Di Mana Allah
MOHD HAIRI NONCHI

 


Meluruskan Salah Faham Sebahagian Umat Islam Terhadap Ayat-Ayat Yang Menunjukkan Sifat al-Ma’iyyah (Kebersamaan) Allah Dengan Makhluk[1]

 

Terdapat sebahagian pihak yang tersalah faham terhadap beberapa ayat al-Qur’an yang menunjukkan sifat al-Ma’iyyah (kebersamaan) Allah dengan makhluk-Nya sehingga yang demikian menyebabkan mereka beriktikad bahawa Allah berada di mana-mana. Adapun ayat-ayat al-Qur’an yang lazim dijadikan dalil oleh mereka bagi mendukung keyakinan bahawa Allah bersama dengan makhluk-Nya secara dzat adalah sebagaimana berikut:

1)   Surah al-Hadid, ayat 4:

Dia bersama kalian di mana pun kalian berada.

2)   Surah al-Mujadalah, ayat 7:

Dia berada bersama mereka di mana pun mereka berada

Para tokoh generasi al-Salaf al-Shalih secara ijmak (bersepakat) telah menjelaskan bahawa yang dikehendaki dengan makna “kebersamaan” (ma’iyyah) Allah di dalam kedua-dua ayat di atas ini bukanlah kebersamaan secara dzat Allah dengan makhluk kerana Maha suci Allah daripada bercampur gaul dengan para makhluk-Nya.

Sebaliknya apa yang dikehendaki oleh kedua-dua ayat di atas adalah kebersamaan Allah dengan ilmu-Nya di mana Allah memerhatikan, menyaksikan dan mengetahui segala tindak-tanduk makhluk-Nya sebagaimana yang disebutkan oleh ahli tafsir. Berkata al-Imam al-Qasimi rahimahullah berkenaan dengan maksud bagi kalimah “ma’iyyah” dalam ayat-ayat di atas: [2]

Telah menjadi kebiasaan ucapan termasuk dalam tajuk yang lain yang jelas lafaz “bersama atau berserta” dalam bahasa (Arab) sekalipun menunjukkan berkumpul, berserta dan bersama, maka ia jika dilibatkan dengan para hamba (maka ia tetap) tidak dinafikan bahawa ia menunjukkan ketinggian ‘Arasy-Nya. Maka kesimpulan lafaz “ma’iyyah” (bersama) dalam segala tempat mengikut perkiraan-Nya, berserta semua makhluk ilmu-Nya, kudrat-Nya dan kekuasaannya dan dikhususkan sebahagian mereka dengan pertolongan, kemenangan dan bantuan-Nya.

Dr. ‘Asim bin Abdullah al-Quryyuti, iaitu salah seorang pembantu professor di Universiti Islam Madinah al-Munawwarah berkata:

Tidak pernah dapat satu dalil pun yang menyebutkan bahawa Allah Ta’ala berada di mana-mana dengan dzat-Nya. Ini kerana mereka yang menyatakan demikian menafikan bahawa Dia boleh berada di beberapa tempat yang tercemar dan selainnya. Ahli kiblat tidak bertentangan dengan hal ini. Maka batallah dalil-dalil yang mereka telah adakan dengan ayat ini di atas dakwaan wujud Allah dengan dzat-Nya di mana-mana.

Agar para pembaca lebih jelas, sila perhatikan semula kedua-dua ayat di atas dengan memberi tumpuan kepada perkataan yang penulis gariskan serta komentar para ulamak yang mengikutinya sebagaimana berikut di bawah ini:

Firman-Nya dalam surah al-Hadid, ayat 4:

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa kemudian Dia bersemayam di atas ´Arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya dan Dia beserta kalian di mana pun kalian berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan.

Berkata al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menerusi Tafsir Ibn Katsir, jld. 4, ms. 304 ketika menerangkan maksud ayat ini:[3]

Dia (Allah) mengawasi kamu, memerhatikan segala perbuatan kamu di mana sahaja kamu berada sama ada di daratan atau di lautan, di malam hari atau di siangnya, di dalam rumah-rumah kamu atau di luar rumah. Maka segala-galanya itu dalam pengetahuan-Nya (ilmu-Nya) tanpa terkecuali. Segala-galanya adalah di bawah penglihatan-Nya, pendengaran-Nya, maka Dia mendengar percakapan kamu, melihat kedudukan kamu, mengetahui semua rahsia-rahsia kamu dan bisikan kamu kerana Dia telah berfirman (dalam surah al-Hud, ayat 5):

Ingatlah sesungguhnya (orang munafik itu) memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri daripadanya (Muhammad). Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati.

Seterusnya Allah Azza wa Jalla berfirman (dalam surah al-Ra’d, ayat 10):

Sama saja (bagi Tuhan) siapa di antaramu yang merahsiakan ucapannya dan siapa yang berterus-terang dengan ucapannya itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan (menampakkan diri) di siang hari.

