Di Mana Allah
MOHD HAIRI NONCHI

 


Menyingkap Kekeliruan Para Pentakwil al-Sifat Allah [1]

 

Dalam keghairahan mereka menjatuhkan hukuman sesat dan pengkafiran ke atas Ahl al-Sunnah, para pentakwil nas al-Sifat Allah ini lupa bahawa mereka sendiri telah menetapkan sebahagian nas al-Sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala tanpa ta’thil dan takwil, persis manhajnya Ahl al-Sunnah yang digelar oleh mereka sebagai al-Musyabbihah. Ini sebagaimana sifat mendengar dan melihat Allah yang telah ditetapkan oleh mereka tanpa disamakan (tasybih) dengan sifat pendengaran dan penglihatan makhluk.

Syaikh al-Albani rahimahullah ketika menjelaskan kecelaruan manhaj akidah golongan ini, beliau berkata:[2]

Mereka dalam kenyataannya berfikiran sangat kacau-bilau. Mereka adakalanya menjadi Salafiyyun dalam sebahagian sifat, dan contohnya sudah diketengahkan kepada anda. Mereka mengatakan: “Dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat”, tetapi sama’ (pendengaran)-Nya tidak sama dengan pendengaran kita dan bashier (penglihatan)-Nya tidak sama dengan penglihatan kita.” Kami (Ahl al-Sunnah) katakan: Ini adalah kebenaran, lalu mengapa anda (wahai para pentakwil) tidak mengatakan: ar-Rahman Istawa (yang Maha Penyayang itu bersemayam)?

Ketika mensyarahkan kitab An-Nashihah Fi Shifatir Rabb Jalla wa ‘Alaa karya Syaikh Imaduddin Ahmad bin Ibrahim al-Washitu rahimahullah, al-Fadhil Ustaz Mubarak bin Mahfudh Bamu’allim menulis:

Golongan Asy’ari (al-Asya’irah) dan yang sefaham dengan mereka menetapkan beberapa sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan-Nya tanpa mentakwil dan menyamakan dengan sifat makhluk-Nya. Sifat-sifat yang ditetapkan tersebut seperti yang disebutkan oleh penulis (Syaikh Imaduddin Ahmad bin Ibrahim al-Washitu rahimahullah) iaitu al-Hayat (Hidup), as-Sam’ (Mendengar), al-Basyar (Melihat), al-‘Ilm (Mengetahui), al-Qudrah (Menguasai), al-Iradah (Mengendaki) dan al-Kalam (Berbicara).

Ketika menetapkan ketujuh sifat ini, mereka sejalan dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah iaitu tanpa mentakwil dan tanpa menyerupakan (sifat-sifat tersebut) dengan sifat makhluk-Nya dan bahawasanya sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Ta’ala. (Mereka juga meyakini bahawa) sifat-sifat tersebut tidak sama dengan sifat manusia.

Akan tetapi anehnya, golongan Asy’ariyyah tidak menetapkan beberapa sifat Allah lainnya, seperti bersemayam-Nya di atas ‘Arasy, ketinggian-Nya di atas seluruh makhluk-Nya, demikian pula sifat dzatiyyah, seperti dua tangan, wajah-Nya dan lainnya juga sifat-sifat fi’liyyah seperti datang, turun, cinta, redha, murka dan lainnya. Hal tersebut kerana mereka beranggapan jika sifat-sifat tersebut ditetapkan bagi-Nya bererti menyamakan dan menyerupakan-Nya dengan sifat-sifat makhluk-Nya. Oleh kerana itu, mereka mentahrifkan (memalingkan makna sifat-sifat tersebut) kepada makna lain.

Maka dari itu penulis kitab ini menjelaskan kepada mereka bahawa perbuatan mereka itu tidak benar tatkala membeza-bezakan sifat Allah; ada yang ditetapkan dan ada yang ditakwilkan kepada makna lain. Padahal sikap yang semestinya mereka ambil terhadap semua sifat Allah harus sama, iaitu menetapkannya sesuai dengan kebesaran dan keagungan-Nya tanpa menyamakan dengan sifat-sifat makhluk-Nya, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap tujuh sifat (al-Hayat/Hidup, as-Sam’/Mendengar, al-Basyar/Melihat, al-‘Ilm/Mengetahui, al-Qudrah/Menguasai, al-Iradah/Mengendaki dan al-Kalam/Berbicara) yang mereka tetapkan bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan-Nya.

