al-Firdaus :: kandungan :: rujukan & kajian

 
 

Rujukan dan Kajian.

(Jumlah jilid yang penulis sebut bagi setiap judul adalah termasuk Muqaddimah dan Indeks yang disusun oleh penyunting.)

Al-Qur’anul Karim: Terjemahan dan Tafsirannya.

Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-‘Adzhim was-Saba’ al-Mathani – Mahmud al-Alusi al-Baghdadi (167H). Disunting oleh Ali Abdul al-Bari Athiyah. 15 jld - Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1994.

Tafsir Abdurrazzaq – Abdurrazzaq bin Hammam as-Sa’nani (211H). Disunting, disemak jalan-jalan periwayatan dan diberi penjelasan tambahan oleh Mahmud Muhammad Abduh. 3 jld – Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1999.

Jamii’ al-Bayan ‘an Takwil ay al-Qur’an – Abu Ja’far Muhammad bin Jarir at-Tabari (311H). Disunting dan disemak secara ringkas hadis-hadis & atsar-atsar oleh Siddiq Jamil al-‘Atar. 15 jld – Dar el-Fkr, Beirut 1999.

Tafsir al-Qur’an al-‘Adzhim: Musnadan ‘an Rasulullah wa Sahabah wa Tabiin – Abdurrahman bin Muhammad bin Idris ar-Razi bin Abi Hatim (327H). Disunting oleh As-‘aad Muhammad Tayyib. 14 jld – Maktabah al’Asriyyah, Beirut 1999.

Al-Nukatu wa al-‘Uyun Tafsir al-Mawardi – Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi (450H). Disunting oleh Abdul al-Maqsud bin Abdul al-Rahim. 6 jld – Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut (tanpa tahun).

Tafsir al-Kasysyaf (al-Kasysyaf ‘an Haqa’iq Ghawamid al-Tanzil wa ‘Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Takwil) – Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari (538H). Disertai nota pinggiran (hasyiyah) oleh Nasiruddin Ahmad bin Muhammad (683H) dan semakan hadis-hadis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani (852H). Disunting oleh Abdurrazzaq al-Mahdi. 4 jld – Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, Beirut 1997.

Tafsir al-Kabir – Muhammad bin Umar bin Husain, Fakhruddin ar-Razi (606H). Disunting dlm bentuk 11 jld oleh panel penerbit: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, Beirut 1999.

Tafsir al-Kabir – Taqi ad-Din ibnu Taimiyah (728H). Disunting, disemak jalan-jalan periwayatan dan diberi penjelasan tambahan oleh Abdurrahman ‘Umairah. 7 jld - Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut (tanpa tahun).

Tafsir al-Qur’an al-‘Adzhim – Abu al-Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir (774H). Edisi lengkap disunting dlm bentuk 4 jld oleh panel penerbit: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1999.

Tafsir al-Baidawi – Nazir al-Din Abi Sa’id Abdullah Ibnu Umar bin Muhammad (791H). Disunting oleh Abdul Qadir Arafat al-‘Ash. 5 jld - Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1996.

Al-Bab fi Ulum al-Kitab – Abu Hafs Umar bin Ali bin ‘Adl (selepas 880H). Disunting oleh Aidil Ahmad Abdul Maujud, Ali Muhammad Mu’awwad, Muhammad Sa’ad Ramadhan Hasan & Muhammad al-Mutawalli ad-Dasuki. 20 jld - Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1998.

Tafsir Jalalain – Muhammad bin Muhammad bin Ibrahim al-Mahalli (864H) & Jalaluddin as-Suyuti (911H). Diterjemah oleh Bahrun Abubakar. 4 jld – Sinar Baru Algensindo, Bandung 1997.

Mahasin at-Ta’wil (juga dikenali sbg Tafsir al-Qasimi)– Muhammad Jamal ad-Din al-Qasimi (1332H). 9 jld – Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1997.

Tafsir al-Manar (Tafsir al-Qur’an al-Hakim al-Masyhur bi Tafsir al-Manar) – Muhammad Rashid Rida (1935). Disunting oleh Ibrahim Shamsuddin. 11 jld - Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1999.