Ibn Abi Hatim rahimahullah mengeluarkan riwayat dari Ibn Abbas radhiallahu ‘anhu tentang firman Allah: Dan Dia beserta kalian di manapun kalian berada. Katanya: Allah Maha Mengetahui tentang kalian di manapun kalian berada.[4] al-Imam al-Baihaqi rahimahullah (458H) di dalam bukunya al-Asma’ wa al-Sifat, ms. 429 meriwayatkan: [5]

al-Imam Abu Hanifah telah berkata kepada seorang wanita yang telah bertanya kepadanya: Di manakah Tuhanmu yang engkau sembah itu? Dia menjawab: Sesungguhnya Allah itu ada di langit, bukan di bumi. Lalu tampillah seorang pemuda mengajukan pertanyaan: Bagaimana dengan ayat.... Dia tetap bersama-sama kamu... (surah al-Hadid: 4). Abu Hanifah menjawab: Dia seperti engkau menulis surat kepada salah seorang lelaki dengan mengatakan: Sesungguhnya aku selalu bersamamu, padahal engkau tidak ada di sampingnya.

Dalam pada itu, Dr. Muhammad Khalil Haras menerusi kitabnya, Syarah al-’Aqidah al-Wasithiyah Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah menerangkan maksud sebenar ayat di atas: [6]

Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta’ala menceritakan diri-Nya bahawasanya Dia sendiri yang menciptakan langit dan bumi dengan tertib selama enam masa. Setelah itu, Dia beristiwa’ di atas ‘Arasy untuk mengendalikan semua urusan makhluk-Nya. Meskipun Dia berada di atas ‘Arasy tiada yang samar dan melemahkan diri-Nya, sama ada alam atas ataupun alam bawah. Dia mengetahui segala apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Tidak diragukan lagi bahawa dzat yang ilmu-Nya meliputi segala sesuatu tentu dapat dikatakan bahawa Dia selalu berserta itu semua.

Selanjutnya, perhatikan pula firman-Nya dalam surah al-Mujadalah, ayat 7 di bawah ini:

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahsia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Terhadap ayat ini, Abu al-Qasim al-Ashbahani rahimahullah (535H) berkata: [7]

Jika dikatakan, kalian telah mentakwilkan firman Allah Ta’ala: “Dan Dia bersama kalian di mana pun kalian berada” dan kalian tafsirkan dengan ilmu. Kami menjawab: Kami tidak mentakwilkannya, akan tetapi ayat itu menunjukkan bahawasanya yang dimaksud dengan ilmu kerana akhirnya Allah berfirman: Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Turut memberi komentar terhadap ayat di atas ialah al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah (241H) di mana beliau berkata:

Dimulakan ayat ini dengan memperkatakan ilmu dan diakhiri dengan memperkatakan ilmu.[8]

Ketika menafsirkan firman Allah: Tiada pembicaraan rahsia antara tiga orang melainkan Dialah yang keempat, al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah (774H) berkata di dalam kitabnya, Tafsir Ibn Katsir, jld. 4, ms. 322: [9]

Ertinya, Allah mengamati mereka dan mendengar pembicaraan mereka, rahsia mereka dan pembicaraan rahsia. Bahkan juga para utusan-Nya dan bersama itu pembicaraan di antara mereka juga ditulis padahal Allah mengetahui dan mendengar semuanya, sebagaimana firman-Nya:

Apakah mereka mengira, bahawa Kami tidak mendengar rahsia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya (Kami mendengar), dan utusan-utusan (malaikat-malaikat) Kami selalu mencatat di sisi mereka. [Surah al-Zukhruf: 80]

Inilah sebabnya disampaikan oleh banyak ulamak tegaknya ijma’ terhadap maksud dari ayat ini adalah kebesertaan (kebersamaan) Allah dengan ilmu-Nya dan tidak diragukan bahawa itu sesuai dengan kehendak Allah.

Dalam kitabnya yang sama, Tafsir Ibn Katsir, jld. 4, ms. 322 al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah sekali lagi menegaskan bahawa:[10]

Oleh kerana yang demikian, telah menceritakan bukan seorang, malah secara ijmak atas kesepakatan mereka bahawa yang dimaksudkan oleh ayat ini ialah Allah bersama seseorang (dengan) ilmu-Nya.

Manakala, Dr. Muhammad Khalil Haras pula berkata:[11]

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala hingga akhir ayat menetapkan bahawasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan sesungguhnya tidak ada yang samar bagi-Nya dari dua orang yang berbisik tentang rahsia. Dia selalu menyaksikan dan melihat segala sesuatu. Idhafah dari lafaz najwaa pada lafaz thalaathatun merupakan idhafah sifat ilal mausuf (menyandarkan sifat pada yang disifatinya). Jadi, jika ditampakkan iaitu: thalaathatun najwaa (tiga orang yang berbisik tentang rahsia).

