Di Mana Allah
MOHD HAIRI NONCHI

 


MUKADIMAH

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور انفسنا, ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له  ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.

S

egala puji bagi Allah, kami memuji-Nya dan kami memohon pertolongan-Nya dan kami memohon keampunan-Nya, dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dari keburukan diri kami dan dari keburukan perbuatan kami. Sesiapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala maka tiadalah kesesatan baginya dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala maka tiadalah petunjuk baginya. Kami bersaksi bahawa tiada tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya dan kami bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya.

Firman Allah ­Subhanahu wa Ta’ala :

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. [Surah Ali-’Imran :102]

Firman Allah ­Subhanahu wa Ta’ala:

Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah  menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya. Dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. [Surah al-Nisa’: 1]

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. [Surah al-Ahzab: 70-71]

Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:[1]

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.

Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Sedangkan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan (dalam urusan agama) dan semua yang diada-adakan adalah bid’ah. Semua yang bid’ah adalah sesat dan semua yang sesat tempat kembalinya adalah neraka.

Setiap Muslim wajib beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagaimana yang tersebut dalam al-Qur’an dan al-Sunnah kerana keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat itu merupakan salah satu cara untuk mengenali-Nya, sedangkan mengenal Allah Subhanahu wa Ta’ala itu adalah asas bagi akidah Islam.[2]

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah dan berdoalah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang yang berpaling dari kebenaran dalam masa menggunakan nama-nama-Nya. Mereka akan mendapat balasan mengenai apa yang telah mereka kerjakan. [Surah al-A’raf: 180]

Termasuk dalam perkara yang dituntut ke atas setiap umat Islam berhubung dengan keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala, sekaligus menjadi bukti pengenalan mereka terhadap Rabb sekalian alam ialah kewajipan untuk beriman kepada sifat keberadaan Allah Subhanahu wa Ta’ala di atas langit dan beristiwa’ di atas ‘Arasy-Nya sebagaimana yang akan penulis bahaskan di dalam buku ini.

 

¯   Pandangan umum sebahagian umat Islam tentang persoalan “di mana Allah”.

Jika dilontarkan pertanyaan kepada sebahagian kaum muslimin tentang keberadaan Allah (di mana Allah), lazimnya antara jawapan yang sering kita temui adalah:

  • Pertama: Mereka yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta’ala sentiasa berada di mana-mana sahaja atau di setiap tempat.

  • Kedua: Mereka yang berpegang kepada keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa Ta’ala berada di dalam hati mahupun diri setiap insan.

  • Ketiga: Mereka yang beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa Ta’ala berada di atas langit beristiwa’ di atas ‘Arasy-Nya.

Terhadap golongan yang pertama, ia adalah keyakinan yang batil dan merupakan pegangan golongan sesat khususnya mereka yang beraliran al-Jahmiyyah dan ­al-Muktazilah iaitu dua aliran yang telah disepakati kesesatannya di sisi para tokoh Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. 

Sebagaimana golongan yang pertama di atas, mereka yang duduk dalam kategori kedua juga memiliki keyakinan yang salah kerana keyakinan seperti ini merupakan suatu bentuk kemiripan (tasyabbuh) kepada akidah orang-orang Nasrani (Kristian) yang berasaskan kepada konsep Trinity (keyakinan kepada kesatuan Tuhan dengan Nabi Isa dan Roh Kudus). Inilah yang biasa disebut-sebut sebagai Wahdat al-Wujud, Hulul atau Ittihad[3] sebagaimana yang menjadi pegangan dalam kalangan kebanyakan kaum sufi (tarekat kesufian).[4]

Terkecuali daripada kedua-dua kelompok di atas ialah mereka yang berada dalam kategori yang ketiga di mana mereka memiliki keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa Ta’ala berada di atas langit dan beristiwa’ di atas ‘Arasy-Nya. Golongan ini dikenali sebagai Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah iaitu satu-satunya aliran yang masih berpijak di atas manhaj Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabat radhiallahu ‘anhum serta para imam muktabar yang berpegang teguh kepada manhaj generasi al-Salaf al-Shalih.

Demikian secara ringkas pengenalan kepada tiga kelompok umat Islam di dalam berinteraksi dengan persoalan “di manakah Allah”. Buku yang berjudul أين الله؟  (Di Mana Allah?)[5] sebagaimana yang sedang berada di tangan anda ini disusun khas oleh penulis bagi mengupas secara lebih terperinci berkaitan persoalan “di manakah Allah” sebagaimana menurut perspektif Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang bermanhaj al-Salaf al-Shalih. [6]

 

¯   Harapan dan penghargaan.

Penulis berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala semoga dengan kehadiran buku ini ianya dapat membawa sidang pembaca sekalian kepada pemahaman yang tepat lagi benar berhubung dengan pegangan Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang bermanhaj al-Salaf al-Shalih  dalam persoalan “di manakah Allah”.

