Di Mana Allah
MOHD HAIRI NONCHI

 


Bantahan Para tokoh Ahl al-Sunnah Ke Atas Para Pengingkar Sifat al-Istiwa’ Allah  Di Atas ‘Arasy Di Atas Langit

 

Telah bersepakat (ijmak) seluruh kaum Muslimin bahawa barangsiapa yang menolak Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai Tuhan yang wajib diimani dan disembah, maka dia telah kafir. Demikian juga, sesiapa yang mengingkari salah satu sahaja daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagaimana yang Dia khabarkan di dalam al-Qur’an dan/atau al-Hadis Rasul-Nya yang sahih adalah kafir kerana mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala adalah sama seperti mengingkari yang empunya sifat itu sendiri iaitu Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Sebagaimana halnya setiap muslim menetapkan adanya Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka ia juga wajib menetapkan adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sebagaimana kita tidak dapat mengetahui kaifiyyat dzat Allah Subhanahu wa Ta’ala maka demikian juga kita tidak mungkin dapat mengetahui hakikat bagi kaifiyyat sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Oleh sebab itu, kita dapat perhatikan bahawa para tokoh Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah sejak zaman dahulu sehingga kini amat tegas di dalam membantah golongan yang sengaja menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala.[1]

Bagi melihat sejauh manakah tahap ketegasan mereka di dalam mengingkari para penafi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala ini, mari kita melihat pernyataan mereka sebagaimana yang dinukil di bawah ini.

 

1 - Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Khuzaimah (311H).

Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Khuzaimah rahimahullah (311H) berkata: [2]

Barangsiapa yang tidak menetapkan (ithbat) bahawa Allah ‘Azza wa Jalla berada di atas ‘Arasy-Nya (Dia beristiwa’) di atas tujuh langit-Nya, maka dia adalah kafir terhadap Tuhannya. Halal darah ke atasnya. Dia diminta agar bertaubat. Sekiranya dia enggan, dia boleh dipancung lehernya (dibunuh) dan mayatnya dilemparkan ke tempat pembuangan kotoran agar kaum Muslimin dan (المعاهدون) (orang-orang bukan Islam yang telah membuat perjanjian damai dengan pemerintah kaum Muslimin) tidak terkena kotorannya itu dan bau mayatnya.

Adalah hartanya menjadi harta rampasan, tidak ada seorang pun kaum Muslimin yang boleh mewarisi hartanya kerana seorang Muslimin tidak berhak untuk mewarisi harta daripada orang kafir sepertimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam (yang bermaksud): Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.

Dalam kenyataannya yang lain beliau menyebut: [3]

Barangsiapa tidak menetapkan Allah Ta’ala di atas ‘Arasy-Nya dan Allah al-Istiwa’ di atas tujuh langit-Nya, maka dia telah kafir dengan Tuhannya.

 

2 - Al-Imam Utsman bin Sa’id ad-Darimi (280H).

Berkata al-Imam Utsman bin Sa’id ad-Darimi rahimahullah (280H) ketika menegaskan:[4]

Allah Subhanahu wa Ta’ala berada di atas ‘Arasy, berada di atas langit-Nya, dan meliputi makhluk-Nya. Barangsiapa yang tidak mengetahui hal ini bererti dia tidak mengetahui (mengenal) Tuhannya yang disembah. Pengetahuan  Allah terhadap hujung pangkal ciptaan-Nya dari atas ‘Arasy-Nya adalah satu, tidak jauh dari-Nya seperti firman-Nya (dalam surah Saba’, ayat 3 yang bermaksud):

Tidak ada tersembunyi daripada-Nya seberat zarah pun yang ada di bumi dan tidak ada (pula) yang lebih kecil itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab nyata (Lauh Mahfuzh). Maha Suci Allah daripada orang-orang yang menolak sifat-sifat-Nya, sesungguhnya dia Maha Tinggi lagi Maha Besar.