Tafsir Fii Zhilalil Qur’an – Sayyid Quthb (1966). Diterjemah oleh Aunur Rafiq Shaleh (siap 1 jld dan akan dilengkapkan dlm 12 jld, terjemahan disertai dengan semakan status hadis & atsar yang dilakukan oleh Alawi Saqqaf). Robbani Press, Jakarta 2000.

Tafsir an-Nur (juga dikenali sbg Tafsir al-Qur’anul Majid) – TM. Hasbi ash-Shiddiqi (1975). 5 jld – Pustaka Rizki Putra, Semarang 1995.

Tafsir al-Azhar – HAMKA (Haji Abdul Majid Abdul Karim Amrullah 1981). 10 jld –  Pustaka Nasional, Singapura 1993.

Tafsir al-Asas – Sa’id bin Muhammad Daib Hawwa (1989). Diterjemah oleh Syafril Halim (setakat ini siap jld pertama). Robbani Press, Jakarta 2000.

Qur’an: The Final Scripture (Authorized English Version) – Rashad Khalifa (1990). Islamic Productions, Tucson 1981.

The Message of The Qur’an: Translated and Explained – Muhammad Asad (1992). Dar al-Andalus, Giblatar 1980.

Tafsir al-Maraghi – Ahmad Mustafa al-Maraghi. Diterjemah oleh K. Anshori Umar, Hery Noer & Bahrun Abubakar. 30 jld dalam 10 buku – CV. Toha Putra, Semarang 1992.

Tafsir al-Qur’an al-Karim: Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu – Muhammad Quraish Shihab. Pustaka Hidayah, Bandung 1997.

Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan & Keserasian al-Qur’an – Muhammad Quraish Shihab. (Setakat ini siap 3 jld hingga surah al-Maidah). Lentera Hati, Djuanda 2000.

Tafsir Pimpinan ar-Rahman kepada pengertian al-Qur’an – Abdullah Basmeih. Bhg Hal-ehwal Islam, Jab. Perdana Menteri. Kuala Lumpur 1988.

Bacaan – Othman Ali. Edisi internet di ropelist.com/articles/malay/malay_bacaan.html, last updated april 2000.

The Qur’an (Translation and Commentary) – al-Hajj Ta’lim ‘Ali (dahulunya T.B. Irving). Omar Brothers, Singapore 1992.

Hadis-hadis Nabawi as-Sharif.

Musannaf Abdurrazzaq – Abdurrazzaq bin Hammam as-Sa’nani (211H). Disunting, disemak jalan-jalan periwayatan dan dinilai status isnad secara ringkas oleh Habibur-Rahman al-Azami. 12 jld – Maktabah al-Islami, Beirut 1983.

Musnad Ahmad – Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (241H). Disunting, disemak jalan-jalan periwayan, dinilai status isnad oleh Ahmad Muhammad Syakir (1958) & Ahmad Hamzah Zain. 20 jld – Dar al-Hadith, Cairo 1995.

Musannaf Ibnu Abi Syaibah – Abu Bakar Abdullah bin Ahmad bin Abi Syaibah (235H). Disunting oleh Kamal Yusuf al-Hauts. 8 jld – Maktabah al-Rashad, Riyadh 1409H.

Musnad Abad bin Hamid – Abad bin Hamid bin Nasr (249H). Disunting oleh Subhi al-Badri & Mahmud Muhammad Khalil. 1 jld – Maktabah as-Sunnah, Cairo 1988.

Musnad ad-Darimi (juga dikenali sbg Sunan ad-Darimi) – Muhammad Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi (255H). Disunting, disemak jalan-jalan periwayatan dan dinilai status isnad oleh Husain Salim Asad. 4 jld – Dar Ibnu Hazm, Beirut 2000.

Sahih Bukhari (juga dikenali sbg Jamii’ as-Sahih) – Muhammad bin Ismail al-Bukhari (256H). Diterjemah oleh Mahmoud Matraji. 9 jld – Dar el-Fkr, Beirut 1993.

Adab al-Mufrad – Muhammad bin Ismail al-Bukhari (256H). Diterjemah oleh Khalid Abri. Mutiara Ilmu, Surabaya 1997.

Sahih Muslim (juga dikenali sbg Jamii’ as-Sahih) – Abu’l Hussain Asakir-ud-Din Muslim bin Hajjaj (261H). Diterjemah dan diberi syarahannya oleh Mahmoud Matraji. 8 jld – Dar el-Fkr, Beirut 1993.

