Di Mana Allah
MOHD HAIRI NONCHI

 


Bukti-Bukti Kesepakatan Para Tokoh Ahl al-Sunnah Dalam Menetapkan (Ithbat) Sifat al-Istiwa’ Allah Di Atas ‘Arasy Di Atas Langit

 

Para Salaf telah ijmak (bersepakat) terhadap penetapan sifat ketinggian bagi dzat Allah dan keberadaan-Nya di atas langit, maka wajib menetapkan sifat tersebut tanpa tahrif, ta’thil, takyif dan tamsil.[1] Sedangkan Ahl al-Ta’thil, mereka benar-benar telah mengingkari keberadaan Allah dengan dzat-Nya yang berada di atas langit dan mereka menafsiri maknanya dengan mengatakan bahawa yang berada di atas langit adalah kerajaan-Nya, kekuasaan-Nya dan yang sejenisnya[2].

Allah Subhanahu wa Ta’ala memberitakan tentang Fir’aun yang terlaknat, bahawasanya ia pernah berkata kepada Haman (pembantunya):

  Dan berkatalah Fir’aun: Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu (iaitu) pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Ilah Musa dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. [Surah al-Mukmin: 36-37]

Fir’aun berkata demikian kerana ia mendengar Musa mengkhabarkan bahawa Rabbnya (Allah) berada di atas langit[3].  Para ulamak dan tokoh-tokoh Imam dari kalangan Salaf tidak pernah berbeza pendapat bahawa Allah ‘Azza wa Jalla berada di atas ‘Arasy-Nya dan ‘Arasy-Nya berada di atas tujuh lapis langit. Mereka menetapkan (ithbat) segala yang ditetapkan Allah, mengimaninya serta membenarkannya.

 Mereka menyatakan seperti yang Allah katakan kepada mereka bahawa Allah bersemayam di atas ‘Arasy-Nya. Mereka membiarkan makna ayat itu berdasarkan zahirnya dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Mereka mengatakan:

Kami mengimani, semuanya itu dari sisi Rabb kami dan tidak dapat mengambil pengajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal. [Surah Ali-Imran: 7][4]

Sebagaimana kewajipan meyakini pensifatan Allah Subhanahu wa Ta’ala terhadap diri-Nya yang ada pada kitab al-Qur’an dengan menjauhi tahrif, ta’thil, takyif dan tamstil, demikian juga wajib mengimani semua sifat yang diceritakan oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dalam sunnahnya. Bentuk keyakinan ini harus pula menjauhi tindakan tahrif, ta’thil, takyif dan tamtsil dan sebaliknya menerapkan pengertian-pengertian sifat yang sesuai dengan pengagungan Allah Subhanahu wa Ta’ala.[5]

Berdasarkan kepada prinsip inilah, Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang berpegang teguh kepada manhaj al-Salaf al-Shalih sentiasa mengimani secara sempurna dan menerima (taslim) apa sahaja yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala mengenai sifat-sifat-Nya.

Berkata al-Imam az-Zuhri rahimahullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Baghawi (510H) rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah, jld. 1, ms. 217: [6]

Risalah itu datangnya dari Allah, sementara tugas Rasul adalah menyampaikan (risalah tersebut), sedangkan kewajipan kita adalah taslim (menerima dan patuh).

Dasar yang menjadi pegangan Ahl al-Sunnah ini juga adalah berlandaskan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagaimana yang difirmankan-Nya menerusi surah al-Nur, ayat 51:

Sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang mukmin ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya supaya menjadi hakim memutuskan sesuatu di antara mereka, hanyalah mereka berkata: kami mendengar dan kami taat dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan.

Bagi mengukuhkan kenyataan di atas, berikut penulis akan paparkan beberapa kenyataan para ulamak muktabar Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang bermanhaj al-Salaf al-Shalih berhubung dengan kesepakatan mereka terhadap manhaj penetapan (ithbat) nas-nas al-Sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala. Termasuk dalam hal ini adalah penetapan ke atas sifat al-Istiwa’ Allah di atas ‘Arasy di atas langit. Antara mereka yang dimaksudkan ialah:

 

1 - Al-Hafiz Ibn Katsir (774H).

al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah (774H) menerusi kitabnya yang berjudul Tafsir Ibn Katsir berkata:[7]

Pandangan yang kami ikuti berkenaan dengan masalah (tauhid al-Sifat) ini adalah pandangan al-Salaf al-Shalih seperti al-Imam Malik, al-Auza’i, ats-Tsauri, al-Laits bin Sa’ad, al-Imam asy-Syafie, al-Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan imam-imam lainnya sejak dahulu hingga sekarang iaitu membiarkannya seperti apa adanya tanpa takyif (mempersoalkan kaifiyatnya/hakikatnya), tanpa tasybih (penyerupaan) dan tanpa ta’thil (penolakan).

Dan setiap makna zahir yang terlintas pada benak orang yang menganut fahaman musyabbihah (menyerupakan Allah dengan makhluk), maka makna tersebut sangat jauh dari Allah kerana tidak ada sesuatu pun dari ciptaan Allah yang menyerupai-Nya.

Seterusnya dalam kitab yang sama, jld. 2, ms. 123 dan jld. 4, ms. 136 beliau berkata ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam surah az-Zukhruf, ayat 84:[8] Dia-lah Allah Tuhan bagi makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi dan Dia disembah oleh penghuni keduanya.

 

2 - Al-Imam al-Khatib al-Baghdadi (463H).

       al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah (463H) berkata menerusi kitabnya, al-Kalam ‘Ala ash-Shifat: [9]

Adapun pembicaraan tentang sifat-sifat Allah adalah setiap hadis-hadis sahih yang meriwayatkan tentang sifat-sifat Allah,  maka mazhab Salaf telah menetapkan dan membiarkan sesuai zahirnya serta menafikan kaifiyyat  (tidak menanyakan bagaimana sifat-Nya) dan tasybih (tidak menyamakannya dengan makhluk).

 

3 - Al-’Allamah Siddiq Hasan Khan (1307H).

al-’Allamah Siddiq Hasan Khan rahimahullah (1307H) berkata sebagaimana yang dinukil daripada kitab Quthfuts Tsamar, ms. 47-48: [10]

Mazhab kita adalah mazhab Salaf yang mengithbatkan (menetapkan) sifat-sifat Allah dengan tidak mentasybih-Nya dengan sifat-sifat makhluk untuk mentanzih (mensucikan) Allah dari penyerupaan terhadap makhluk tanpa menta’thil (menidakkan) atau mengingkari seluruh atau sebahagian sifat-sifat Allah.