 

3 - Al-Imam Abu Hanifah (150H).

al-Imam Abu Hanifah rahimahullah (150H) berkata: [5]

مَنْ أَنْكَرَ أَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ فِيْ السَّمَاءِ فَقَدْ كَفَرَ.

Barangsiapa yang mengingkari bahawa Allah ‘Azza wa Jalla berada di atas langit maka dia kafir.

Diriwayatkan oleh Syaikh al-Islam Abu Isma’il al-Anshari dalam bukunya al-Faruq dengan jalur sanadnya sendiri kepada al-Muthi’ al-Bakhi, bahawasanya beliau pernah bertanya kepada Abu Hanifah tentang orang yang menyatakan:[6]

Saya tak tahu, apakah Rabb saya di langit atau di bumi? Beliau (al-Imam Abu Hanifah) menyatakan: Orang itu kafir. Kerana Allah berfirman: Ar-Rahman yang bersemayam di atas ‘Arasy. ‘Arasy itu berada di atas tujuh langit. Aku bertanya: Bagaimana kalau dia menyatakan bahawa Allah di atas ‘Arasy, tetapi dia juga berkata: Saya tidak tahu apakah ‘Arasy itu berada di langit atau di bumi. Beliau menjawab: Orang itu kafir, kerana dia tidak mempercayai bahawa Allah itu di langit. Orang yang tidak mempercayai Allah itu di atas langit, bererti dia kafir.

 

4 - Al-Imam adz-Dzahabi (748H).

Hukum pengkafiran ke atas mereka yang mengingkari Allah beristiwa’ di atas ‘Arasy-Nya di atas langit juga turut ditegaskan oleh al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah iaitu salah seorang ulamak pembesar bagi mazhab Syafie. Di dalam kitabnya, Mukhtasar al-’Uluw li al-’Aliy al-Ghaffar, ms. 137, beliau berkata: [7]

 Sesiapa yang mengingkari bahawa Allah ‘Azza wa Jalla di langit, maka dia seorang yang kafir.

 

5 - Al-Imam Abu Zur’ah dan Abu Hatim.

Berkata al-Imam Abu Zur’ah dan Abu Harim:[8]

Ahli Islam telah bersepakat untuk menetapkan sifat bagi Allah dan bahawasanya Allah di atas ‘Arsy berpisah dari makhluk-Nya dan ilmu-Nya di setiap tempat. Barangsiapa yang mengatakan selain ini maka baginya laknat Allah.

 

6 - Wahhab bin Munabbih.

Telah diriwayatkan Yunus bin Abdus Samad daripada ayahnya bahawa Ja’ad bin Dirham pernah menemui Wahhab bin Munabbih menanyakan tentang sifat-sifat Allah Ta’ala, lalu beliau (Wahhab bin Munabbih) berkata: [9]

Wahai Ja’ad! Celakalah engkau dalam beberapa masalah! (kerana Ja’ad mengingkari sifat-sifat Allah -pen). Sesungguhnya aku menganggapmu seorang yang celaka. Wahai Ja’ad! Jika Allah tidak memberitahu kepada kami di dalam kitab-Nya al-Qur’an bahawa Dia memiliki Tangan, Mata dan Wajah, tidaklah aku mengatakan yang demikian, bertaqwalah (takutlah) engkau kepada Allah!”

Kemudian tidak berapa lama Ja’ad pun dibunuh dan disalib.

 

7 - Khalid bin Abdillah al-Qisri.

Khalid bin Abdillah al-Qisri suatu ketika berkhutbah pada hari raya ‘Aidul ‘Adha di Basrah. Pada akhir khutbahnya ia berkata: [10]

Pulanglah kamu ke rumah masing-masing dan sembelilah kurban-kurban kamu. Semoga Allah memberkahi korban kamu. Sesungguhnya pada hari ini aku akan menyembelih Ja’ad bin Dirham kerana dia berkata: ‘Tidak pernah mengangkat Ibrahim ‘alaihi salam sebagai kekasih-Nya dan tidak pernah mengajak Musa berbicara.’