Sunan Abu Daud – Abu Daud Sulaiman al-‘Asy (275H). Diterjemah dan disertai syarahan ringkas oleh Bey Arifin. 5 jld – Victory Agencie, Kuala Lumpur 1993.

Sahih Sunan Abu Daud – Muhammad Nasiruddin Albani (1999). 3 jld – Maktabah al-Ma’arif, Riyadh 2000.

Daif Sunan Abu Daud – Muhammad Nasiruddin Albani (1999). 1 jld – Maktabah al-Ma’arif, Riyadh 2000.

Sunan Ibnu Majah – Muhammad bin Yazid bin Majah (275H). Diterjemah oleh Abdullah Shonhaji dari edisi yang ditahqiq oleh Fu’ad Abdul Baqi, disertai dengan penilaian status hadis yang dirujuk kepada Majma az-Zawaid lil al-Haithami. 4 jld - CV. Asy-Syifa’, Semarang 1992.

Sunan Ibnu Majah – Muhammad bin Yazid bin Majah (275H). Disunting, disemak jalan-jalan periwayatan, dinilai status isnad dan disyarah secara ringkas oleh Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nasr. 5 jld – Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1998.

Sunan Tirmizi (juga dikenali sbg Jamii’ as-Sahih) – Muhammad bin Isa at-Tirmizi (279H). Jld 1 & 2 disunting, disemak jalan-jalan periwayan, dinilai status isnad dan disyarah oleh Ahmad Muhammad Syakir (1958). Jld 3 – 6 disunting oleh Mustafa Muhammad Hain. 6 jld – Dar al-Hadith, Cairo 1999.

Sahih Sunan Tirmizi – Muhammad Nasiruddin Albani (1999). 3 jld – Maktabah al-Ma’arif, Riyadh 2000.

Daif Sunan Tirmizi – Muhammad Nasiruddin Albani (1999). 1 jld – Maktabah al-Ma’arif, Riyadh 2000.

Sunan an-Nasai – Abu Abdurrahman Ahmad bin Shuaib an-Nasai (303H). Diterjemah oleh Bey Arifin, Yunus Ali Muhdhor & Ummi Maslamah Rayes. 5 jld – CV. Asy-Syifa’, Semarang 1992.

Sahih Sunan an-Nasai – Muhammad Nasiruddin Albani (1999). 3 jld – Maktabah al-Ma’arif, Riyadh 2000.

Daif Sunan an-Nasai – Muhammad Nasiruddin Albani (1999). 1 jld – Maktabah al-Ma’arif, Riyadh 2000.

Sunan al-Kabir an-Nasai – Abu Abdurrahman Ahmad bin Shuaib an-Nasai (303H). Disunting oleh Abdul Ghafar Sulaiman & Sa’id Kasrwi Hasan.  6 jld – Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1991.

Musnad Abu Ya’la – Ahmad bin Ali bin al-Mathani Abu Ya’la al-Mausuli (307H). Disunting, disemak jalan-jalan periwayatan dan dinilai status isnad oleh Husain Salim Asad. 13 jld – Dar al-Ma’mun lil Turath, Damsyik 1984.

Sahih Ibnu Khuzaimah – Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah (311H). Disunting, disemak jalan-jalan periwayatan dan dinilai status isnad oleh Mustafa Azami. 4 jld – Maktabah al-Islami, Beirut 1996.

Sahih Ibnu Hibban – Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim (354H). Disunting, disemak jalan-jalan periwayatan, dinilai status isnad dan diberi syarahan ringkas oleh Syu’aib al-Arnuth. 18 jld – Mu’sasah al-Risalah, Beirut 1997.

Mu’jam al-Ausath – Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub ath-Thabarani (360H). Disunting, disemak jalan-jalan periwayatan dan dinilai status isnad oleh Mahmud Hasan Ismail. 7 jld – Dar Al Fikr, Jordan 1999.

Mu’jam al-Kabir – Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub ath-Thabarani (360H). Disunting oleh Hamidi bin Abdul Majid. 20 jld – Maktabah al-Ulum wa Hukum, 1983.