Ini merupakan mazhab para imam Islam seperti Malik, asy-Syafie, ats-Tsauri, Ibn al-Mubarak, al-Imam Ahmad dan lainnya dengan tidak ada perselisihan di antara mereka dalam masalah Ushuluddin. Juga Abu Hanifah, akidah beliau serupa dengan akidah mereka, sama dengan apa yang dituturkan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah...

 

4 - Muhammad bin Hasan al-Shaibani (189H).

Diriwayatkan daripada Muhammad bin Hasan al-Shaibani (189H): [11]

Bersepakat para ahli fiqh seluruhnya daripada Barat sehingga ke Timur atas (kewajipan) beriman kepada al-Qur’an dan al-Hadis yang berasal (daripada para perawi) yang terpercaya daripada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tentang sifat-sifat Rabb (Allah) Azza wa Jalla tanpa mengubahnya dan tanpa menjelaskan (ciri-cirinya) dan tanpa menyerupakannya.

Barangsiapa di satu masa menafsirkan sesuatu daripada yang sedemikian maka sungguh telah terkeluar dia daripada apa yang berada di atasnya (agama) Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan berpecah dia daripada al-Jama’ah (kaum Muslimin). Kerana sesungguhnya mereka (para ahli fiqh dari Barat sehingga ke Timur) tidak menjelaskan ciri-ciri dan tidak menafsirkan akan tetapi mereka berfatwa sebagaimana apa yang ada dalam al-Kitab dan al-Sunnah kemudian mendiamkannya.

 

5 - Abd Allah bin Mas’ud (32H).

Dari Abd Allah bin Mas’ud radhiallahu‘anh, dia berkata:[12]

Antara langit yang paling tinggi dengan Kursy adalah lima ratus tahun dan antara Kursy dengan air juga demikian. ‘Arasy di atas air dan Allah di atas ‘Arasy dan tidak sesuatupun yang tersembunyi atas-Nya dari amal perbuatan kalian.

 

6 - Ka’ab al-Ahbar.

Ka’ab radhiallahu‘anh berkata: [13]

Allah berfirman di dalam (kitab) Taurat: Aku di atas hamba-hamba-Ku, ‘Arasy-Ku di atas makhluk-makhluk-Ku dan Aku di atas ‘Arasy, mengatur semua urusan hamba-hamba-Ku. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Ku di langit dan tidak juga di bumi.

 

7 - Syaikh Abu Nashr al-Sijzi (444H).

Berkata Syaikh Abu Nashr al-Sijzi rahimahullah (444H) dalam kitabnya al-Ibanah: [14]

Para imam kami (iaitu para imam Ahl al-Sunnah) seperti Sufyan ats-Tsauri, Malik (bin Anas), Sufyan bin ‘Uyainah, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, ‘Abd Allah bin al-Mubarak, Fudhail bin ‘Iyadh, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah semuanya bersepakat mengatakan bahawa Allah pada dzat-Nya (beristiwa’) di atas ‘Aras ( ان الله بذاته فوق العرش.)

 

8 - Syaikh Abu ‘Umar al-Thalamanki (429H).

       Berkata Syaikh Abu ‘Umar al-Thalamanki rahimahullah (429H) dalam kitabnya al-Wushul ila Ma’rifat al-Ushul: [15]

Telah bersepakat umat Islam daripada kalangan Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah atas firman Allah (dalam surah al-Hadid, ayat 4 yang bermaksud): “Dan Allah tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada” dan ayat lain yang seumpama[16], bahawa ia bermaksud ilmu-Nya (dan bukan dzat-Nya).

Allah di atas langit dengan dzat-Nya, al-Istiwa’ di atas ‘Arasy dengan cara yang layak baginya. Dan berkata para tokoh Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah terhadap firman-Nya (dalam surah Taha, ayat 5 yang bermaksud): (Allah) Ar-Rahman, yang bersemayam di atas ‘Arasy, bahawa Allah al-Istiwa’ di atas ‘Arasy secara hakikat dan bukan kiasan.

 

9 - Al-Imam Ahmad bin Hanbal (241H).

Berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah (241H):[17] Benar! Allah di atas ‘Arasy-Nya dan tidak sesiapa pun yang tersembunyi daripada pengetahuan-Nya.           

Dalam kesempatan yang lain, al-Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah (241H) berkata:[18]

Kami mengimani dan membenarkannya dengan tanpa takyif (menanyakan bagaimana hakikat sifat-sifat Allah), tanpa memaknakannya (dengan makna yang menyimpang) dan tanpa menolak sedikit pun darinya. Kami mengetahui bahawa apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah benar, sehingga kami tidak berani membantah beliau shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan kami tidak mensifati Allah melebihi apa yang telah Allah sifatkan untuk diri-Nya tanpa membatasi dan menentukannya.

Kami mengatakan apa yang telah Allah katakan dan mensifati Allah dengan apa yang telah Allah sifatkan untuk diri-Nya. Kami tidak akan bertindak melampaui batas dan Allah tidak akan dapat dicapai oleh orang yang mensifati diri-Nya. Kami mengimani al-Qur’an seluruhnya baik ayat-ayat yang muhkamat (jelas maknanya) mahupun yang mutasyabihat (samar maknanya).

Kami tidak membuang satu sifat pun dari sifat-sifat Allah kerana anggapan kurang baik (terhadap sifat-sifat tersebut)[19] dan kami tidak melampaui batas terhadap al-Qur’an dan al-Hadis. Kami tidak mengetahui bagaimana hakikat dari hal itu semua kecuali dengan pembenaran dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan penetapan dari al-Qur’an.

        Berkata Yusuf Ibn al-Qaththan: [20]

Dikatakan kepada Abu Abdillah, Allah di atas langit ketujuh di atas Arasy-Nya dan ilmu-Nya serta kuasa-Nya di setiap tempat?. Jawabnya: Ya.

 

10 - Al-Imam Qutaibah bin Sa’di.

al-Imam Qutaibah bin Sa’di berkata:[21]

Inilah pendapat para imam Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah bahawa kami mengetahui Rabb kami di atas langit-Nya ketujuh di atas ‘Arasy-Nya.

 

11 - Al-Imam al-Hafiz adz-Dzahabi (748H).

al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah (748H) telah berkata:[22]

Ucapan para Salaf dan Imam-Imam Sunnah bahkan para sahabat, Allah, Nabi dan seluruh kaum muslimin Allah di atas langit dan di atas ‘Arasy, dan bahawasanya bahawa Allah turun ke langit dunia. Hujah-hujah mereka adalah hadis-hadis dan atsar-atsar yang sangat banyak.