Di samping itu, penulis juga mengharapkan agar segala informasi yang ditampilkan menerusi buku ini sedikit sebanyak dapat mencerahkan kembali kesamaran atau salah faham sebahagian pihak terhadap pegangan sebenar para pendukung al-Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang selama ini sering dimomokkan sebagai golongan yang berfahaman al-Mujassimah dan al-Musyabbihah.

Ribuan terima kasih penulis tujukan teristimewa kepada kedua ibu bapa penulis, guru-guru serta rakan-rakan yang selama ini sentiasa memberi sokongan dan dorongan yang kuat kepada penulis untuk terus bergiat dalam bidang dakwah penulisan ini. Penulis mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala membalas mereka dengan apa yang lebih baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin yaa Rabbal ‘Alamin.

Tidak lupa juga, sekalung penghargaan penulis tujukan khasnya kepada saudara Mohd Hazim Mohd Kasim, saudara Datu Ramlee Datu Amir Husin, saudara Mohd Safwan Rusydi, saudari Widada Amir dan saudari Solehatun Naqiyah Abdul Malik di atas kesudian mereka meluangkan sedikit masa untuk membaca pruf dan memberikan sedikit pembaikan kepada manuskrip buku ini. Alhamdulillah, segala kritikan dan cadangan mereka telah banyak membantu penulis di dalam menyempurnakan penyusunan buku ini.

Walau bagaimanapun sekiranya terdapat kelemahan di dalam buku ini maka ia adalah di atas tanggungjawab penyusun. Pada waktu yang sama, penulis menjemput sidang pembaca yang budiman sekalian agar dapat memberi teguran dan kritikan yang positif lagi membina seandainya terdapat kekhilafan atau ketersasulan yang penulis tidak sengajakan sepanjang penyusunan buku ini. Segala teguran dan kritikan positif yang dihulurkan dalam rangka pembaikan penyusunan buku ini penulis dahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

 

Sekian, selamat membaca.

Assalamu’alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

 

Al-Faqir ila Allah,

Mohd Hairi Nonchi

Kampung Puyut,

Lahad Datu, Sabah.

 

[1] Hadis riwayat al-Nasa’i di dalam Sunan ­al-Nasa’i (no. 1560).

[2] Lihat 15 Asas Jati Diri Muslim Cemerlang karya Dr. Azwira Abdul Aziz, ms. 63.

[3] Secara lebih terperinci:

1)   Wahdat al-Wujud ialah kefahaman kesatuan wujud iaitu tiada yang wujud yang lain selain Allah di alam ini. Dalam tasawwuf Islam, konsep Wahdat al-Wujud atau Pantheisme ini berasal daripada ajaran Muhyidin Ibn ‘Arabi (1165-1242H). Bagi Ibn ‘Arabi, segala yang wujud di alam ini adalah sebenarnya satu, tunggal atau Esa, iaitu Allah sendiri.

2)   Hulul ialah kepercayaan bahawa Allah bersemayam di dalam tubuh seseorang. Teori ini dikaitkan dengan salah seorang tokoh sufi yang dikenali sebagai al-Hallaj.

3)   Ittihad ialah kepercayaan sufi bahawa dirinya bercantum dengan Allah. Teori ini dikaitkan dengan seorang tokoh sufi yang dikenali sebagai Abu Yazid al-Bustami.

Walaupun dari segi perinciannya terdapat perbezaan antara ketiga-tiga teori atau doktrin ini, namun pada umumnya terdapat persamaan yang menjolok kerana masing-masing bertolak daripada fahaman kesatuan manusia atau makhluk dengan Tuhan belaka. Lebih lanjut tentang perkembangan ketiga-tiga teori ini, sila rujuk Aliran Dakwah Di Malaysia Satu Titik Pertemuan karya Dr. Abdul Rahman Hj. Abdullah (Karya Bestari Sdn Bhd, Selangor).

[4] Di sini terdapat dua golongan yang dilihat sebagai esktrim dalam berinteraksi dengan ilmu tasawwuf di mana:

1)   Mereka yang menerima seratus peratus apa sahaja perkara yang disandarkan kepada ilmu tasawwuf tanpa terlebih dahulu meneliti apakah perkara-perkara tersebut adalah sesuatu yang  selari dengan petunjuk al-Qur’an dan al-Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih atau sebaliknya.

2)   Mereka yang menolak ilmu tasawwuf secara total tanpa dibezakan terlebih dahulu antara perkara-perkara yang bersesuaian dengan ajaran al-Qur’an dan al-Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih di dalam ilmu tasawwuf dengan perkara yang bertentangan dengan kedua-dua sumber wahyu tersebut.