Mustadrak ‘ala Sahihin – Muhammad bin Abdullah al-Hakim (405H). Disertai sama semakan adz-Dzahabi (748H) dalam at-Talkish. Disunting oleh Mustafa Abdul Qadir ‘Atha. 5 jld – Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1990.

Mustadrak ‘ala Sahihin – Muhammad bin Abdullah al-Hakim (405H). Disertai sama semakan adz-Dzahabi dalam at-Talkish dan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Takhrij al-Mustadrak. Disunting, disemak jalan-jalan periwayatan dan dinilai status isnad oleh Abdul Salam bin Muhammad bin Umar. 6 jld – Dar el-Ma’refah, Beirut 1998.

Musnad as-Shahaba – Muhammad bin Salamah bin Ja’far al-Qhudo’i (454H). Disunting oleh Hamidi bin Abdul Majid. 2 jld – Mu’sasah al-Risalah, Beirut 1986.

Sunan al-Kubra – Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi (458H). Disunting oleh Muhammad Abdul Qadir ‘Atha. 11 jld – Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1999.

(Jamii’) Syuaib al-Iman - Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi (458H). Disunting dan disemak jalan-jalan periwayatan oleh Muhammad Sa’id Basuwni Zaghlul. 9 jld – Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1999.

Jamii’ li-Syuaib al-Iman - Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihaqi (458H). Disunting, disemak jalan-jalan periwayatan dan dinilai status isnad oleh Abdul al-‘Aliy Abdul al-Hamid & Mokhtar Ahmad an-Nadwi. (setakat ini siap 10 jld) – Darussalafiah, Mumbai 1988.

Jamii’ Bayan al-‘Ilmi wa Fadhlihi – Abu Umar Yusuf bin Abdil Barr (463H). Disunting, disemak jalan-jalan periwayatan dan dinilai status isnad oleh Abu al-Ashbal al-Zahiri. 2 jld – Dar Ibnu Jauzi, Jeddah 1997.

Musnad al-Firdaus – Abu Shaja’ Shirwayah al-Hamzani ad-Dailami (509H). Disunting oleh Muhammad Sa’id Basuwni Zaghlul. 6 jld – Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1986.

At-Targhib wat Tarhib min al-Hadith ash-Sharif – Zakiuddin Abdul ‘Adhim al-Munziri (656H). Disunting, disemak jalan-jalan periwayatan dan dinilai status isnad oleh Muhyiddin Dibb Mastu, Samir Ahmad ‘Atha & Yusuf Ali Badiwi. 4 jld – Dar Ibnu Katsir, Damsyik 1999.

Jamii’ al-Musnaidi wa as-Sunan – Abu al-Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir (774H). Disunting, disemak jalan-jalan periwayatan dan dinilai status isnad secara ringkas oleh Amin Qal’aji. 38 jld – Dar el-Fkr, Beirut 1994.

Majma az-Zawaid – Nur ad-Din Ali bin Abu Bakar al-Haithami (807H). Dar el-Fkr, Beirut 1996. Edisi cdrom: Al-Muhaddith v8.65. (www.muhaddith.org)

Jamii-us-Sagheir min Hadith al-Basyir wa Nazir – Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti (911H). Diterjemah oleh Nadjih Ahmad dgn disertai sama penilaian Nasiruddin Albani (1999) dlm Sahih Jamii-us-Sagheir & Daif Jamii-us Sagheir. 5 jld – Pt Bina Ilmu, Surabaya 1995.

Sahih Jamii-us-Sagheir – Muhammad Nasiruddin Albani (1999). 2 jld – Maktabah as-Islami, Beirut 1988.

Kanz al-Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Af’al – Ali bin Hisaamuddin Abdul Malik al-Hindi (975H). Mu’sasah al-Risalah, Beirut 1989. Edisi cdrom: al-Muhaddith v8.65 (www.muhaddith.org)

Silsilah Hadis Sahih – Muhammad Nasiruddin Albani (1999). 8 jld – Maktabah al-Ma’arif, Riyadh 1995.

Irwa’ ul-Ghalel fi Takhrij Ahadith Manar as-Sabil – Muhammad Nasiruddin Albani (1999). 8 jld – Maktabah al-Islami, Beirut 1985.

Al-Bayan (himpunan hadis yang dipersetujui oleh al-Bukhari & Muslim). Edisi cdrom v1.0 – Harf IT, Cairo. (www.harf.com)

Tarikh (sejarah) dan Biografi perawi.

