Di Mana Allah
MOHD HAIRI NONCHI

 


BIBLIOGRAFI

 

1.     Abdul Akhir Hammad al-Ghunaimi, Tahdzib Syarh ah-Thahawiyah; edisi terjemahan oleh Abu Umar Basyir al-Medani (At-Tibyan, Solo, 2002).

2.     Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali al-Abd. al-Lathif, Membersihkan Salah Faham Terhadap Dakwah Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab (Edisi Lengkap), (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2009).

3.     Abu Ubaidah As-Sidawi, Di Mana Alloh? Pertanyaan Penting Yang Terabaikan! (Media Tarbiyah, Jawa Barat, Indonesia, 2008).

4.     Abu Ubaidah As-Sidawu, Membela Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: Mengungkap Tuduhan dan Kedustaan K.H Siradjuddin Abbas Dalam Buku I’tiqad Ahlus Sunnah wal Jama’ah (Salwa Press, Jawa Barat, Indonesia, 2008).

5.     Al-Imam Abu Ja’far ath-Thahawi, Kitab al-’Aqidah ath-Thahawiyah, disyarahkan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Bazz; edisi terjemahan oleh Muhammad Baihaqi (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2001).

6.     ‘Abdullah bin ‘Abdul Hamid al-Atsari, Al-Wajiiz fii ‘Aqiidatis Salafish Shaalih (Ahlis Sunnah wal Jama’ah); edisi terjemahan oleh Farid bin Muhammad Baththy di atas judul Intisari ‘Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah (Pustaka Imam Asy-Syafi’i, Bogor, 2007).

7.     Al-Imam Abu Ismail ash-Shabuni dan al-Imam Ibnu Abi Hatim ar-Razi, ‘Aqidah Salaf Ashabul Hadis & Ashlus Sunnah wa I’tiqodud Dien; dalam edisi muat turun di atas talian: http://dear.to/abusalma.

8.     Al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisy, Lum’atul I’tiqad al-Hadi ila Sabilir Rasyad, disyarahkan oleh asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin; edisi terjemahan oleh Abu Abdurrahman Muhammad DZ di atas judul Pokok-Pokok ‘Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah (Pustaka Sumayyah, Pekalongan, 2007).

9.     Dr. Abd Aziz Muhammad As-Salman, Al-Asilatu wa Ajwibatul Usuliyyah ‘Alal Aqidatil Wasathiyyah,; edisi terjemahan oleh Akmal Hj Mhd. Zain di atas judul Soal Jawab Aqidah Islam Menurut Ahlus Sunnah Wal Jama’ah (Darul Nu’man, Kuala Lumpur, 1996).

10.  Dr. Abdul Rahman Hj. Abdullah, Aliran Dakwah Di Malaysia Satu Titik Pertemuan, (Karya Bestari Sdn Bhd, Selangor, 2007).

11.  Dr. ‘Asim bin Abdullah Al-Quryutti, Bahaya Kejahilan Bagi Kebanyakan Ketetapan Akidah; edisi terjemahan oleh Abu Abdul Rahman Radhi Abdul Karim Abdul Rahman Al-Khudri (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2003).

12.  Dr. Azwira Abdul Aziz, Siapakah Ahli Sunnah Yang Sebenar? (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2006).

13.  Dr. Azwira Abdul Aziz, 15 Asas Jati Diri Muslim Cemerlang (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2006).

14.  Dr. Sa’id bin ‘Ali bin Wahf al-Qaththani, Syarh Asma’-illaahil Husna fii Dhau-il Kitab wa Sunnah; edisi terjemahan oleh Abu Fatimah Muhammad Iqbal Ahmad Gazali di atas judul Syarah Asma’-Ul Husna (Pustaka Imam Syafi’i, Jakarta, 2006).

15.  Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, Allah Bersama Anda (al-Ma’iyah); edisi terjemahan oleh Abd. Rahman as-Sasaki (Akbar Media Eka Sarana, Jakarta, 2006).

16.  Dr. Muhammad bin A.W. al-’Aqil, Manhaj al-Imam asy-Syafi’i Rahimahullah Ta’ala fii Itsbat al-’Aqidah; edisi terjemahan oleh H. Nabhani Idris dan Saefudin Zuhri di atas judul  Manhaj ‘Aqidah Imam Asy-Syafi’i (Pustaka Imam asy-Syafi’i, Jakarta, 2005).