Selanjutnya, Walid Abdussalam Bali menerusi kitabnya al-Kalimat an-Nafi’ah fil Akhtha’ asy-Syai’ah berkata ketika mengomentari surah al-Mujadalah ayat ke-7 di atas: [12]

Ini adalah ayat ma’iyyah al-ilm wa al-ihathah (kebersamaan dalam ilmu) kerana ayat ini dibuka dengan: “Tidakkah kamu perhatikan bahawa sesungguhnya Allah mengetahui....”, dan ditutup dengan ilmu: Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” Adapun jika yang ia maksud adalah ma’iyyah ad-dzat (kebersamaan dengan dzat) bahawa Allah berada di segala tempat dengan dzat-Nya, maka ini salah.

Kerana Dia mengkhabarkan tentang diri-Nya bahawa Dia di atas langit ke tujuh di atas ‘Arasy. Dia berfirman (dalam surah Taha, ayat 5 yang bermaksud): “Yang Maha Pemurah bersemayam di atas Arasy.” Jadi, Dia bersemayam di atas ‘Arasy dengan kaifiyyat (cara, hakikat) yang selaras dengan kemuliaan dan kebesaran-Nya yang tidak kita ketahui.

Dengan melihat kepada keseluruhan teks kedua-dua ayat al-Qur’an di atas maka jelas bagi kita bahawa konteks perbincangan ayat-ayat tersebut sebenarnya adalah berkisar tentang pengetahuan Allah yang meliputi segala tindak-tanduk para makhluk-Nya.

Dengan penerangan ini maka terbatallah hujah mereka yang meyakini bahawa Allah berada di mana-mana atau setiap tempat serta mereka yang beriktikad kebersamaan Allah dengan makhluk secara dzat sebagaimana yang menjadi fahaman sebahagian para penganut sufi (tarekat kesufian) dan mereka yang berpegang kepada agama Kristian (Nasrani).

Dr. ‘Asim bin Abdullah al-Quryyuti setelah menerangkan maksud sebenarnya kedua-dua ayat di atas, mengulas: [13]

Terdapat sebahagian seruan daripada mereka yang mempunyai akal yang singkat yang berkata: Daku berjalan dan bulan pun berjalan”. Tidak semestinya daripada itu bahawa bulan bergerak di sisimu di atas bumi sedangkan bulan di langit dan kamu di bumi. Begitu juga seperti kamu mengatakan: “Bahawa daku bersama hakim si fulan”.

Sedangkan apa yang dimaksudkan adalah bahawa hakim tersebut berada di bandar yang lain dan kamu di bandar kamu. Jadi yang dikehendaki bahawa kamu bersamanya dengan bantuan dan pertolongan kamu kepadanya dan tidak semestinya dzatnya (dirinya) bersamamu. Daripada penerangan ini jelaslah agar kamu memahami.

Alangkah indahnya apa yang telah diungkapkan oleh Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah sebagaimana yang dinyatakan oleh pengarang kitab Syarah al-’Aqidah al-Wasithiyah Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah seperti berikut: [14]

Di dalam fasal ini, pengarang menjelaskan masalah ketinggian Allah Subhanahu wa Ta’ala istiwa’­-Nya di atas ‘Arasy dan mengawasi sekalian makhluk-Nya. Demikian sebagaimana diterangkan di dalam al-Qur’an, sunnah dan ijmak ulamak Salaf. Penuturan di sini sebagai penegas bahasan terdahulu dan untuk menundukkan golongan yang mengingkarinya seperti golongan al-Jahmiyyah dan al-Muktazilah dan para pengikutnya dari sebahagian golongan Asy’ariyyah.

Diterangkan bahawasanya keberadaan Allah di atas ‘Arasy ini tidak mengingkari kepenyertaan-Nya dan kedekatan-Nya kepada makhluk. Kerana ma’iyyah (kepenyertaan) Allah Subhanahu wa Ta’ala bukan bererti Dia berbaur atau berdampingan dengan makhluk secara inderawi.

Pengarang menegaskan hal ini dengan memberikan contoh nyata berupa bulan yang berada di langit, akan tetapi selalu menyertai para musafir di mana sahaja berada. Ini dalam erti dia muncul dan sinarnya menyertai musafir tersebut.

Jika hal ini sah dinisbahkan pada bulan yang merupakan sebahagian kecil makhluk Allah Subhanahu wa Ta’ala, apakah tidak mungkin hal yang seperti ini dinisbahkan kepada dzat Yang Maha Lembut dan Mengetahui segala tindakan hamba-Nya? Dia selalu menyaksikan, mendengar, melihat dan mengetahui segala yang samar dan terang-terangan.