 

12- Al-Imam Ali bin Madini.

al-Imam Ali bin Madini rahimahullah pernah ditanya mengenai pendirian Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, maka beliau rahimahullah berkata: [23]

Mereka beriman dengan ru’yah (iaitu melihat Allah pada hari Kiamat dan di Syurga yang khusus bagi kaum mukminin) dan dengan kalam Allah (iaitu bahawa Allah berkata-kata) Azza wa Jalla di atas langit di atas ‘Arasy-Nya Dia al-Istiwa’.

 

13 - Al-Imam al-Hafiz Ishaq bin Rahawaih (238H).

al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah (748H) menerusi kitabnya, al-’Uluw lil ‘Aliyyil Ghaffar meriwayatkan bahawa al-Imam al-Hafiz Ishaq bin Rahawaih rahimahullah (238H) ketika mengomentari surah Taha, ayat 5 yang bermaksud: Rabb Yang Pemurah Yang Bersemayam di atas ‘Arasy, berkata: .[24]

Para ulamak bersepakat bahawa Dia bersemayam di atas ‘Arasy dan mengetahui segala sesuatu di bawah lapisan bumi yang tujuh.

 

14 - Al-Imam Ibn Qudamah.

al-Imam Ibn Qudamah berkata ketika menjelaskan kesepakatan para tokoh Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang bermanhaj al-Salaf al-Shalih terhadap penetapan sifat Allah di atas ‘Arasy di atas langit-Nya:[25]

 Amma ba’du: Sesungguhnya Allah mensifati diri-Nya bahawa Dia tinggi di atas langit, demikian juga Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam – penutup para Nabi – mensifati Allah dengan ketinggian juga dan hal itu disepakati oleh seluruh para ulamak dari kalangan sahabat yang bertakwa dan para imam yang mendalam ilmunya, hadis-hadis tentangnya juga mutawwatir sehingga mencapai darjat yakin, demikian pula Allah menyatukan semua hati kaum muslimin dan menjadikannya sebagai fitrah semua makhluk.

 

15 - Syaikh al-Islam Ibn Tamiyyah (728H).

Sementara itu, Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah (728H) berkata: [26]

    Pendapat bahawa Allah di atas ‘Arasy adalah pendapat yang disepakati oleh para Nabi seluruhnya dan itu disebutkan dalam setiap kitab yang diturunkan kepada setiap Nabi yang diutus sebagai Rasul. Soal itu telah disepakati pula oleh generasi pendahulu umat ini serta oleh kalangan imam mereka dari semua golongan.

 

16 – Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (751H).

  al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah (751H) menulis dalam kitabnya yang berjudul Ijtima’ al-Juyusy al-Islamiyah ‘ala Ghazwi al-Mu’aththilah wa al-Jahmiyyah untuk menjelaskan masalah tinggi-Nya Allah di atas ‘Arasy-Nya dan kebersertaan (ma’iyyah)-Nya dengan hamba-hamba-Nya.

Ia mengutip dalil-dalil dari al-Qur’an dan al-Sunnah, perkataan-perkataan para sahabat dan tabi’in serta ulamak-ulamak besar setelah mereka. Juga menyebutkan adanya ijmak (kesepakatan) dari banyak ulamak itu atas hal tersebut.

Begitu juga dalam kitab lainnya ash-Shawa’iq al-Mursalah, serta dalam bait-bait qasidah yang memuat banyak hal menyangkut masalah ini.[27]

 

17 - Al-Imam al-Auza’i (157H).

al-Imam al-Auza’i rahimahullah yang dianggap Imam ahli Syam di zamannya telah menegaskan: [28]

Adalah kami dan generasi tabi’in seluruhnya bersepakat berkata: Sesungguhnya Allah Ta’ala menyebut diri-Nya berada di atas ‘Arasy-Nya, dan kami beriman dengan apa yang datang dari al-Sunnah tentang sifat-sifat-Nya (yang Maha) Agung dan Tinggi.

 

18 - Syaikh Nashr al-Maqdisi (490H).

Berkata Syaikh Nashr al-Maqdisi rahimahullah (490H) dalam kitabnya al-Hujjah ‘ala Taraka al-Mahajjah, sekiranya ada orang bertanya:[29]

Sesungguhnya anda telah menyebut bahawa yang wajib ke atas umat Islam ialah mengikuti al-Qur’an dan al-Sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam serta apa yang menjadi kesepakatan para imam dan ulamak sehingga menjadi dasar Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Maka sebutlah mazhab mereka umat Islam dan apa yang telah mereka sepakati dalam perkara akidah dan apa yang patut kita ikut berdasarkan kesepakatan mereka.

Maka jawapannya:

Apa yang telah saya terima daripada para ilmuan dan orang yang saya temui dan orang yang saya ambil (riwayat) daripada mereka ialah (maka dia menyebut sejumlah dasar Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah... di antaranya) sesungguhnya Allah al-Istawa’ di atas ‘Arasy-Nya (dan Dia) terpisah daripada makhluk-Nya.

 

19 - Al-Imam Muhammad bin Idris asy-Syafie (204H).

al-Imam asy-Syafie rahimahullah berkata: [30]

Pegangan dalam sunnah Rasulullah yang aku berada di atasnya dan aku lihat sahabat-sahabat kita (para ulamak) yang berada di atasnya. Mereka itu Ahl al-Hadis (ulamak hadis) seperti Sufyan bin ‘Uyainah, Malik (Imam mazhab Malik) dan selain mereka. Aku ambil daripada mereka: Ikrar dengan penyaksian bahawa tiada Ilah (Tuhan yang diabdikan diri) selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Sesungguhnya Allah berada di atas ‘Arasy-Nya di langit. Dia menghampiri sesiapa yang dikehendaki-Nya di kalangan makhluk-Nya dengan cara yang Dia kehendaki. Allah turun ke langit dunia mengikut kehendak-Nya.

Dalam kesempatan yang lain, al-Imam asy-Syafie rahimahullah berkata: [31]

Aku beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah datang dari Allah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Allah, dan aku beriman kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam serta apa yang telah datang dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah.

Setelah membawakan perkataan al-Imam asy-Syafie rahimahullah di atas, asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-’Utsaimin rahimahullah (1421H) berkata: [32]

Di dalam perkataan al-Imam asy-Syafie rahimahullah tersebut terdapat bantahan terhadap Ahl al-Takwil Ahl dan Ahl al-Tamtsil (kelompok yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk). Sebab masing-masing dari mereka tidak beriman terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ahl al-Takwil bertindak mengurangi-ngurangi, sedangkan Ahl al-Tamtsil bertindak menambahi-nambahi (dari sifat-sifat Allah).

Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah (728H) menerangkan: [33]

(al-Imam) asy-Syafie berkata: Kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq adalah haq (benar) yang telah diputuskan Allah Ta’ala dari atas langit-Nya, dan Dia telah menghimpunkan hati hamba-hamba-Nya kepada Abu Bakar ash-Shiddiq.

