 • 36 Kritikan Ke Atas Buku Amalan Sunnah Selepas Solat Dan Kelebihannya karya Hafiz Firdaus Abdullah (Johor: Perniagaan Jahabersa, 2010).

 • 40 Hadis Palsu Popular karya Abdul Razak Muthalib (Selangor: PTS Islamika Sdn. Bhd., 2011).

 • Dan lain-lain.