Selanjutnya, mari kita lihat pula firman Allah dalam surah Qaf, ayat 16 berikut:

Dan Demi sesungguhnya, Kami telah mencipta manusia dan Kami sedia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, sedang (pengetahuan) Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.

Selain daripada dua buah ayat yang telah kita sentuh terdahulu (surah al-Hadid, ayat 4 dan al-Mujadalah, ayat 7), ayat di atas ini juga adalah di antara dalil yang sering dijadikan hujah oleh golongan yang beriktikad bahawa Allah berada bersama hamba-Nya secara dzat.

Ketika mengulas ayat ini, Syaikh Abdul Rahman al-Barrak berkata: [15]

Kebanyakan ulamak menyatakan bahawa maksud Allah dekat dengan hamba-Nya ialah melalui para Malaikat yang menjaga amalan mereka. Menurut pendapat yang dipegang oleh Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah, perkara itu disebabkan Allah mengetahui setiap gerak-geri hamba-Nya. (Sebaliknya), sebahagian golongan sesat seperti al-Jahmiyyah menafikan kemuliaan dzat Allah yang bersemayam di atas ‘Arasy dan mengatakan Allah berada di merata tempat. Semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka dan seluruh kaum Muslimin kepada akidah yang sahih.

 

¯  Meneliti Pandangan Para Tokoh Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah Mengenai Ayat-Ayat al-Ma’iyyah.[16]

 

1 - Al-Imam Malik (179H).

Disebutkan dalam al-Siyar A’lam al-Nubala’ bahawa al-Imam Malik rahimahullah berkata: [17]

 Allah di langit dan Ilmu-Nya berada di setiap tempat, tidaklah tertinggal darinya (Ilmu Allah) apa jua.

Berkata Abdullah bin Ahmad:[18]

Aku disampaikan oleh bapaku (al-Imam Ahmad) dari Suaraij bin Nu’man, Abdullah bin Nafi’ bahawa Malik bin Anas pernah berkata: Allah di atas langit dan ilmu-Nya di setiap tempat. Dia membaca firman Allah: Tiada perbicaraan rahsia antara tiga orang melainkan Dialah yang keempatnya.

 

2 - Al-Imam Ahmad bin Hanbal (241H).

          Abu Thalib pernah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang seorang laki-laki yang mengatakan: Allah bersama kita, lalu membaca firman Allah: Tiada perbicaraan rahsia antara tiga orang melainkan Dialah yang keempat. Al-Imam Ahmad menjawab: [19]

Orang tersebut telah menjadi al-Jahmiyyah, hanya mengambil akhir ayat tersebut dan meninggalkan potongan awalnya. Tidakkah dia membaca firman Allah: Tidakkah kamu perhatikan bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi?, maka ilmu-(Nya) yang bersama mereka. Dan Allah berfirman di dalam surah Qaf (yang bermaksud): Dan Kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan Kami lebih dekat kepadanya dari urat leher(nya).” Maka, ilmu Allah yang bersama mereka.

 

3 - Muhammad Bin Utsman Bin Abi Syaibah (297H).

Berkata Muhammad  bin Utsman bin Abi Syaibah di dalam kitab al-Arasy:[20]

Mereka menyebutkan bahawa golongan al-Jahmiyyah mengatakan (berpandangan): Sesungguhnya tidak ada hijab (penghalang) antara Allah dengan makhluk-Nya. Kemudian mereka mengingkari ‘Arasy dan mengingkari bahawa Allah bersemayam di atasnya dan mereka mengatakan: Allah di setiap tempat.

Beliau menyebutkan banyak hal sampai beliau mengatakan:

Para ulamak menafsirkan: “Dan Dia bersama kalian....” ertinya adalah, dengan ilmu-Nya. Terdapat banyak sekali khabar-khabar (hadis dan atsar) bahawasanya Allah menciptakan Arasy dan Dia bersemayam di atasnya, maka Dia di atas ‘Arasy dengan dzat-Nya, bebas dan terpisah dari makhluk-Nya.

 

4 - Abu al-Hasan al-Asy’ari (324H).

Abu al-Hasan berkata di dalam kitab Abu al-Hasan Risalahtun Ila Lahli ats-Tsaghar, ms. 234: [21]

Allah mengetahui rahsia dan apa yang lebih tersembunyi dari rahsia. Tidak ada suatu pun yang ghaib daripada-Nya di langit ataupun di bumi sampai seakan-akan Dia hadir bersama segala sesuatu dan itu telah menunjukkan kepada hal itu di dalam firman-Nya: “Dan Dia bersama kalian di mana pun kalian berada” , dan ayat ini ditafsirkan oleh para ulamak bahawasanya ilmu-Nya meliputi mereka di mana pun mereka berada.

 

5 - Syaikh al-Islam Abdul Qadir al-Jailani (561H).