 

20 - Yunus Ibn ‘Abd al-’Ala.

       Ibn Abi Hatim meriwayatkan daripada Yunus Ibn ‘Abd al-’Ala, katanya: [34]

 Aku mendengar (al-Imam) asy-Syafie berkata: Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat (al-Asma’ wa al-Sifat) yang tidak boleh sesiapa pun menolaknya, dan sesiapa yang menyalahinya setelah nyata hujah ke atasnya, maka sesungguhnya dia telah kufur. Adapun sebelum tertegaknya hujah, maka sesungguhnya dia dimaafkan di atas kejahilan itu kerana ilmu yang demikian itu tidak boleh dicapai melalui akal, mimpi, atau fikiran. Maka kita menetapkan (ithbat) sifat-sifat ini dan kita juga menafikan tasybih (penyerupaan) dari-Nya sebagaimana dia menafikan dari diri-Nya.

 

21 - Abdullah bin al-Mubarak (181H).

       Terdapat riwayat yang sahih dari Ali Ibnu al-Hasan bin Syaqiq guru al-Imam al-Bukhari, dia berkata:

Saya pernah bertanya kepada Abdullah bin al-Mubarak bagaimana kita mengetahui Tuhan kita? Katanya: Di langit ke tujuh di atas ‘Arasy-Nya. Dalam lafaz lain: Di atas langit ketujuh di atas ‘Arasy-Nya dan kita tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan al-Jahmiyah bahawasanya Allah di sini, di bumi.

Ali juga berkata: [35]

Saya pernah bertanya kepada  Abdullah bin al-Mubarak: Bagaimana seharusnya kita mengenal Tuhan kita?. Dia menjawab: Di atas langit ketujuh di atas ‘Arasy-Nya dan kita tidak mengatakan sebagaimana orang al-Jahmiyyah berkata bahawasanya Allah ada di bumi ini.

 

22 - Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab (1206H).

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah (1206H) berkata ketika menjelaskan pegangannya kepada penduduk al-Qasim: [36]

Antara (ciri) keimanan dengan Allah ialah beriman dengan apa yang Dia sifatkan diri-Nya dengannya dalam kitab-Nya melalui lidah Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wasallam, tanpa tahrif (mengubah atau menukar ganti makna) dan tanpa ta’thil (menafikan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala). Bahkan aku beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa Ta’ala tiada sesuatu pun yang menyerupai-Nya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Justeru aku tidak menafikan dari-Nya apa yang Dia sifatkan diri-Nya dengannya, aku juga tidak tahrifkan kata-kata (Al-Quran) dari maksud-maksudnya, aku juga tidak mengilhadkan (menolak secara anti) nama-nama serta ayat-ayat-Nya, aku juga tidak mentakyif (menggambarkan rupa bentuk) dan tidak mentamtsil (mengumpamakan makna) sifat-sifat-Nya yang Maha Tinggi dengan sifat-sifat makhluk-Nya, kerana Dia Maha Tinggi, tiada persamaan, tiada kesetaraan dan tiada sekutu bagi-Nya, Dia tidak boleh diqiyaskan (dianalogikan) dengan makhluk-Nya kerana sesungguhnya Dia yang Maha Suci lebih mengetahui tentang diri-Nya dan yang selain-Nya.

Dia yang paling benar dan paling elok percakapan-Nya, Dia mensucikan Diri-Nya daripada apa yang disifatkan pada Diri-Nya dengannya oleh para penyeleweng dari kalangan ahli takyif dan tamtsil, dan (Dia juga mensucikan diri-Nya) daripada apa yang dinafikan dari-Nya oleh para penafi dari kalangan ahli tahrif dan ta’thil, lalu Dia berfirman (maksudnya): Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai keagungan dari apa yang mereka sifatkan, dan selamat sejahtera ke atas sekalian Rasul, dan segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam.

‘Abd. Allah bin ‘Ali al-Qasimi berkata di dalam kitabnya al-Thaurah al-Wahhabiyyah, ms. 12 tentang pegangan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah (1206H) seperti berikut:[37]

Dia (Syaikh Muhammad bin ‘Abdul Wahhab) beriman berdasarkan apa yang termaktub di dalam al-Qur’an dan al-Hadis yang sahih. Di antara yang dinyatakan al-Qur’an ialah Allah Subhanahu wa Ta’ala beristiwa’ di atas ‘Arasy-Nya. Dia beriman kepadanya dengan tidak menyamakannya dengan istiwa’nya makhluk. Dalam hal ini, golongan menyalahi kebenaran yang dinyatakan oleh Syaikh al-Imam (Muhammad bin Abdul Wahhab) menghendaki menyamakan apa yang dinyatakannya dengan al-Tajsim serta al-Tasybih terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan makhluk-Nya. Oleh itu, Syaikh al-Imam menolak pandangan karut mereka dengan katanya:

Keseluruhan kitab yang didatangkan dari langit menyatakan demikian dengan jelas tanpa perlu diperdebatkan lagi. Allah Subhanahu wa Ta’ala Maha Mengetahui ketika menyifati diri-Nya dengan apa yang harus serta apa yang tidak harus pada diri-Nya. Tanpa sebarang pertikaian, apa yang aku nyatakan ini hakikatnya merupakan pegangan kaum Muslimin sebelum munculnya pandangan golongan yang salah ini.

 

23 -  Al-Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari (324H).

        al-Imam al-Asy’ari rahimahullah (324H)[38] dalam sebuah risalahnya yang ditujukannya kepada penduduk negeri Tsaghar berkata: [39]

Dan mereka berijmak bahawasanya Allah berada di atas langit-langit-Nya di atas ‘Arasy-Nya, bukan di bumi.

 

24 - Syaikh al-Islam Abd al-Qadir al-Jailani (561H).

Syaikh Abd al-Qadir al-Jailani rahimahullah (561H) berkata sebagaimana yang dinukil daripada kitabnya, Ghinyah, jld. 1, ms. 54:[40]

Dia berada di atas, bersemayam di atas ‘Arasy di atas singgahsana, Ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. (Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang salih dinaikkan-Nya). (Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu).

          Dalam keterangannya yang lain sebagaimana nukil Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah dalam Ijtima’ al-Juyusy al-Islamiyyah, ms. 79, beliau berkata:[41]

وَالله ُ تَعَالَى بِذَاتِهِ عَلَى الْعَرْشِ، عِلْمُهُ مُحِيْطٌ بِكُلِّ مَكَانٍ.

Dan dzat Allah bersemayam di atas ‘Arasy sedangkan ilmu-Nya meliputi di setiap tempat.

        Beliau sekali lagi menegaskan di dalam kitabnya, al-Ghinyah, ms. 73:[42]

فَاْلإِسْتِوَاءُ مِنْ صِفَاتِ الذَّتِ.