Sungguh Maha Suci Allah dari apa yang dikatakan Ja’ad kerana kesombongan. Maka Khalid turun dari mimbar dan menyembelih Ja’ad dengan tangannya sendiri, kemudian memerintahkan untuk disalib.

 

8 - Al-Imam Malik bin Anas (179H).

Abu Nu’aim mentakhrijkan dari Ja’far bin Abdillah, berkata: [11]

Ketika kami berada di samping (al-Imam) Malik bin Anas, datanglah seorang pemuda lalu bertanya: Wahai Abu Abdillah, ar-Rahman (Allah Yang Maha Pengasih) bersemayam di ‘Arasy, bagaimana bersemayam-Nya? Mendengar pertanyaan ini, al-Imam Malik menjadi berang dan marah. Lalu dia menundukkan muka ke bumi seraya menyandarkannya ke tongkat yang dipegangnya hingga tubuhnya bersimbah peluh.

Setelah ia mengangkat kepalanya, dia lantas berkata: Cara bersemayam-Nya tidak diketahui (tidak dapat digambarkan), sedang al-Istiwa’ (bersemayam) telah jelas dan diketahui, beriman kepadanya adalah wajib, dan bertanya tentangnya adalah bid’ah.[12] Aku menyangka engkau si pelaku bid’ah. Lalu beliau menyuruh orang itu keluar.

 

9 - Yahya bin Mu’az ar-Razi (258H).

Yahya berkata: [13]

Allah Ta’ala di atas ‘Arasy, terpisah dari hamba-hamba-Nya. Allah telah meliputi segala sesuatu dengan Ilmu-Nya dan telah menghitung segala sesuatu. Tidak ada yang ragu terhadap pandangan ini kecuali dia adalah seorang al-Jahmiyyah yang busuk, sesat, binasa dan ragu-ragu kerana dia mencampuradukkan Allah dengan makhluk-Nya dan membaurkan dzat-Nya dengan kotoran dan benda-benda busuk.

 

10 - Al-Imam Abu Yusuf (182H).

Bisyr Ibn al-Walid datang kepada Abu Yusuf dan berkata kepadanya:

Anda melarang saya dari ilmu kalam sedangkan Bisyr al-Marisi, Ali al-Ahwal dan si Fulan.... mengikuti ilmu kalam. Abu Yusuf menjawab: Apa kata mereka?. Dia menjawab: Mereka mengatakan Allah di setiap tempat. Maka, Abu Yusuf pergi menemui mereka sambil berkata: Biarkan saya yang menghadapi mereka.

Sampai Abu Yusuf mendatangi mereka dan Bisyr telah berdiri lalu Ali al-Ahwal dan seorang lainnya dibawa kepadanya. Abu Yusuf berkata kepada tiga orang tersebut:[14]

Seandainya ada adab pada dirimu, nescaya saya sebat kamu. Dan dia memerintahkan untuk disumbatkan ke dalam penjara. Sedangkan Ali al-Ahwal dipukul sambil diarak keliling.

 

11 - Abu Bakar al-Baqillani (403H).

Abu Bakar al-Baqillani rahimahullah (403H) berkata di dalam kitab al-Ibanah: [15]

Jika ada yang bertanya, apakah kalian berpandangan bahawasanya Allah ada di setiap tempat, maka jawablah, aku berlindung kepada Allah dari pandangan seperti itu. Dia bersemayam di atas ‘Arasy-Nya, sebagaimana yang Dia khabarkan di dalam kitab-Nya:

Allah Yang Maha Penyayang bersemayam di atas ‘Arasy.

Kepada-Nya naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh yang dinaikkan-Nya.

Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di langit.

Jika Dia di setiap tempat, nescaya juga akan berada di dalam perut dan mulut manusia, perut binatang melata serta akan bertambah dengan bertambahnya tempat. Kita juga nescaya dapat menghadap kepada-Nya (dalam solat dan doa) ke setiap arah bumi, ke arah belakang kita, ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan kaum Muslimin telah ijma’ dalam menentang pandangan ini dan menyalahkan orang yang mengatakannya.