Syaikh al-Islam Abdul Qadir al-Jailani rahimahullah menjelaskan: [22]

Tidak boleh mensifatkan-Nya bahawa Dia berada di tiap-tiap tempat, bahkan (wajib) mengatakan: Sesungguhnya Dia di atas langit (yakni) di atas ‘Arasy sebagaimana Dia telah berfirman: “(Allah) Ar-Rahman di atas ‘Arasy, Dia beristiwa’

 

6 - Al-Imam Abu Umar ath-Thalamanki (129H).

Berkata al-Imam Abu ‘Umar ath-Thalamanki rahimahullah dalam kitabnya al-Wushul ila Ma’rifat al-Ushul:[23]

Telah bersepakat umat Islam daripada kalangan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah atas firman Allah: “Dan Allah tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu berada” dan ayat yang seumpama, bahawa ia bermaksud (kebersamaan dari sudut) ilmu-Nya (dan bukan dzat-Nya). Allah di atas langit dengan dzat-Nya, Istawa’ di atas ‘Arasy dengan cara yang layak bagi-Nya. Dan berkata para tokoh Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah terhadap firman-Nya: “(Allah) Ar-Rahman yang bersemayam di atas ‘Arasy”, bahawa Allah al-Istawa’ di atas ‘Arasy secara hakikat dan bukan kiasan.[24]

 

7 - Al-Imam al-Baihaqi (458H).

Berkata al-Imam Abu Bakar bin Husain al-Baihaqi di dalam al-I’tiqad: [25]

Di dalam banyak ayat terdapat dalil yang membantah pandangan orang-orang dari golongan al-Jahmiyyah yang mengatakan bahawa Allah dengan dzat-Nya di setiap tempat. Yang dimaksudkan dalam firman-Nya: “Dan Dia bersama kalian di manapun kalian berada” adalah hanya semata dengan ilmu-Nya dan bukan dengan dzat-Nya.

 

8 - Al-Imam Ibn Abdil Barr (463H).

al-Imam Ibn Abdil Barr berkata: [26]

Adapun mengenai hujah mereka dengan firman Allah Ta’ala: Tiada pembicaraan rahsia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya...”, sama sekali tidak ada hujah yang membela mereka dari zahir ayat kerana para ulamak dari kalangan sahabat dan tabi’in – yang menjadi sumber tafsir-tafsir al-Qur’an – menafsirkan ayat ini, Dia Allah di atas ‘Arasy dan ilmu di setiap tempat dan tidak ada seorang pun yang menentang mereka dalam tafsir tersebut dari orang-orang yang memang pandangannya dijadikan sebagai hujah.

 

9 - Al-Imam al-Baghawi (510H).

al-Imam al-Baghawi rahimahullah berkata mengenai firman Allah Ta’ala: Tiada pembicaraan rahsia antara tiga orang melainkan Dialah yang keempatnya: Bahawa itu dalam ilmu.[27]

 

10 - Al-Imam asy-Syaukani (1250H).

al-Imam asy-Syaukani menafsirkan firman Allah: Dan Dia bersama kalian di manapun kalian berada, sebagai: Dengan Kuasa, Kekuasaan dan ilmu-Nya.[28] Sedang dalam menafsirkan firman-Nya: Tiada pembicaraan rahsia antara tiga orang melainkan Dialah yang keempatnya, asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan: [29]

Sebuah perbandingan untuk menyatakan ketinggian ilmu-Nya yang meliputi semua detail segala sesuatu.... Sedangkan makna, “Di mana pun kalian berada” adalah jangkauan ilmu-Nya dengan segala pembicaraan yang keluar dari mereka di tempat manapun mereka berada.

11 - Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di.

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di rahimahullah berkata dalam kitabnya, at-Tanbihat al-Lathifah, ms. 66: [30]

Dan apabila ada yang bertanya: Sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi di atas makhluk-Nya, bagaimana mungkin boleh dikatakan Allah bersama dan dekat dengan mereka? Maka jawapannya seperti yang sudah dibahas bahawa Allah tetap bersama hamba-Nya, tetapi Dia Maha Tinggi di atas makhluk-Nya dan pokok ini adalah pokok yang telah tetap di dalam al-Qur’an, al-Sunnah dan ijmak ummat. Dan Allah itu tidak sama dengan sesuatu apa pun juga dalam semua sifat-Nya.

 

¯ Pembahagian sifat kebersamaan (al-Ma’iyah) Allah kepada umum dan khusus.

Hendaklah difahami bahawa menurut perspektif Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang bermanhaj al-Salaf al-Shalih, sifat kebersamaan (al-Ma’iyyah) Allah Subhanahu wa Ta’ala ini dapat dibahagikan kepada dua bentuk; iaitu kebersamaan Allah secara umum dan kebersamaan Allah secara khusus.