Tabaqat al-Kubra – Muhammad bin Sa’ad (230H). 8 jld – Dar as-Sadr, Beirut (tanpa tahun).

Dhu’afa’ al-Kabir – Abu Ja’far Muhammad bin Umar al-Uqaili (322H). Disunting oleh Amin Qal’aji. 4 jld – Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1984.

Al-Jarh wa Ta’dil – Abdurrahman bin Abi Hatim bin Muhammad bin Idris (327H). 9 jld – Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, Beirut 1952.

Al-Kamil fi ad-Dhu’afa’ al-Rijal – Abdullah bin ‘Adiy bin Abdullah al-Jarjani (365H). Disunting oleh Yahya Mokhtar Ghazwi. 7 jld – Dar el-Fkr, Beirut 1988.

Tarikh ad-Damsyik – Ali bin Hasan bin Asakir (571H). 70 jld, edisi cdrom: Tarikh ad-Damsyik v1.0. Turath IT, Jordan. (www.turath.com)

Ad-Dhu’afa’ wa al-Matrukin – Abu al-Farj Abdul Rahman bin Ali bin Jauzi (579H). Disunting oleh Abdullah al-Qadhi. 2 jld – Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1406H.

Tahzib al-Kamal – Yusuf bin az-Zakiy Abdurrahman al-Hajjaj al-Mizzi (742H). Disunting oleh Bashar Awad Ma’ruf. 35 jld – Mu’sasah al-Risalah, Beirut 1980.

Bidayah wa Nihayah – Abu al-Fida’ Ismail bin Umar bin Katsir (774H). Disunting oleh Ahmad Abdul Wahab. 16 jld – Dar al-Hadith, Cairo 1997.

Siyar A’lam Nubala – Shamsuddin Muhammad bin Ahmad adz-Dzahabi (748H). Disunting oleh Syu’aib al-Arnuth. 28 jld (termasuk 2 jld Sirah Nabawiyah & 1 jld Tarikh al-Khulafa’) – Mu’sasah al-Risalah, Beirut 1998.

Mizan al-Iktidal fi Naqd al-Rijal – Shamsuddin Muhammad bin Ahmad adz-Dzahabi (748H). Disunting oleh Aidil Ahmad Abdul Maujud & Ali Muhammad Mu’awwad. 7 jld – Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1995.

Tazkirah al-Huffaz – Shamsuddin Muhammad bin Ahmad adz-Dzahabi (748H). Disertai catatan pinggir (hasyiyah) oleh Zakaria ‘Amirath. 5 jld – Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1998.

Lisan al-Mizan – Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (852H). Disunting oleh Da’rath al-Ma’arif. 7 jld – Mu’sasah al-‘Alami, Beirut 1986.

Tahzib at-Tahzib – Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (852H). 14 jld – Dar el Fkr, Beirut 1984.

Syarahan Hadis.

At-Tamhid li ma fi al-Muwattha’ min al-Ma’ani wa al-Musnid – Yusuf bin Abdullah bin Muhammad ibnu Abdil Bar (463H). Disunting oleh Muhammad Abdul Qadir Atha. 11 jld - Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1999.

Ikmal al-Mu’lim bi-Fawa’idi Muslim (juga dikenali sebagai Syarah Sahih Muslim lil Qadi Iyadh) – Iyadh bin Musa bin Iyadh al-Yahshabiy (544H). Disunting oleh Yahya Ismail. 9 jld – Dar al-Wafa’ 1998.

Sahih Muslim bi Syarah an-Nawawi – Yahya bin Sharif an-Nawawi (676H). Disunting oleh Muhammad Abdul Rahim al-Mar-‘ashali. 9 jld – Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, Beirut 2000.

Hasyiyah Ibnu Qayyim ‘ala Sunan Abu Daud – Shamsuddin Muhammad bin Abu Bakar ibnu Qayyim al-Jauziyah (751H). 14 jld – Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1995.

Fath-ul-Bari Syarah Sahih al-Bukhari – Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (852H). Disunting oleh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (1998). 18 jld – Dar el-Fkr, Beirut 2000.