 

12 - Syaikh al-Islam Abd al-Qadir al-Jailani (561H).

Atsar Syaikh al-Islam Abd al-Qadir al-Jailani rahimahullah (561H) menjelaskan: [16]

Tidak boleh mensifatkan-Nya bahawa Dia berada di tiap-tiap tempat, bahkan (wajib) mengatakan: Sesungguhnya Dia di atas langit (yakni) di atas ‘Arasy sebagaimana Dia telah berfirman: (Allah) Ar-Rahman di atas ‘Arasy, Dia beristiwa’. Dan patutlah memutlakkan sifat al-Istiwa’ dengan dzat-Nya di atas ‘Arasy. Keadaan-Nya di atas ‘Arasy disebut pada Nabi yang Dia utus tanpa (bertanya): Bagaimana caranya (Allah al-Istiwa’ di atas ‘Arasy-Nya).

Beliau juga berkata: [17]

Tentang bersemayamnya Allah di atas ‘Arasy, telah disebutkan dalam setiap kitab yang diturunkan pada setiap nabi yang diutus, tanpa perlu membayangkannya kerana Allah juga disifatkan dengan (sifat di atas, berkuasa, meliputi dan menang atas segala makhluk-Nya, termasuk ‘Arasy dan lain-lain. Maka sifat bersemayam tidak benar jika dialih maknanya kepada makna-makna di atas. Ini kerana sifat al-Istiwa’ termasuk sifat dzatiyah  setelah dikhabarkan, dinaskan dan ditegaskan di dalam tujuh ayat dalam kitab-Nya dan al-Sunnah Rasul-Nya.

Bersemayam merupakan sifat yang lazim untuk-Nya dan sesuai dengan-Nya; seperti Tangan, Wajah, Pendengaran, Penglihatan, Hidup, Berkuasa, Pencipta, Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Dia disifatkan dengan semua itu dan kita tidak boleh keluar dari al-Kitab dan al-Sunnah. Kita baca ayat-ayat (al-Qur’an) dan hadis-hadis (Rasulullah yang sahih), kita mengimaninya dan kita serahkan kaifiyat (ciri-ciri, tatacara dan bentuk) sifat-sifat itu kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Demikian beberapa keterangan daripada para tokoh Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah berhubung dengan penetapan mereka ke atas al-Sifat Allah beristiwa’ di atas ‘Arasy di atas langit serta pengingkaran mereka ke atas pihak yang menolak penetapan tersebut. Ibn Abil ‘Izz al-Hanafi rahimahullah di dalam bukunya Syarh al-’Aqidah ath-Thahawiyyah, ms. 288 menyebut: [18]

Semua itu (iaitu dalil tentang sifat al-Istiwa’ Allah di atas ‘Arasy di atas langit), kalau dihuraikan satu persatu secara panjang lebar, akan mencapai seribu dalil. Oleh kerana itu, orang yang mentakwilkannya harus menjawab semuanya, tetapi ia tidak akan boleh dan tidak akan mampu menemukan jawapan yang sahih walaupun hanya sebahagiannya sahaja.

Oleh itu tiada jalan lain untuk kita beriman kepada sifat-sifat Allah dengan keimanan yang sempurna melainkan adalah dengan cara kembali kepada manhaj Rasulullah, para sahabat dan seluruh generasi al-Salaf al-Shalih iaitu dengan menetapkan apa yang Allah sifatkan ke atas Diri-Nya, memahami maknanya serta menyerahkan ilmu mengenai hakikat ciri-ciri, bentuk dan cara sifat-sifat tersebut kepada Allah di samping mensucikan-Nya (tanzih) daripada sebarang keyakinan yang boleh membawa kepada mentasybihkan-Nya kepada sesuatu selain-Nya.

al-Imam Sufyan bin ‘Uyainah berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Lalika’i (418H) dalam kitab Syarah Ushul I’tiqad Ahlis Sunnah wal Jama’ah, no: 736: [19]

Semua yang Allah Ta’ala sifatkan untuk diri-Nya dalam al-Qur’an, maka bacaannya adalah tafsirnya. Tidak perlu bertanya bagaimana dan tidak ada yang serupa dengan-Nya.