Maka (sifat) al-Istiwa’ merupakan sifat dzatiyyah (Allah Subhanahu wa Ta’ala).

 

25 - Muhammad Hassan al-’Attas (1305H).

Menerusi risalahnya, Tanzih al-Dzat wa al-Sifat min Darn al-Ilhad wa al-Syubhat, Muhammad Hassan al-’Attas rahimahullah (1305H) telah mengemukakan pandangan salah seorang ulamak Najd berkaitan pegangan mereka terhadap tauhid al-Asma’ wa al-Sifat Allah. Ia seperti berikut: [43]

Ketahuilah! Kami beriman dengan segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagaimana kami beriman terhadap dzat-Nya yang Maha Suci. Kami memahami kewujudkan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan membezakan sama sekali dzat-Nya dengan dzat segala makhluk serta membezakan keadaan sifat-sifat-Nya dengan sifat-sifat makhluk. Ini dilakukan dengan menghindari segala bentuk takyif, tamtsil, tasybih dan ta’thil. Kami berkata sebagaimana al-Salaf al-Shalih berkata iaitu seperti berikut:

Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tidak ada sesuatu yang menyerupai-Nya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Adapun (sifat) al-Istiwa’, ia termaklum di dalam a-Qur’an yang tidak ada kebatilan padanya sama sekali. Dan segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta’ala sifati diri-Nya, kami wajib beriman terhadapnya sebagaimana kami wajib beriman terhadap dzat-Nya dengan tidak menyatakan sebarang kaifiyyat terhadap keduanya sebagai mematuhi firman Allah seperti berikut:

Tidak ada sesuatu yang menyerupai-Nya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat. [Surah asy-Syura: 11]

Dalam hal ini, tidak dapat diberi gambaran terhadap dzat serta sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala sama ada dari sudut syari’at agama mahupun penggunaan akal fikiran manusia.

Walhasil daripada pernyataan para tokoh di atas, maka dapatlah dirumuskan bahawa:

·     Pertama: Telah menjadi pegangan di sisi Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang bermanhaj al-Salaf al-Shalih dalam menetapkan (ithbat) apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta’ala sifatkan ke atas diri-Nya, baik menerusi al-Qur’an mahupun al-Sunnah Rasul-Nya, Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih.

·     Kedua: Memahami makna nas-nas al-Sifat secara zahir sesuai dengan kaedah bahasa Arab itu sendiri; serta

·     Ketiga: Menyerahkan (al-Tafwidh) akan ciri-ciri, cara dan bentuk (kaifiyyat) nas-nas al-Sifat tersebut secara mutlak kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan disertai keyakinan bahawa tidak ada sesuatu jua dari kalangan makhluk Allah yang semisal atau sebanding dengan-Nya, baik dari segi sifat mahupun dari segi dzat-Nya.[44] al-Imam Abu Hanifah rahimahullah (150H) menulis di dalam kitabnya, al-Fiqh al-Akbar:[45]

  Seluruh sifat-sifat-Nya berbeza dengan sifat para makhluk. Dia Maha Mengetahui, tidak seperti pengetahuan kita, Dia Maha Kuasa, tidak seperti kekuasaan kita dan Dia juga Melihat, tidak seperti penglihatan kita.

Demikianlah beberapa keterangan daripada para imam Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang bermanhaj al-Salaf al-Shalih yang sempat penulis kemukakan sebagai pembuktian tentang kesepakatan mereka  di dalam memahami persoalan yang amat mendasar lagi terpenting ini iaitu tauhid al-Sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Justeru, amatlah menjauhi kebenaran apabila kesepakatan yang terbina di kalangan para imam yang mulia ini dikatakan sebagai suatu kesesatan walhal Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah bersabda:

إِنَّ الله َ تَعَالَى قَدْ أَجَارَ أُمَّتِيْ مِنْ أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلاَلَةٍ.

          Sesungguhnya Allah Ta’ala telah melindungi umatku dari berkumpul (bersepakat) di atas kesesatan.[46]

Justeru, tidak ada yang menyelisihi kesepakatan ini melainkan golongan yang sememangnya telah menyimpang jauh daripada pegangan Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Dalam hal ini, al-Imam asy-Syafie rahimahullah berkata menerusi kitabnya, ar-Risalah, ms. 475-476:[47]

Barangsiapa berpendapat sesuai dengan jama’ah kaum Muslimin maka bererti dia berpegang kepada jama’ah mereka dan barangsiapa yang menyelisihi jama’ah kaum Muslimin maka dia menyelisihi jama’ah yang dia diperintahkan untuk mengikutinya. Sesungguhnya kesalahan itu ada dalam perpecahan, adapun jama’ah maka tidak mungkin semuanya bersatu menyelisihi al-Qur’an, al-Sunnah dan qiyas, insya’ Allah.

al-Imam asy-Syafie juga berkata:[48]

Kaum muslimin telah ijmak (bersepakat) bahawa sesiapa sahaja yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam (yang sahih), maka haram baginya meninggalkan sunnah yang telah jelas di hadapannya itu hanya lantaran (terpengaruh dengan) pernyataan seseorang sahaja.

Sebelum kita melangkah ke bahagian seterusnya, marilah kita perhatikan sejenak perkataan al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah di bawah ini untuk dijadikan sebagai sumber pedoman bersama:[49]

Seandainya kita harus menukil seluruh ucapan para imam tentang masalah al-Sifat (Allah), tentu hal itu tidak mencukupi halaman buku. Kalau penentang masih belum puas dengan apa yang kami sebutkan atau tidak percaya, maka itu petanda Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak memberinya petunjuk.

Demi Allah!, sungguh tidak ada kebaikan bagi orang yang menolak ucapan ulamak seperti az-Zuhri, Makhul, al-Auza’i, ats-Tsauri, Laits bin Sa’ad, Malik, Ibn Uyainah, Ibn al-Mubarak, Muhammad bin Hasan, asy-Syafie, al-Humaidi, Abu Ubaid, Ahmad bin Hanbal, at-Tirmizi, Ibn Suraij, Ibn Jarir at-Thabari, Ibn Khuzaimah, Zakariyya as-Saji, Abu al-Hasan al-Asy’ari atau ucapan orang yang menukil ijmak (kesepakatan) mereka seperti al-Khathabi, al-Isma’ili, ath-Thabrani, Abu Ahmad al-’Assal.... dan Syaikh Abd al-Qadir al-Jailani, yang mereka semua adalah jantung umat ini.

 [1] Secara lebih terperinci:

1) Tahrif bermaksud mengubah atau mentakwilkan sesuatu nas al-Sifat kepada makna yang lain yang menyimpang dari makna asal nas al-Sifat tersebut. Contohnya mentakwilkan sifat Tangan bagi Allah kepada makna “kekuasaan” atau “kekuatan” dan Sifat al-Istiwa’ Allah di atas ‘Arasy sebagai menguasai ‘Arasy.