Adapun Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, mereka adalah golongan yang berada di pertengahan antara kedua-dua kelompok ekstrim di atas di mana Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah menerima aliran tasawwuf sebagai salah satu disiplin ilmu yang penting di dalam ajaran Islam sebagaimana disiplin ilmu yang lainnya seperti ‘Ushul al-Fiqh, Ushuluddin, Musthalah al-Hadith, Tafsir dan sebagainya yang tidak pernah muncul pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. 

Namun pada masa yang sama Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah juga bertegas di dalam menolak apa jua perkara yang disandarkan kepada ilmu tasawwuf sekiranya ia jelas bercanggah atau tidak selari dengan petunjuk al-Qur’an dan al-Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih.

Lebih lanjut berkaitan aliran tasawwuf menurut perspektif Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, sila lihat:

1)   Pandangan Ibn Taimiyyah Dalam Tasawwuf karya Hafiz Firdaus Abdullah yang dimuatkan di dalam buku beliau yang berjudul Himpunan Risalah Dalam Beberapa Persoalan Ummah Buku 6 (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru).

2)   Fiqh Tasawwuf: Satu Perbahasan Tentang Tasawwuf Berdasarkan al-Qur’an dan al-Sunnah karya Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah; terjemahan oleh Dr. Basri bin Ibrahim al-Hasani al-Azhari, (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru).

[5] Dalam edisi ini (edisi baru) beberapa perubahan telah penulis lakukan, antaranya adalah seperti berikut:

1)   Membetulkan kesalahan terjemahan ke atas beberapa ayat al-Qur’an, al-Hadis dan kata-kata ulamak yang terdapat pada edisi pertama.

2)   Menggugurkan Artikel # 1: Menangkis Fitnah K.H Siradjuddin Abbas & K.H Tengku Zulkarnain Ke Atas Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah yang dilampirkan bersama cetakan pertama dan hanya mengekalkan dua artikel berikutnya sebagaimana yang terdapat dalam edisi ini (sila lihat lampiran). Ada pun artikel yang telah digugurkan tersebut, ianya telah penulis kembangkan menjadi sebuah buku yang khas berjudul Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah: Pencetus akidah Tasybih & Tajsim? terbitan Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2011.

3)   Memuatkan beberapa maklumat tambahan sebagai penguat kepada hujah-hujah yang terdapat dalam perbincangan buku ini.

[6] Ditekankan “yang bermanhaj al-Salaf al-Shalih” kerana pemahaman generasi al-Salaf al-Shalih adalah yang paling benar berhubung dengan agama Islam yang dibawa oleh al-Qur’an dan al-Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Generasi al-Salaf al-Shalih yang dimaksudkan di sini ialah merujuk kepada mereka yang hidup pada tiga kurun pertama menurut kalendar Islam iaitu yang bermula pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam (para sahabat radhiallahu’anhum), generasi setelah kurun mereka iaitu generasi tabi’in dan seterusnya ialah generasi setelah tabi’in yang dikenali sebagai generasi tabi’ut tabi’in.

Perintah untuk berpegang teguh kepada manhaj generasi ini dan keutamaannya telah pun diisyaratkan menerusi banyak ayat al-Qur’an dan al-Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Antara ayat yang dimaksudkan adalah sebagaimana firman-Nya:

Golongan terdahulu yang terawal (memeluk Islam) dari kalangan Muhajirin dan Ansar serta orang yang mengikuti (manhaj) mereka dengan baik Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya,mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. [Surah at-Taubah: 100]

Demikian juga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

Sebaik-baik umatku ialah kurunku (zamanku) kemudian kurun selepas mereka (tabi’in) kemudian kurun selepas mereka (tabi’ut tabi’in). [Hadis riwayat al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari (no.3650)]

Ini adalah suatu perkara yang amat mustahak untuk dicermati oleh setiap umat Islam memandangkan pada ketika ini telah bermunculan begitu banyak firqah dan aliran kesesatan yang turut melabelkan firqah atau aliran mereka sebagai Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Akan tetapi dengan sedikit sahaja pemerhatian ke atas pegangan dan amalan mereka dalam beragama membuktikan ia adalah suatu yang bercanggah dengan pegangan dan amalan generasi al-Salaf al-Shalih, yakni generasi terbaik umat ini (khairul qurun) yang juga merupakan pencetus kepada aliran Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah itu sendiri.

Atas dasar ini maka hendaklah kita semua umat Islam sentiasa mengambil langkah berpada-pada agar tidak terpalit dengan sesuatu firqah atau aliran yang hanya sekadar mengaku sebagai Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah akan tetapi hakikatnya adalah penganut dan penegak sebenar kepada fahaman dan amalan bid’ah dalam agama serta merupakan penentang tegar kepada pegangan atau manhaj generasi al-Salaf al-Shalih serta para pendukungnya.