Sementara itu, al-Imam al-Baghawi rahimahullah menerusi kitabnya Syarhus Sunnah, jld. 1, ms. 171 telah menukilkan kata-kata al-Walid bin Muslim rahimahullah di mana beliau (al-Walid bin Muslim) berkata:[20]

Aku bertanya kepada al-Auza’i, Sufyan bin ‘Uyainah dan Malik bin Anas tentang hadis-hadis dalam masalah al-Sifat (Allah) dan ru’yah, maka mereka menjawab: Perlakukanlah sebagaimana apa adanya tanpa menanyakan bagaimananya (kaifiyyat).

Hal yang sama juga ditegaskan oleh salah seorang tokoh besar bagi mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah iaitu al-Imam Abu Hanifah rahimahullah di mana beliau menyebut: [21]

Seseorang tidak boleh berbicara sedikit pun tentang dzat Allah, namun hendaklah ia menyifatkan-Nya dengan sifat-sifat yang telah Allah sifatkan untuk diri-Nya dan tidak mengatakan dalam hal ini dengan pendapat semata. Maha Suci Allah lagi Maha Tinggi, Rabb semesta alam.

Penegasan al-Imam Abu Hanifah rahimahullah terhadap larangan membicarakan sifat-sifat Allah dengan pendapat akal semata-mata menunjukkan bahawa tindakan sedemikian bukanlah menjadi manhaj di sisi Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, sebaliknya ia adalah merupakan manhaj golongan Ahl al-Bid’ah dari kelompok al-Jahmiyyah, al-Muktazilah, al-Mu’athilah dan pelbagai aliran kesesatan lainnya.

Manhaj inilah yang menjadi penyebab utama dan pertama yang membawa golongan ini kepada kehancuran sebagaimana yang dituturkan oleh al-Imam al-Barbahari rahimahullah di dalam kitabnya, Syarhus Sunnah, ms. 69, no. 99:[22]

Ketahuilah bahawa awal kehancuran aliran al-Jahmiyyah adalah kerana mereka berfikir tentang hakikat Rabb ‘Azza wa Jalla lalu mereka menganjurkan pertanyaan kenapa dan bagaimana. Mereka meninggalkan atsar (al-Qur’an dan al-Sunnah) dan membuat qiyas lalu mengukur agama dengan ra’yu (akal) sehingga mereka datang membawa kekufuran secara terang-terangan. Dan tidak diragukan bahawa yang sedemikian adalah kufur, dan mereka mengkafirkan makhluk dan mengingkari ciptaan kemudian mengeluarkan pernyataan ta’thil (menafikan sifat Allah).

al-Imam al-Baghawi rahimahullah menerusi kitabnya Syarhus Sunnah, jld. 1, ms. 217 telah meriwayatkan bahawa al-Imam Malik bin Anas rahimahullah telah berkata:[23]

Waspadalah kalian terhadap perbuatan bid’ah! Beliau ditanya: Apakah bid’ah itu? Beliau menjawab: Ahli al-Bid’ah adalah mereka yang membincangkan asma’ Allah, sifat-sifat-Nya, kalam-Nya, ilmu-Nya dan kekuasaan-Nya. Mereka tidak diam seperti diamnya para sahabat dan tabi’in iaitu orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

 [1] Walau bagaimanapun satu perkara yang perlu ditekankan di sini bahawa hukum pengkafiran ke atas golongan yang mengingkari sifat-sifat Allah ini hanyalah khusus kepada mereka yang telah ditegakkan hujah ke atasnya akan tetapi mereka sengaja menolaknya, padahal mereka tahu akan kesalahan penolakan itu.