Oleh kerana itu tidak ada perbezaan antara al-Istiwa’ (Bersemayam) dan as-Sam’ (Mendengar) dan tidak pula (ada bezanya) antara nuzul (turun Allah ke langit dunia) dan al-Basyar (Melihat), kerana semuanya bersumber dari nas (ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih).

Ini (adalah bukti yang jelas yang menunjukkan wujudnya) kontradiksi (percanggahan) yang ada pada (pegangan) mereka yang ingin dijelaskan oleh penulis kitab ini, yang mana pada satu sisi mereka menetapkan tujuh sifat tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, namun di sisi lain mereka menolak penetapan beberapa sifat Allah dengan alasan jika ditetapkan (sifat-sifat tersebut maka akan) berkosekuensi penyerupaan dengan sifat makhluk-Nya.

Adapun sikap Ahl al-Sunnah tidak demikian, mereka menetapkan semua sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur’an dan Rasul-Nya dalam hadis-hadis yang sahih sesuai dengan kebesaran dan keagungan-Nya tanpa menyamakan dengan sifat makhluk-Nya dan tanpa memalingkan maknanya kepada makna yang lain, tanpa menanyakan atau tanpa menggambarkan sifat-sifat tersebut dan tanpa menafikan dan mengingkarinya. Ini jalan yang benar yang aslam (lebih selamat), a’lam (lebih berilmu) dan ahkam (lebih bijaksana) sesuai dengan apa yang difahami oleh para Salaf (pendahulu) kita yang shalih dari kalangan sahabat (Rasulullah), tabi’in, tabi’ut tabi’in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Allah Ta’ala berfirman:

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. [Surah at-Taubah: 100]

  Dalam huraiannya yang lain, Ustaz Mubarak bin Mahfudh Bamu’allim sekali lagi menjelaskan:[3]

Pada kenyataan, dalam sifat-sifat tersebut mereka (Asy’ariyyah dan ulamak Kalam lainnya) tidak memahami demikian. Mereka justeru mengatakan dengan sifat-sifat yang mereka tetapkan (sifat yang tujuh) itu sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungan-Nya, namun (mengapa) pada sifat Tangan, Wajah, al-Istiwa’ (Bersemayam), al-Nuzul (Turun), Ta’ajjub (Kagum) dan lainnya yang ditetapkan oleh Ahl al-Sunnah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, mereka memahaminya sebagai sifat makhluk-Nya?

Di sinilah letaknya ketidakadilan dan tanaduqudh/kontradik mereka terhadap sifat-sifat Allah. Sebahagian sifat mereka tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan keagungan-Nya, dan sebahagian sifat mereka palingkan maknanya dengan alasan jika mereka menetapkannya berkonsekuensi penyamaan dengan sifat makhluk-Nya. Firman Allah Ta’ala:

Apakah kamu beriman kepada sebahagian kitab dan mengingkari terhadap sebahagian yang lain? [Surah al-Baqarah: 85]

Demikian pula sebuah kaedah yang logik dan rasional berkata:

الْقَوْلُ فِيْ الصِّفَاتِ كَالْقَوْلِ فِيْ الذَّاتِ.

Perkataan tentang sifat-sifat (Allah) sama dengan perkataan tentang dzat(-Nya).

Mengapa demikian?

Jawapannya: Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya, baik dzat-Nya, sifat-sifat-Nya juga perbuatan-Nya. Nah! Jika Dia memiliki dzat yang hakiki yang tidak menyerupai seluruh dzat-dzat yang ada maka tentunya dzat tersebut menyerupai sifat-sifat yang hakiki pula yang tidak menyerupai seluruh sifat-sifat makhluk-Nya.

Jika ada yang bertanya: Bagaimana Allah bersemayam di atas ‘Arasy (singgahsana-Nya)?