Syaikh Muhammad Shalih al-‘Utsaimin rahimahullah menjelaskan di dalam kitab Syarah Riyadh as-Shalihin: [31]

Firman Allah: Sesungguhnya Allah menyertai (menolong) orang-orang yang sabar. Maksud penyertaan di sini adalah kebersamaan yang khusus. Ini kerana kebersamaan Allah terbahagi kepada dua jenis iaitu:

·       Pertama: Kebersamaan Allah secara umum dan meliputi semua orang sebagaimana yang disebut di dalam firman-Nya:

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa kemudian Dia bersemayam di atas ´Arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya dan Dia beserta kalian di mana pun kalian berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan. [Surah al-Hadid: 4]

Kemudian Allah berfirman lagi:

Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahsia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya.

Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di mana pun mereka berada.

Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. [Surah al-Mujadalah: 7]

Kebersamaan Allah di dalam ayat ini meliputi semua makhluk-Nya. Tidak ada satu makhluk yang ada melainkan Allah sentiasa bersamanya, mengetahuinya, menguasainya, mendengarnya, melihatnya dan sebagainya.

·        Kedua: Kebersamaan Allah yang khusus adalah kebersamaan yang menjurus kepada pemberian pertolongan, kemenangan dan membantu memberikan kekuatan dan ketabahan. Keadaan ini khusus untuk para rasul dan pengikut-pengikut mereka sahaja, tidak kepada setiap orang akan tetapi kepada orang-orang tertentu sahaja.

Firman Allah Ta’ala (maksudnya): Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa dan orang-orang yang berbuat baik. Firman Allah lagi (maksudnya): Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Bahkan banyak lagi ayat-ayat yang menggambarkan kebersamaan Allah secara khusus ini.

Walau bagaimanapun, kebersamaan Allah dalam kedua-dua bentuk ini tidaklah bermaksud Allah bersama manusia di tempat mereka, akan tetapi Dia bersama manusia dalam keadaan Dia masih berada di langit ‘Arasy-Nya. Keadaan seperti ini bukanlah suatu yang mustahil kerana kebiasaannya sesuatu yang berada di atas akan sentiasa bersama anda. Tidakkah anda pernah mendengar orang Arab berkata: ketika kami berjalan, bula selalu mengikuti kami.

Setiap orang tahu bahawa bulan berada di langit, orang Arab berkata: ketika kami berjalan, bintang-bintang itu berada di langit. Lalu apa pendapat anda tentang Dia yang Maha Mencipta, sedangkan Dia berada atas segala sesuatu, beristiwa’ di atas singgahsana-Nya. Walaupun begitu, Dia menguasai segala sesuatu dan bersama dengan setiap insan. Walau Dia hanya satu, namun Dia mengetahui keadaanmu, menguasaimu, mendengarmu dan sebagainya.

 [1] Para pengingkar al-Sifat Allah memiliki sejumlah hujah yang mendukung fahaman mereka yang menetapkan keberadaan Allah di mana-mana dan menafikan sifat al-Istiwa’ Allah di atas ‘Arasy di atas langit. Walau bagaimanapun hujah-hujah tersebut dilihat terlalu rapuh untuk dijadikan dasar bagi mendukung kefahaman mereka. Ia telah berjaya ditolak secara ilmiah oleh para tokoh Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Lebih lanjut, sila rujuk:

1)    Koleksi Kuliah-Kuliah Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Menurut Manhaj Salaf As-Soleh Jilid 1 oleh Ustaz Rasul bin Dahri (Perniagaan Jahabersa, Johor Bahru).

2)    Allah Bersama Anda (al-Ma’iyah), Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi; terjemahan oleh Abd. Rahman as-Sasaki (Akbar Media Eka Sarana, Jakarta).

 

[2] Lihat Bahaya Kejahilan Bagi Kebanyakan Ketetapan Akidah karya Dr. ‘Asim bin Abdullah al-Quryyuti, ms. 34.

[3] Lihat Koleksi Kuliah-Kuliah Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Menurut Manhaj Salaf As-Soleh karya Ustaz Rasul bin Dahri, jld. 1, ms. 112-113.

[4]           Lihat  Ad-Durul Mantsur, jld. 6, ms. 171; dalam al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ms. 31.

[5] Lihat Kaedah Memahami Nama-Nama & Sifat-Sifat Allah karya Mohd Yaakub Mohd Yunus, ms. 83.

[6] Lihat Syarah al-’Aqidah al-Wasithiyah Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah karya Dr. Muhammad Khalil Haras, ms. 105.

[7] Lihat al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah, jld. 2, ms. 291; dalam al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ms. 55-56.

[8] Lihat Koleksi Kuliah-Kuliah Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Menurut Manhaj Salaf As-Soleh karya Ustaz Rasul bin Dahri, jld. 1, ms. 107.