Bukanlah menjadi manhaj Ahl al-Sunnah sebagaimana golongan Khawarij dan al-Muktazilah – untuk bermudah-mudahan di dalam menjatuhkan hukum kafir ke atas seseorang tanpa terlebih dahulu diperhatikan faktor di sebalik penolakannya terhadap nas-nas al-Sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Lebih-lebih lagi dalam suasana umat Islam hari ini yang terdedah kepada pembanjiran pelbagai fitnah syubhat (kekeliruan) yang dicetuskan oleh golongan Ahl al-Bid’ah sehingga menyebabkan ramai dalam kalangan umat islam yang kian sukar untuk mendapatkan kefahaman yang tepat lagi jelas berkaitan tauhid al-Sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagaimana yang difahami di sisi Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah.

[2] Lihat al-Risalah fi I’tiqad Ahlus Sunnah wa Ashabi al-Hadith wa al-Aimmah au ‘Aqidah as-Salaf Ashabi al-Hadith karya asy-Syaikh Abu Osthman Ismail bin Abdur Rahman ash-Shobuni, ms. 31-32.

[3] Lihat  Ma’rifah ‘Ulum al-Hadits, ms. 84; dalam Koleksi Kuliah-Kuliah Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Menurut Manhaj Salaf As-Soleh karya Ustaz Rasul bin Dahri, jld. 1, ms. 39-40.

[4] Lihat asy-Syaikh Abdul Qadir al-Jailani wa Arauhu al-I’tiqadiyah wa ash-Shufiyah karya Dr. Sa’id bin Musfir al-Qahthani,  ms. 153.

[5] Lihat Mukhtasar al-’Uluw lil ‘Aliyyil Ghaffar, ms. 137 (no. 119) tahqiq Syaikh al-Albani dan Syarhul ‘Aqidah ath-Thahawiyyah, ms. 386-387 takhrij dan ta’liq Syu’aib al-Arnauth dan ‘Abdullah bin ‘Abdil Muhsin at-Turki; dalam Syarah ‘Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ms. 207.

[6] Lihat Tahdzib Syarah ath-Thahawiyyah, ms. 137-138. Lihat juga Koleksi Kuliah-Kuliah Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Menurut Manhaj Salaf As-Soleh karya Ustaz Rasul bin Dahri, jld. 1, ms. 39.

[7] Lihat Koleksi Kuliah-Kuliah Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Menurut Manhaj Salaf As-Soleh karya Ustaz Rasul bin Dahri, jld. 1, ms. 118.

[8] Lihat Syarh Ushul I’tiqad Ahl al-Sunnah, jld. 1, ms. 198 karya al-Lalika’i; dalam Di Mana Alloh? Pertanyaan Yang Terabaikan! karya Abu Ubaidah As-Sidawi, ms. 22.

[9] Lihat al-Risalah fi I’tiqad Ahlus Sunnah wa Ashabi al-Hadith wa al-Aimmah au ‘Aqidah as-Salaf Ashabi al-Hadith karya asy-Syaikh Abu Osthman Ismail bin Abdur Rahman ash-Shobuni, ms. 36.

[10] Lihat ‘Aqidah Salaf Ashabul Hadis & Ashlus Sunnah wa I’tiqodud Dien karya al-Imam Abu Ismail ash-Shobuni dan al-Imam Ibn Abi Hatim al-Razi,ms. 20-21.

[11] Lihat Hilyatul Auliya’ , jld. 6, ms. 325-326. Juga ditakhrijkan oleh asy-Syabuni dalam ‘Aqidatus Salaf Ashab Hadith, ms. 17-18 dari jalur Ja’far bin Abdillah dari Malik. Ibn Abdil Barr dalam at-Tamhid, jld. 5, ms. 151 dari jalur Abdullah bin Nafi’ dari Malik. Al-Baihaqi dalam al-Asma’ wa al-Shifat, ms. 498 dari jalur Abdullah bin Wahb dari Malik. Ibn Hajar dalam Fath al-Baari, jld. 13, ms. 406-407 berkata: Isnadnya jayyid (baik) dan disahihkan oleh adz-Dzahabi dalam al-’Uluw, ms. 103. Lihat penjelasan ini dalam I’tiqadul Aimmatil Arba’ah karya Dr. Muhammad Abdurrahman al-Khumais, ms. 26.