17.  Dr. Muhammad Abdurrahman al-Khumais, I’tiqadul Aimmatil Arba’ah; edisi terjemahan oleh Nabhani Idris di atas judul Aqidah Empat Imam Mazhab (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 1999).

18.  Dr. Muhammad Abdurrahman al-Khumais, Pokok-Pokok Akidah Salaf Yang Diikrarkan Imam Al-Asy’ari, (Darul Haq, Jakarta).

19.  Dr. Muhammad Khalil Haras, Syarah al-’Aqidah al-Wasithiyah Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah; edisi terjemahan oleh Asmaji Mukhtar dan Kasmuri Ahmad (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2006).

20.  Dr. Sa’id bin Musfir al-Qahthani, Asy-Syaikh Abdul Qadir al-Jailani wa Arauhu al-I’tiqadiyah wa ash-Shufiyah;  edisi terjemahan oleh Munirul Abidin, M.Ag. di atas judul Buku Putih Syaikh Abdul Qadir al-Jailani (Darul Falah, Jakarta, 2008).

21.  Hafiz Firdaus Abdullah, Marilah Berkenalan Dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2007).

22.  Hafiz Firdaus Abdullah, Pedoman-Pedoman Bermazhab Dalam Islam, (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2004).

23.  Hafiz Firdaus Abdullah, Pembongkaran Jenayah Ilmiah Buku Salafiyah Waabiyah: 73 Penilaian Semula Ke Atas Penilaian Zamihan Mat Zain al-Ghari, (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2003).

24.  Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa, Wasiat & Prinsip Imam Syafi’i Tentang Taqlid Buta & Fanatisme Madzhab, (Media Tarbiyah, Jawa Barat, Indonesia, 2008).

25.  Majalah Hidayah edisi Mei 2008M/Zulhijjah 1420H.

26.  Mohd ‘Adlan bin Shariffuddin Di Mana Allah?: Satu Penjelasan; edisi PDF di atas talian: http://ad-diyari.com.

27.  Mohd Hairi Nonchi, Katakan Tidak Pada Wahabi! (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2009).

28.  Mohd Sabri Mohammed, Fahami Al-Qur’an Menurut Kaedah Para Ulama (Karya Bestari Sdn. Bhd., Selangor, 2007).

29.  Mohd Yaakub Mohd Yunus, Kaedah Memahami Nama-Nama & Sifat-Sifat Allah (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2004).

30.  Persatuan Kebajikan Al-Nidaa’ Malaysia, Koleksi Kertas Kerja Seminar Ahli Sunnah Wal Jamaah Golongan Tauladan (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2004).

31.  Sakinah Ariff Johor, Fatwa Iman: Menghurai Segala Persoalan Iman (Karya Bestari Sdn Bhd, Selangor, 2006).

32.  Sakinah Ariff Johor, Al-Imam Al-Syafi’i: Kegemilangan Ilmu & Pemikiran (Karya Bestari Sdn Bhd, Selangor, 2006).

33.  Syaikh Abu Bakar al-Jabir al-Jazairi, Minhaj al-Muslim Aqaid wa Adab wa Akhlaq wa Ibadat wa Mu’amalat; edisi terjemahan oleh Fadhli Bahri Lc (Darul Falah, Jakarta & Pustaka Dini Sdn. Bhd, Selangor, 2006).

34.  Syaikh ‘Abdul Muhsin al-‘Abbad al-Badr, Rifqan Ahlas Sunnah bi Ahlis Sunnah; edisi terjemahan oleh Dr. Ali Musri Semjan Putra di atas judul Lembutnya Dakwah Ahlus Sunnah (Pustaka Darul Ilmi, Indonesia, 2009).

35.  Syaikh Abu Osthman Ismail bin Abdur Rahman ash-Shobuni, Al-Risalah fi I’tiqad Ahlus Sunnah wa Ashaabi al-Hadith wa al-Aimmah au ‘Aqidah as-Salaf Ashabi al-Hadith; edisi terjemahan oleh Ustaz Abdul Wahab bin Bustami al-Banjari as-Salafiy di atas judul Aqidatus Salaf (Ahlul Hadith): Risalah Aqidah Ahlus Sunnah, Ahlul Hadith dan Ulama-Ulamak Terkemuka (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2003).