[9] Lihat al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ms. 55.

[10] Lihat Koleksi Kuliah-Kuliah Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Menurut Manhaj Salaf As-Soleh karya Ustaz Rasul bin Dahri, jld. 1, ms. 108.

[11] Lihat Syarah al-’Aqidah al-Wasithiyah Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah karya Dr. Muhammad Khalil Haras, ms. 105-106.

[12] Lihat al-Kalimat an-Nafi’ah fil Akhtha’ asy-Syai’ah karya Wahid Abdussalam Bali, ms. 45.

[13] Lihat Bahaya Kejahilan Bagi Kebanyakan Ketetapan Akidah karya Dr. ‘Asim bin Abdullah Al-Quryutti, ms. 34.

[14] Lihat Syarah al-’Aqidah al-Wasithiyah Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah karya Dr. Muhammad Khalil Haras, ms. 146-147.

[15] Lihat Fatwa Iman: Menghurai Segala Persoalan Iman selenggaraan Sakinah Ariff Johor, ms. 32.

[16] Terlalu banyak ungkapan para tokoh Ahl al-Sunnah yang tidak sempat penulis kemukakan di sini kerana jika dikemukakan kesemuanya, pastilah ia akan mengambil puluhan mukasurat. Atas dasar ini penulis merasakan adalah memadai disenaraikan pernyataan sebahagian para tokoh yang masyhur dikenali di sisi masyarakat umum sahaja. Lebih lanjut, sila rujuk al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ­ms. 31-60.

[17] Lihat Kaedah Memahami Nama-Nama & Sifat-Sifat Allah karya Mohd Yaakub Mohd Yunus, ms. 85.

[18] Dikeluarkan oleh Abu Daud dalam Masa’il al-Imam Ahmad (no. 263), Abdullah bin al-Imam Ahmad dalam as-Sunnah, jld. 1, ms. 106-107 (no. 11) dan jld. 1, ms. 280 (no. 532), al-Ajurri dalam asy-Syari’ah, jld. 3, ms. 1076-1077 (no. 652-653), Ibn Baththah dalam al-Ibanah, jld. 3, ms. 153 (no. 110), Ibn Mandah di dalam at-Tauhid, jld. 3, ms. 307 (no. 839), al-Lalika’i dalam Syarh Ushul I’tiqad Ahlis Sunnah Wal Jama’ah, jld. 3, ms. 401, Ibn Abdil Barr dalam at-Tamhid , jld. 7, ms. 138, al-Qadhi ‘Iyadh dalam Tartib al-Madarik, jld. 2, ms. 43. Kemudian disebutkan oleh Syaikh al-Islam dalam Majmu’ al-Fatawa, jld. 5, ms. 183 dan juga dalam Dar’u Ta’arud al-’Aql wa an-Naql, jld. 6, ms. 262 dan dia berkata: Semua sanad-sanad ini adalah sahih adanya. Dan disebutkan juga oleh adz-Dzahabi dalam al-’Uluw, ms. 103, dalam Siyar al-A’lam al-Nubala’ , jld. 8, ms. 101, dalam al-Arba’in, ms. 59 (no.39) dan dalam al-’Arasy, jld. 2, ms. 178 (no.155). Lihat al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi,  ms. 36.

[19] Disebutkan oleh Ibn Baththah dalam al-Ibanah, 3/159-160 (no. 116), al-Qadhi dalam Ibthal at-Ta’wil, jld. 2, ms. 289 (no. 286), adz-Dzahabi dalam al-’Uluw, ms. 130, juga dalam al-Arba’in, ms. 64-65 (no. 49) dan juga oleh Ibn al-Qayyim al-Jauzi dalam Ijtima’ al-Juyusy al-Islamiyah, ms. 200-201. Lihat al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ms. 36.

[20] Lihat al-Arasy oleh Ibnu Abi Syaibah, ms. 276-292; dalam al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ms. 49.

[21] Lihat al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ms. 49.

[22] Lihat Fatwa Hamwiyah Kubra, ms. 84; dalam Koleksi Kuliah-Kuliah Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Menurut Manhaj Salaf As-Soleh karya Ustaz Rasul bin Dahri, jld. 1, ms. 40.

[23] Lihat Dar’u Ta’arudh, jld. 6, ms. 250; dalam Menjawab 17 Fitnah Terhadap Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah karya Syaikh Murad Syukri, ms. 84.

[24] Para pengingkar dan pentakwil sifat-sifat Allah mendakwa bahawa nas-nas al-Sifat sebagaimana yang dijelaskan di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah adalah kiasan (al-Majaz) semata-mata dan ia bukanlah sifat yang hakikat (al-Haqiqah) bagi Allah seperti yang difahami di sisi Ahl al-Sunnah. Sebagai contoh, sifat Tangan Allah adalah kiasan kepada kekuatan Allah, Wajah Allah adalah kiasan kepada keredhaan Allah dan sifat al-Istiwa’ Allah di atas ‘Arasy adalah kiasan kepada penguasaan Allah ke atas ‘Arasy.