[12] Dikatakan bid’ah kerana bertanyakan tentang kaifiyyat sifat al-Istiwa’ Allah Subhanahu wa Ta’ala itu tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada seorang jua manusia yang mengetahui hakikat sifat al-Istiwa’ Allah Subhanahu wa Ta’ala kecuali Allah Subhanahu wa Ta’ala sendiri. Para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang menerima secara langsung khabar-khabar mengenai sifat-sifat Allah daripada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sendiri tidak pernah bertanyakan hal tersebut meskipun mereka memiliki kesempatan untuk bertanyakan hal terpenting seumpama itu kepada baginda shallallahu ‘alaihi wasallam.

[13] Lihat al-Majmu’ al-Fatawa, jld. 5, ms. 49 dan Ijtima’ al-Juyusy al-Islamiyyah, ms. 270; dalam al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ms. 75.

[14] Kisah ini disebutkan oleh Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah dalam Majmu’ al-Fatawa, jld. 5, ms. 45 dan dalam Naqd Ta’sis al-Jahmiyyah, jld. 2, ms. 525-526, adz-Dzahabi  dalam al-’Uluw, ms. 112 dan disebutkan juga oleh Ibn al-Qayyim al-Jauzi dalam Ijtima’ al-Juyusy al-Islamiyyah, ms. 222 dan berkata: Kisah ini masyhur adanya sebagaimana diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Hatim. Kisah ini juga disebutkan Ibn al-Qayyim al-Jauzi dalam Mukhtashar ash-Shawa’iq al-Mursalah, jld. 2, ms. 212 dan di sana ia berkata: Bisyr tidak mengingkari bahawasanya Allah lebih tinggi dari ‘Arasy, akan tetapi mengingkari sebagai al-Mana U’aththilah mengingkari bahawa Allah dengan dzat-Nya di atas ‘Arasy. Lihat al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ms. 67.

[15] Disebutkan oleh Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah dalam al-Majmu’ al-Fatawa, jld. 5, ms. 98-99 dan telah dinukil oleh adz-Dzahabi dalam al-’Arasy, jld. 2, ms. 338 (no. 261) dan disebutkan secara ringkas dalam Siyar A’lam al-Nubala’,  jld. 17, ms. 558-559. Lihat al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ms. 82.

[16] Lihat Fatwa Hamwiyah Kubra, ms. 84; dalam Koleksi Kuliah-Kuliah Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Menurut Manhaj Salaf As-Soleh karya Ustaz Rasul bin Dahri, jld. 1, ms. 40.

[17] Lihat asy-Syaikh Abdul Qadir al-Jailani wa Arauhu al-I’tiqadiyah wa ash-Shufiyah karya Dr. Sa’id bin Musfir al-Qahthani, ms. 151-152.

[18] Lihat Manhaj al-Imam asy-Syafi’i Rahimahullah Ta’ala fii Itsbaat al-’Aqiidah karya Dr. Muhammad bin A.W. al-’Aqil, ms. 430.

[19] Lihat al-Wajiiz fii ‘Aqiidatis Salafish Shaalih karya ‘Abdullah bin ‘Abdul Hamid al-Atsari, ms. 87.

[20] Lihat al-Wajiiz fii ‘Aqiidatis Salafish Shaalih karya ‘Abdullah bin ‘Abdul Hamid al-Atsari, ms. 88.

[21] Lihat al-Wajiiz fii ‘Aqiidatis Salafish Shaalih karya ‘Abdullah bin ‘Abdul Hamid al-Atsari, ms. 88.

[22] Lihat Pembongkaran Jenayah Ilmiah Buku Salafiyah Wahabiyah karya Hafiz Firdaus Abdullah, ms. 164.

[23] Lihat al-Wajiiz fii ‘Aqiidatis Salafish Shaalih karya ‘Abdullah bin ‘Abdul Hamid al-Atsari, ms. 88.