36.  Syaikh Imaduddin Ahmad bin Ibrahim al-Washithy, An-Nashihah Fi Shifatir Rabb Jalla wa ‘Alaa karya; edisi terjemahan oleh Abu Abdillah Mubarak bin Mahfudh Bamu’alim, Lc di atas judul Mengenal Allah Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah (Pustaka as-Sunnah, Jakarta, 2008).

37.  Syaikh Murad Syukri, Menjawab 17 Fitnah Terhadap Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah; edisi terjemahan oleh Ustaz Badrul Hisham bin Sulaiman (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2008).

38.  Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, at-Ta’liq as-Saniyyah Syarh Ushulud Da’wah as-Salafiyyah; edisi terjemahan oleh Ahmad Abu Zahrah di atas judul Penjelasan Syaikh al-Albani Tentang Dasar-Dasar Manhaj Salaf (Pustaka Ibnu ‘Umar, Bogor, 2010).

39.  Syaikh Muhammad Shalih al-’Utsaimin, Tafsiru Ayatil Kursi; edisi terjemahan oleh Siti Sujinah Sarnap al-Faqir Ibnu Hussin di atas judul Tafsir Ayat al-Kursi, (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2005).

40.  Syaikh Muhammad Shalih al-’Utsaimin, Syarh al-’Aqidah al-Washitiyah; edisi terjemahan oleh Izzudin Karimi, Lc di atas judul Syarah Aqidah Washitiyah: Kajian Lengkap Tauhid al-Asma’ wa ash-Shifat (Pustaka Sahifa, Jakarta, 2008).

41.  Syaikh Muhammad Shalih al-‘Utsaimin, Syarah Riyadh as-Shalihin Min Kalam Sayyid al-Mursalin li al-Imam al-Nawawi;  edisi terjemahan oleh Rosmalizawati Ab Rashid di atas judul Syarah Riyadhus Shalihin Imam an-Nawawi (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2008).

42.  Syaikh Muhammad Shalih al-‘Utsaimin, al-Qawa’id al-Mutsla Fii Shifati Allah wa Asma-ihi al-Husna; edisi terjemahan oleh Abul Abbas Khalid bin Syamhudi al-Bantani di atas judul Al-Qawa’idul Mutsla: Memahami Nama & Sifat Allah (Media Hidayah, Jogjakarta, 2003).

43.  Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, Al-Ajwibah al-Mufidah ‘an As’ilati Manahij al-Jadidah; edisi terjemahan oleh Abu Hudzaifah Yahya dan Abu Luqman di atas judul Jawab Tuntas Masalah Manhaj (Pustaka Al-Haura’, Jojakarta, 1429H).

44.  Umar Hasyim, Siapa Ahli Sunnah Wal-Jamaah: Berlakunya Fahaman Sesat Dan Penyelewengan Dalam Islam (Al-Hidayah Publications, Kuala Lumpur, 2008).

45.  Ustaz Abdul Hakim Amir Abdat, al-Masaa-il (Darus Sunnah Press, Jakarta Timur, 2005).

46.  Ustaz Abdullah Mustaqim, Allah Wujud Tanpa Bertempat (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2003).

47.  Ustaz Rasul Dahri, Di Mana Allah?: Akidah Wahhabi, Asy’ari Atau Asy-Syafie? (Syarikat Ummul Qura Sdn. Bhd., Johor Bahru, 2010).

48.  Ustaz Rasul Dahri, Koleksi Kuliah-Kuliah Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Menurut Manhaj Salaf As-Soleh, (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru, 2001).

49.  Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Syarah ‘Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah (Pustaka Imam asy-Syafi’i, Jakarta, 2006).

50.  Wahid Abdussalam Bali, Al-Kalimat an-Nafi’ah fil Akhtha’ asy-Syai’ah; edisi terjemahan oleh Ahmad Syaikhu, S. Ag di atas judul 474 Kesalahan Umum Dalam Akidah & Ibadah Beserta Koreksinya (Darul Haq, Jakarta, 2007).