2) Ta’thil bermaksud menafikan atau menolak sesuatu nas al-Sifat Allah. Contohnya menolak sifat Tangan (al-Yad), Bersemayam (al-Istiwa’), Wajah (al-Wajh) dan lain-lain sebagai sifat yang hakiki bagi Allah, sebaliknya menganggap ianya hanyalah sebagai suatu bentuk kiasan (majaz).

3) Takyif iaitu membayangkan atau memikirkan secara mendalam tentang ciri-ciri, bentuk dan cara sesuatu nas al-Sifat Allah.

4) Tamtsil iaitu memisalkan atau mengumpamakan Allah dengan sesuatu yang lain seperti mengatakan sifat Tangan bagi Allah adalah sama seperti sifat tangan bagi makhluk yang beranggota dan berjisim. Ini sebagaimana yang menjadi pegangan golongan al-Musyabbihah dan al-Mujassimah.

[2] Lihat Lum’atul I’tiqad al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi, ms. 87.

[3] Oleh itu, mereka yang menolak sifat al-’Uluw Allah Subhanahu wa Ta’ala samalah dengan Fir’aun yang mendustai Nabi Musa ‘alaihis salam melihat Tuhannya di atas langit. Justeru, sesiapa yang menafikan bahawa Allah Subhanahu wa Ta’ala di atas langit maka dia adalah pengikut Fir’aun. Sebaliknya sesiapa yang menetapkan Allah Subhanahu wa Ta’ala di atas langit maka dia adalah pengikut Nabi Musa ‘alaihi salam sekaligus pengikut Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam.

[4] Lihat ‘Aqidah Salaf Ashabul Hadis & Ashlus Sunnah wa I’tiqodud Dien al-Imam Abu Ismail ash-Shabuni dan al-Imam Ibn Abi Hatim ar-Razi, ms.18.

[5] Lihat Syarah al-’Aqidah al-Wasithiyah Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah karya Dr. Muhammad Khalil Haras, ms. 123.

[6] Lihat al-Wajiiz fii ‘Aqiidatis Salafish Shaalih (Ahlis Sunnah wal Jama’ah) karya ‘Abdullah bin ‘Abdul Hamid al-Atsari, ms. 87.

[7] Lihat Tafsir Ibn Katsir,  jld. 2, ms. 146; dalam  Syarah ‘Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ms. 205.

[8] Ayat yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

Dan Dialah yang di langit (sebagai) Tuhan dan di bumi (sebagai) Tuhan dan Dia Maha Bijaksana (dan) Maha Mengetahui.

[9] Lihat at-Ta’liiqat as-Saniyah Syarh Ushulu ad-Da’wah as-Salafiyah karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, ms. 119.

[10] Lihat I’tiqadul Aimmatil Arba’ah karya Dr. Muhammad Abdurrahman al-Khumais, ms. 6.

[11] Lihat Pembongkaran Jenayah Ilmiah Buku Salafiyah Wahabiyah karya Hafiz Firdaus Abdullah, ms. 46.

[12] Dikeluarkan oleh al-Lalika’i dalam Syarh Ushul I’tiqad Ahlis Sunnah wa al-Jama’ah, jld. 3, ms. 395-396 (no.659), al-Baihaqi dalam al-Asma’ wa al-Shifat, jld. 2, ms. 186-187, ad-Darimi dalam ar-Raddu al-Jahmiyyah, ms. 275, Ibn Khuzaimah dalam at-Tauhid, jld. 1, ms. 242-243 (no. 149), ath-Thabrani dalam al-Mu’jam al-Kabir, jld. 9, ms. 228, Abu asy-Syaikh dalam al-Azhamah, jld. 2, ms. 688-689 (no. 279), Ibn Abdil Barr dalam at-Tamhid, Ibn Qudamah dalam Ithbat Shifat al-’Uluw, ms. 104-105 (no. 75) dan disebutkan juga oleh adz-Dzahabi dalam al-’Uluw, ms. 64 dan dia berkata: Sanadnya sahih. Juga disebutkan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam Ijtima’ al-Juyusy al-Islamiyyah, ms. 122 dan disebutkan al-Haitsami dalam Majma’ az-Zawa’id, jld. 1, ms. 86 dan beliau berkata: Para perawinya adalah rawi-rawi yang sahih. Lihat al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ms. 63.

[13] Dikeluarkan oleh Abu asy-Syaikh dalam al-Zhamah, jld. 2, ms. 625-626 (no. 244), Ibn Baththah dalam al-Ibanah, jld. 3, ms. 185-186 (no. 137), Abu Nu’aim dalam al-Hilyah, jld. 6, ms. 7, Abu Ya’la dalam Ithbat at-Ta’wilat, ms. 149, Abd al-Qadir al-Jailani dalam al-Ghunyah Li Thalibi Thariq al-Haq, jld. 1, ms. 57, adz-Dzahabi dalam al-’Uluw, ms. 92 dan dia berkata: Para rawinya tsiqah (terpercaya). Kemudian disebutkan juga oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam Ijtima’ al-Juyusy al-Islamiyyah, ms. 129, no. 260 dan pada nombor sebelumnya dia berkata: Diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dengan sanad yang sahih dari Ka’ab. Lihat al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi,  ms. 64.

[14] Lihat Dar’u Ta’arudh, jld. 6, ms. 250; dalam Menjawab 17 Fitnah Terhadap Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah karya Syaikh Murad Syukri, ms. 83.

[15] Lihat Dar’u Ta’arudh, jld. 6, ms. 250; dalam Menjawab 17 Fitnah Terhadap Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah karya Syaikh Murad Syukri, ms. 83-84.

[16] Maksud beliau adalah merujuk kepada selain ayat ke-4 dari surah al-Hadid yang menunjukkan al-Ma’iyyah (kebersamaan/kebesertaan) Allah dengan makhluk-Nya. Antaranya ayat-ayat yang dimaksudkan adalah surah al-Mujadah: 7, al-Nisa’: 108, al-Nahl: 128, al-Baqarah: 128, at-Taubah: 40 dan Taha: 48. “Kebersamaan” Allah dengan para hamba-Nya menerusi ayat-ayat ini pula dapat dibahagikan kepada dua kategori iaitu kebersamaan secara umum dan kebersamaan secara khusus. Insya Allah perkara ini akan penulis sentuh secara ringkas dalam perbincangan yang akan datang.