At-Tausih Syarah Jamii’-us-Sahih – Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti (911H). Disunting oleh Ridwan Jamii’ Ridwan. 9 jld – Maktabah al-Rashad, Riyadh 1998.

Mirqatul Mafatih Syarah Misykat al-Masabih – Nuruddin Ali bin Sulton al-Qari (1014H). Disunting oleh Siddiq Jamil ‘Athar. 16 jld – Dar el-Fkr, Beirut 1994.

Syarah al-Muwattha’ – Muhammad bin Abdul al-Baqi bin Yusuf al-Zarqani (1122H). 4 jld - Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut 1991.

Faidh al-Qadir Syarah Jamii-us-Sagheir – Shamsuddin Muhammad Ma’aruf bi Abdul Rauf al-Munawi (1031H). 6 jld – Maktabah Tajriyah, Cairo 1356H.

Tuhfat al-Ahwazi Syarah Jamii’ at-Tirmizi – Muhammad Abdurrahman ibnu Abdurrahim al-Mubarakfuri (1353H). 12 jld – Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut (tanpa tahun).

Umdat ul-Qari Syarah Sahih al-Bukhari – Badruddin Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Aini (xxxH). Disunting oleh Siddiq Jamil ‘Athar. 16 jld – Dar el-Fkr, Beirut 1998.

Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abu Daud – Muhammad Syamsul Haq Abadi (xxxH). Disunting oleh Siddiq Jamil ‘Athar. 14 jld – Dar el-Fkr, Beirut 1995.

Lain-lain Rujukan.

Anti Hadis: Jarum Yahudi - Hj. Isa Ismail dan Yusuf Hj. Wanjor. Thinker’s Library, Kuala Lumpur 1996.

Is The Qur’an Translatable ? – Early Muslim Opinion – A.L. Tibawi, sebuah artikel yang beliau muatkan dalam buku: Arabic and Islamic Themes: Historical, Educational and Literary Studies. Luzac & Company, London 1976.

Penghantar Kajian Islam: Studi Analistik Komprehensif tentang Pilar-pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam. (Madkhal li Ma’rifatil Islam: Muqawwimatuhu, Khashaishuhu, Ahdafuhu, Mashadiruhu) - Yusuf Qardhawi. Diterjemah oleh Setiawan Budi Utomo. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 1997.

I’lam al-Muwaqi’in: Panduan Hukum Islam – Shamsuddin Muhammad bin Abu Bakar ibnu Qayyim al-Jauziyah (751H). Diterjemah dan diringkaskan oleh Asep Saefullah & Kamaluddim Sa’diyatulharamain. 4 jld dlm 1 buku – Pustaka Azam, Jakarta 2000.

Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat – Muhammad Quraish Shihab. Penerbit Mizan, Bandung 1996.

Islam dan al-Hadith: Dialog Bersama Kassim Ahmad – Abdul Halim el-Muhammady. Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM), Kuala Lumpur 1995.

Al-Hadits Sebagai Sumber Hukum: Kedudukan as-Sunnah dalam Pembinaan Hukum Islam (as-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri’il Islami)– Mustafa as-Siba’I (1965). Diterjemah oleh Dja’far Abdul Muchith. CV. Diponegoro, Bandung 1993.

Madarij-us-Salikin: Pendakian Menuju Allah – Shamsuddin Muhammad bin Abu Bakar ibnu Qayyim al-Jauziyah (751H). Diterjemah dan diringkaskan oleh Kathur Suhardi. 3 jld dlm 1 buku - Pustaka al-Kautsar, Jakarta 1998.

Tafsir Ibnu Qayyim: Tafsir Ayat-ayat Pilihan (at-Tafsiru al-Qayyimu) - Muhammad Uwais an-Nadwy. Diterjemah oleh Kathur Suhardi. Darul Falah, Jakarta 2000.

Islam in Theory and Practice – Maryam Jameelah. Taj Company, New Delhi 1983.

An-Nahiyah fi Gharib al-Atsar – Abu Sa’adat al-Mubarak bin Muhammad bin Atsir al-Jazari (606H). Disunting oleh Tohar Ahmad az-Zawiy & Mahmud Muhammad at-Tonahi. 5 jld – Maktabah al-Ilmiah, Beirut 1979.

Muqaddimah Ibnu Khaldun – Abdurrahman ibnu Muhammad ibnu Khaldun (808H). Diterjemah dan diterbitkan oleh Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur 1995.