Maka jawapan di atas pertanyaan ini seperti yang diucapkan oleh Rabi’ah rahimahullah dan al-Imam Malik rahimahullah bahawa:

ألاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ مَجْهُولٌ وَا لإْيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنِ الْكَيْفِيَّةِ بِدْعَةٌ.

Makna al-Istiwa’ (bersemayam) telah dimaklumi sedangkan kaifiyyat (bagaimana Dia bersemayam) tidak diketahui. Mengimaninya adalah suatu yang wajib dan bertanya tentang bersemayam adalah bid’ah.

Mengapa demikian? Kerana pertanyaan ini menyangkut sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia dan tidak mungkin bagi mereka untuk menjawabnya.

Demikian pula jika ditanya tentang bagaimana cara Rabb kita turun ke langit dunia (langit yang terdekat dengan dunia ini)? Maka katakanlah kepada orang yang bertanya: Bagaimana hakikat Allah itu?

Jika dia berkata: Aku tidak mengetahui bagaimana hakikat-Nya yang sebenarnya.

Maka dikatakan kepadanya: Kita pun tidak mengetahui bagaimana hakikat turun-Nya.

Mengapa demikian? Jawabnya adalah kerana:

الْعِلْمُ بِكَيْفِيَّةِ الصِّفَةِ يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِكَيْفِيَّةِ الْمَوْصُوفِ وَهُوَ فَرْعٌ لَهُ وَتَابِعٌ لَهُ.

Mengetahui bagaimana hakikat sifat sesuatu melazimkan mengetahui bagaimana hakikat yang disifati dan merupakan cabang dan lanjutan darinya.

Nah, bagaimana anda (wahai para pengingkar dan pentakwil sifat-sifat Allah) menuntut kami untuk mengetahui bagaimana pendengaran-Nya, penglihatan-Nya, cara berbicara-Nya, cara bersemayam-Nya, cara turun-Nya, padahal anda (sendiri) tidak mengetahui bagaimana hakikat dzat-Nya?!

Jika anda mengakui bahawa Allah memiliki eksistensi/keberadaan yang hakiki dan memiliki segala sifat kesempurnaan, tiada sesuatu pun yang menyerupai-Nya, maka pendengaran-Nya, penglihatan-Nya, pembicaraan-Nya, bersemayam-Nya benar-benar ada, sekaligus Dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang mana dalam sifat-sifat ini tiada sesuatu pun yang menyerupai-Nya. Maka tentunya pendengaran makhluk, penglihatan dan pembicaraan, cara turun dan cara bersemayam mereka, tidak menyerupai pendengaran-Nya, penglihatan-Nya, pembicaraan-Nya, turun-Nya dan bersemayam-Nya. (Allahu Akbar! Maha Besar Allah; wa Subhanallah! dan Maha Suci Allah dari menyerupai makhluk ciptaan-Nya);

Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia; dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. [Surah asy-Syura: 11]

Semoga dengan huraian yang ringkas dan padat ini dapat membuka minda dan hati para pentakwil dan pengingkar nas-nas al-Sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk kembali ke pangkuan Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang berpegang teguh kepada manhaj al-Salaf al-Shalih; yakni beriman sepenuhnya kepada sifat-sifat Allah sebagaimana yang dikhabarkan oleh-Nya menerusi kitab-Nya, al-Qur’an dan al-Sunnah Rasul-Nya yang sahih tanpa ta’thil, tasybih, tamtsil dan takwil.



[1] Dinukil secara berpisah daripada an-Nashihah Fi Shifatir Rabb Jalla wa ‘Alaa karya Syaikh Imaduddin Ahmad bin Ibrahim al-Washithy, ms. 109-110.

[2] Lihat at-Ta’liqatus Saniyyah Syarh Ushulud Da’wah as-Salafiyyah karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, ms. 108.

[3] Lihat an-Nashihah Fi Shifatir Rabb Jalla wa ‘Alaa karya Syaikh Imaduddin Ahmad bin Ibrahim al-Washithy, ms. 120-121.