Walau bagaimanapun, untuk perbincangan yang lebih mendalam penulis mengesyorkan kepada para pembaca yang budiman sekalian agar dapat meneliti sendiri kitab berjudul al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi yang kini telah pun diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh saudara Abd. Rahman as-Sasaki di atas judul Allah Bersama Anda, terbitan Akbar Media Eka Sarana, Jakarta.

[17] Lihat Mukhtasar al-’Ulum, ms. 188; dalam Koleksi Kuliah-Kuliah Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Menurut Manhaj Salaf As-Soleh karya Ustaz Rasul Bin Dahri, jld. 1, ms. 39.

[18] Lihat Lum’atul I’tiqad al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi, ms. 43-44.

[19] Ini sebagaimana sikap para pengingkar al-Sifat Allah (al-Mu’athilah) yang sering menaruh sangkaan negatif terhadap sebahagian nas-nas al-Sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala. Salah satu contoh yang dapat kita kaitkan dalam masalah ini ialah berkenaan sifat Tangan bagi Allah.

Para pengingkar al-Sifat Allah mendakwa bahawa penyandaran sifat tersebut kepada Allah sebagai salah satu sifat yang hakiki bagi-Nya adalah suatu yang tidak benar kerana tindakan yang sedemikian seolah-olah melazimkan sifat makhluk bagi Allah. Apa yang benar - menurut sangkaan negatif mereka - sifat Tangan tersebut hanyalah satu bentuk kiasan (majaz) yang menggambarkan ‘kekuasaan’ atau ‘kekuatan’ bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Berdasarkan kepada ‘sangkaan’ inilah, maka para pengingkar al-Sifat Allah mendakwa bahawa menjadi satu kewajipan sifat Tangan Allah itu ditakwilkan kepada pengertian “kekuasaan” atau “kekuatan” bagi mengelakkan tasybih dan tajsim. Sebagai natijahnya, berlakulah pembatalan (ta’thil) ke atas sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala.

[20] Dikeluarkan oleh Ibn Baththah di dalam al-Ibanah, jld. 3, ms. 159 (no.115). Lihat al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ms. 70.

[21] Lihat Dar’u Ta’arudh Naql wa al-Aql, jld. 6, ms. 260; dalam Di Mana Alloh? Pertanyaan Penting Yang Terabaikan! karya Abu Ubaidah As-Sidawi, ms. 22.

[22] Lihat al-’Uluw, ms. 143; dalam Di Mana Alloh? Pertanyaan Penting Yang Terabaikan! karya Abu Ubaidah As-Sidawi, ms. 18.

[23] Lihat al-Masaa-il karya Ustaz Abdul Hakim Amir Abdat,  jld. 1, ms. 129.

[24] Lihat al-Wajiiz fii ‘Aqiidatis Salafish Shaalih karya ‘Abdullah bin ‘Abdul Hamid al-Atsari, ms. 81.

[25] Lihat Ithbat Shifat al-’Uluw, ms. 12; dalam Di Mana Alloh? Pertanyaan Penting Yang Terabaikan! karya Abu Ubaidah As-Sidawi, ms. 23.

[26] Lihat Manhaj al-Imam asy-Syafi’i Rahimahullah Ta’ala fii Itsbat al-’Aqidah karya Dr. Muhammad bin A.W. al-’Aqil, ms. 441.

[27] Lihat al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ms. 90-91.

[28] Dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam al-Asma’ wa al-Shifat, ms. 515 dan sanadnya dinilai sahih oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam Ijtima’ al-Juyusy al-Islamiyyah, ms. 69. Lihat Manhaj al-Imam asy-Syafi’i Rahimahullah Ta’ala fii Itsbat al-’Aqidah karya Dr. Muhammad bin A.W. al-’Aqil, ms. 441.

[29] Lihat Dar’u Ta’arudh, jld. 6, ms. 251; dalam Menjawab 17 Fitnah Terhadap Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah karya Syaikh Murad Syukri, ms. 84-85.

[30] al-Imam asy-Syafi’ie dalam Wasiyyah al-Imam asy-Syafi’ie, ms. 53-58, adz-Dzahabi dalam Siyar A’lam al-Nubala’, jld. 1, ms. 79-80, adz-Dzahabi dalam Mukhtasar al-’Uluw li al-’Ali al-Ghaffar, ms. 176. Riwayat ini sahih. Para muhaqqiq (penganalisa) bagi kedua-dua kitab adz-Dzahabi, iaitu Syaikh al-Albani dan Syaikh Syu’aib al-Arnauth mengakui kesahihannya. Lihat penjelasan ini dalam al-Imam al-Syafi’i: Kegemilangan Ilmu & Pemikiran selenggaraan Sakinah Ariff Johor, ms. 67.

[31] Dinukil daripada Lum’atul I’tiqad al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi, ms. 44-45.

[32] Lihat Lum’atul I’tiqad al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi, ms. 47.

[33] Lihat Manhaj al-Imam asy-Syafi’i Rahimahullah Ta’ala fii Itsbat al-’Aqidah karya Dr. Muhammad bin A.W. al-’Aqil, ms. 443.

[34] Lihat Siapakah Ahli Sunnah Yang Sebenar? karya Dr. Azwira Abdul Aziz, ms. 77-68.

[35] Dikeluarkan oleh al-Bukhari dalam Khalqu Af’al al-Ibad, ms. 8, ad-Darimi dalam ar-Raddu Ala al-Marisi, ms. 103, juga dalam ar-Raddu Ala al-Jahmiyah, ms. 50, Abdullah bin al-Imam Ahmad dalam as-Sunnah, jld. 1, m.s 111 (no.2), dan jld. 1, ms. 174-176 (no.216), Ibn Baththah dalam al-Ibanah, jld. 3, ms. 155-156 (no. 112), Ibn Mandah dalam at-Tauhid, jld. 3, ms. 308 (no. 899), ash-Shobuni dalam Akidah as-Salaf, ms. 20 (no. 28), al-Baihaqi dalam al-Asma’ wa al-Shifat, jld. 2, ms. 336 (no. 903), Ibn Abdil Barr dalam at-Tamhid, jld.  7, ms. 142 dan Ibn Qudamah dalam Itsbat Shifat al-’Uluw, ms. 117-118 (no. 99, 100).

Disebutkan juga oleh Ibn Taimiyyah dalam Dar’u Ta’arud an-Naql wa an-Naql, jld. 6, ms. 264 dan al-Fatawa al-Hamwiyah, ms. 91 dan dia berkata: Abdullah bin al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin al-Mubarak dengan sanad-sanad yang sahih. Kemudian disebutkan pula oleh adz-Dzahabi dalam al-’Uluw, ms. 110, Siyar A’lam al-Nubala’, jld. 8, ms. 402, dalam al-Arba’in, ms. 40 (no.10) dan al-’Arsy, jld. 2, ms. 187 (no. 161-162). Lihat al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ms. 65.