Terhadap dakwaan ini, Ahl al-Sunnah menegaskan bahawa pembahagian sesuatu ayat kepada kiasan (al-Majaz) dan hakikat (al-Haqiqah) itu sendiri adalah sesuatu yang baru di sisi syariat Islam. Pembahagian ini tidak pernah disebut sekalipun oleh seorang jua dari kalangan para tokoh Islam terkemuka, khususnya mereka yang hidup pada kurun Salaf (al-Salaf al-Shalih).Oleh yang demikian tidak mungkin ia dapat diaplikasikan di dalam memahami nas-nas al-Sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah (728H) di dalam kitabnya, Majmu’ al-Fatawa menjelaskan:

Pembahagian ini hanya berlaku selepas tiga kurun yang pertama. Ia tidak pernah disebut oleh seorang jua daripada kalangan para sahabat dan tabi’in yang dikenali keshalihan mereka. Tidak juga oleh seorang jua daripada imam yang masyhur dalam keilmuan mereka seperti Malik, ats-Tsauri, al-Auza’ie, Abu Hanifah dan asy-Syafie. Bahkan ia tidak disebut oleh imam bahasa dan nahu seperti al-Khalil, Sibawayh, Abi ‘Amr al-‘Ala dan semisal mereka.

.... Sesungguhnya istilah ini (al-Haqiqah wa al-Majaz) adalah sesuatu yang baru dan kemungkinan besar digunakan oleh aliran al-Muktazilah dan sebahagian daripada kalangan aliran al-Mutakallimin. Ia tidak pernah wujud dalam perkataan seorang pun daripada kalangan ahli fiqh, ahli ushul, ahli tafsir, ahli hadis dan selainnya daripada generasi al-Salaf al-Shalih. [Lihat Majmu’ al-Fatawa, jld. 7, ms. 87-88; dalam Menjawab 17 Fitnah Terhadap Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah karya Syaikh Murad Syukri, ms. 149-150.]

     Walau bagaimanapun, tidak dinafikan bahawa terdapat sebahagian di kalangan para tokoh Ahl al-Sunnah yang turut mengaplikasikan kiasan di dalam tulisan-tulisan mereka. Akan tetapi:

1)    Ia tidak melibatkan nas-nas al-Sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagaimana yang difahami di sisi Ahl al-Bid’ah dari kalangan para pengingkar dan pentakwil nas-nas al-Sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala khususnya golongan al-Muktazilah dan al-Mutakallimin.

2)    Hakikatnya ia adalah berdasarkan kepada salah satu kaedah yang digariskan oleh Ahl al-Sunnah itu sendiri di mana menurut kaedah tersebut, sesuatu ayat atau perkataan daripada al-Qur’an dan al-Hadis hendaklah difahami secara hakikat melainkan terdapat bukti ilmiah yang menunjukkan ia harus difahami kepada maksud yang lain. Walau bagaimanapun, sehingga kini tidak ditemui satu jua bukti ilmiah daripada ayat-ayat al-Qur’an atau hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang sahih yang menunjukkan bahawa nas-nas al-Sifat Allah Subhanahu wa Ta’ala harus difahami secara kiasan sebagaimana dakwaan Ahl al-Ta’thil dan Ahl al-Takwil.

[25] Lihat al-I’tiqad oleh al-Baihaqi, ms. 112-115. Disebutkan juga oleh adz-Dzahabi di dalam al-’Uluw, ms. 184-185 dan di dalam al-’Arasy, jld. 2, ms. 355 (no.271). Lihat al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ms. 54.

[26] At-Tamhid, ms. 138-139 dan disebutkan juga oleh adz-Dzahabi di dalam al-Arasy, jld. 2, ms. 356 (no. 272). Lihat al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ms. 54-55.

[27] Lihat Tafsir al-Baghawi, jld. 4, ms. 307 dan disebutkan oleh adz-Dzahabi di dalam al-Arasy, jld. 2, ms. 368 (no. 280); dalam al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ms. 55.

[28] Lihat Fathul Qadir, jld. 5, ms. 166; dalam al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ms. 58.

[29] Lihat Fathul Qadir, jld. 5, ms. 187; dalam al-Ma’iyyah karya Dr. M. Khalifah Ali At-Tamimi, ms. 58.

[30] Lihat Syarah ‘Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, ms. 211.

[31] Lihat Syarh Riyadh al-Shalihin min Kalam Sayyid al-Mursalin li al-Imam al-Nawawi karya Syaikh Muhammad Shalih al-‘Utsaimin,  jld. 2, ms. 102-104 (syarah kepada hadis no. 24).