[36] Lihat Katakan Tidak Pada Wahabi susunan Mohd Hairi Nonchi, ms. 66-69.

[37] Lihat Membersihkan Salah Faham Terhadap Dakwah Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab (Edisi Lengkap) karya Abdul Aziz bin Muhammad bin Ali al-Abd. Al-Lathif, ms. 210.

[38] Beliau ialah ‘Ali bin Isma’il bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy’ari. Kepada beliau disandarkan mazhab al-Asya’irah iaitu salah aliran yang condong kepada manhaj mentakwil nas-nas al-Sifat Allah. Pada mulanya al-Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari adalah penganut kepada fahaman al-Muktazilah, malah merupakan tokoh besar yang menegakkan mazhab tersebut selama 40 tahun.

Walau bagaimanapun, beliau akhirnya telah beralih kepada mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah dan kekal dengan aliran tersebut sehinggalah beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah (774H) menjelaskan bahawa akidah yang dipegangi oleh Abu al-Hasan al-Asy’ari dapat dilihat melalui tiga fasa berikut, iaitu:

·    Pertama: Berpegang teguh kepada akidah I’tizaliyyah.

· Kedua: Berpegang teguh kepada akidah yang mentsabitkan (menetapkan) beberapa sifat aqliyyah seperti Hayat, ‘Ilm, Qudrah, Iradah, Basar, Kalam serta mentawilkan sifat-sifat khabariyyah seperti: Wajah, Yadain, Qidam dan lain-lain lagi.

·  Ketiga: Berpegang teguh kepada mentsabitkan kesemua sifat-sifat Allah tanpa sebarang bentuk bayangan atau penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk, sama seperti akidah yang dipegang oleh al-Salaf al-Shalih dan itulah dia akidahnya sebagaimana yang terdapat dalam keterangannya sendiri dalam kitab al-Ibanah yang telah dikarang semasa akhir hayatnya. [Lihat Koleksi Kertas Kerja Seminar Ahli Sunnah Wal Jamaah susunan Hafiz Firdaus Abdullah, ms. 136]

Lebih lanjut berkaitan dengan sejarah pengembalian beliau ke pangkuan Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang bermanhaj al-Salaf al-Shalih, sila rujuk buku-buku dan artikel berikut:

1) ‘Aqidah Salaf Pegangan Terakhir Imam Al-Asy’ari, asy-Syaikh Hamad bin Muhammad al-Ansari (Dinie Publishers, Kuala Lumpur).

2) Pembongkaran Jenayah Ilmiah Buku Salafiyah Wahabiyah, Hafiz Firdaus Abdullah (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru).

3) Pokok-Pokok Akidah Salaf Yang Diikrarkan Imam Al-Asy’ari, Dr. Muhammad Abdurrahman al-Khumais (Darul Haq, Jakarta).

4) Imam Abu Al-Hassan Al-Asy’ari oleh Dr. Mohd Radzi Hj. Othman. Sila lihat risalah ini dalam Koleksi Kertas Kerja Seminar Ahli Sunnah Wal Jamaah (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru).

[39] Lihat Pokok-Pokok Akidah Salaf Yang Diikrarkan Imam al-Asy’ari karya Dr. Muhammad Abdurrahman al-Khumais (Darul Haq, Jakarta), ms. 22.

[40] Lihat asy-Syaikh Abdul Qadir al-Jailani wa Arauhu al-I’tiqadiyah wa ash-Shufiyah karya Dr. Sa’id bin Musfir al-Qahthani, ms. 144.

[41] Lihat Di Mana Allah?: Akidah Wahhabi, Asy’ari Atau Asy-Syafie? karya Ustaz Rasul Dahri, ms. 61.

[42] Lihat Di Mana Allah?: Akidah Wahhabi, Asy’ari Atau Asy-Syafie? ? karya Ustaz Rasul Dahri, ms. 63.

[43] Lihat Majmu’ah al-Rasa’il wa al-Masa’il, jld. 4, ms. 681; dalam Membersihkan Salah Faham Terhadap Dakwah Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab, ms. 206-207.

[44] Sebagaimana dzat-Nya tidak menyerupai dzat makhluk-Nya, demikian juga sifat-sifat-Nya tidak dapat disamakan dengan sifat-sifat makhluk-Nya. Tidak ada yang menyamai-Nya, tidak ada yang setara dengan-Nya, tidak ada yang sebanding dengan-Nya dan Dia tidak boleh dianalogikan (diqiyaskan) dengan makhluk-makluk-Nya.

Bagi memudahkan kefahaman para pembaca, mari kita perhatikan sejenak surah asy-Syura, ayat 11 sebagaimana berikut yang maksudnya: Tidak ada sesuatu pun yang serupa (semisal) dengan-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Berdasarkan kepada ayat ini, dapat dibuat kesimpulan bahawa:

1) Lafaz ayat Tidak ada sesuatu pun yang serupa (semisal) dengan-Nya merupakan bantahan kepada golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluk-Nya (iaitu golongan al-Mujassimah dan al-Musyabbihah).

2)   Sedangkan lafaz ayat Dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat adalah bantahan kepada orang yang menafikan (mengingkari) sifat-sifat Allah (iaitu golongan al-Jahmiyyah, al-Muktazilah dan seumpama dari kalangan Ahl al-Tathil).

Demikian mudahnya untuk kita memahami manhaj Ahl al-Sunnah dalam berinteraksi dengan tauhid al-Asma' wa al-Sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala ini. Amatlah malang apabila manhaj Ahl al-Sunnah yang amat mudah dimengertikan ini tidak dapat difahami oleh para pendukung bid’ah sehingga yang demikian mereka dilihat begitu mudah mengaitkan Ahl al-Sunnah dengan pegangan al-Musyabbihah dan al-Mujassimah sebagaimana yang sering ditemui di dalam kenyataan-kenyataan mereka.

[45] Lihat Tahdzib Syarh ath-Thahawiyah karya Abdul Akhir Hammad al-Ghunaimi, ms. 75.

[46] Hadis riwayat Ibn Abi ‘Ashim Kitab as-Sunnah (no. 82) daripada sahabat Ka’ab bin ‘Ashim al-’Asy’ari radhiallahu‘anh.

[47] Lihat Di Mana Alloh? Pertanyaan Yang Terabaikan! karya Abu Ubaidah As-Sidawi, ms. 21.

[48] Lihat Wasiat & Prinsip Imam Syafi’i Tentang Taqlid Buta & Fanatisme Madzhab karya Ibnu Saini bin Muhammad bin Musa, ms. 53.

[49] Lihat Di Mana Alloh? Pertanyaan Yang Terabaikan! karya Abu Ubaidah As-Sidawi, ms. 25-26.