Muhammad Messenger of Allah (as-Shifa’) – Iyadh bin Musa bin Iyadh al-Yahshabiy (544H). Diterjemah oleh Aisha Abdarrahman Bewley. Madinah Press, Granada & Islamic Book Trust, Kuala Lumpur 1998.

Keutamaan Ilmu-ilmu Hadis (Usul al-Hadis) – Muhammad Ajaj al-Khatib. Diterjemah oleh Qadirum Nur. Badan Cemerlang, Johor Baharu 1999.

Ilmu Hadith – Satu Pengenalan dan Kajian (Ulum al-Hadith) – Subhi Saleh. Diterjemah oleh Ariffin Omar & Mohd. Nor Ngah. Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur 1996.

Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya (Dirasat fi al-Hadith al-Nabawi wa Tarikh Tadwinih) – Muhammad Mustafa Azami. Diterjemah oleh Ali Mustafa Yaqub. Pustaka Firdaus, Jakarta 1994.

The Sunnah: It’s Development and Revision - S.M.Yusuf. Sebuah artikel yang dimuatkan oleh P.K. Koya dalam bukunya Hadith and Sunnah: Ideal and Realities. Islamic Book Trust, Kuala Lumpur 1996.

Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought – Daniel Brown. Cambridge Univ. Press, 1999.

On Schacht’s Origins of Muhammadan Jurisprudence – Muhammad Mustafa Azami. The Islamic Text Society & The Oxford Centre for Islamic Studies, England.

Al-Sunnah: Kedudukan dan Peranannya di dalam Syariah Islam – Mahmud Saedon A. Othman. Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur 1992.

The Authority of Sunnah – Muhammad Taqi Usmani. Kitab Bhavan, New Delhi 1991.

Berinteraksi dengan al-Qur’an (Kaifa Nata’ amalu Ma’a al-Qur’an al-Adhim) – Yusuf Qardhawi. Diterjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Gema Insani Press, Jakarta 1999.

Usool at-Tafsir: The Methodology of Qur’aanic Explanation – Abu Ameenah Bilal Philips. Dar al-Fatah, Sharjah 1997.

Al-Qur’an dan as-Sunnah: Referensi Tertinggi Ummat Islam – Beberapa Kaedah dan Rambu dalam Memahami dan Menafsirkan (al-Marja’iyyah al-‘Ulya fil Islam lil Qur’an was-Sunnah: Dhawabith wa Mahadzir fil Fahmi wat Tafsir). Yusuf Qardhawi. Diterjemah oleh Aunur Rafiq Saleh. Robbani Press, Jakarta 1997.

Introduction To The Qur’an – W. Montgomery Watt & Richard Bell. Edinburgh Univ. Press 1997.

Sahifah Hamman ibn Munabbih – Muhammad Hamidullah. Apex Books, England 1979.

Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam – Ali bin Ahmad bin Hazm (456H). 8 jld, Dar al-Hadith, Cairo 1404H.

Hadits Nabi Sebelum Dibukukan – Muhammad Ajaj al-Khatib. Diterjemah oleh AH Akrom Fahmi. Gema Insani Press, Jakarta 1999.

The Sunnah in Islam – Habib-ur-Rahman Azami (edisi terjemahan). IQRA’: Intl Education Foundation, Chicago 1995.

The Origins of Islamic Law: The Qur’an, The Muwattha’ and Madinan Amal – Yasin Dutton. Curzon Press, Surrey 1999.

Al-Umm – Muhammad bin Idris as-Shafi’i (204H). 8 jld – Dar al-Ma’refah, Beirut 1393H.

Studies in Hadith Methodology and Literature – Muhammad Mustafa Azami. Islamic Book Trust, Kuala Lumpur (tanpa tahun).

Punishment in Islamic Law – Muhamed S. el-Awa. American Trust Publication, Indianapolis, 1993.

Judaism in Islam: Biblical and Talmudic Backgrounds of The Koran and It’s Commentaries – Abraham I. Katsh. Sepher-Hermen Press, New York 1980.

Encyclopaedia of Islam – Leiden & Brill 2000 (edisi Cdrom hingga jld 9)

Menjawab 40 Soal Islam Abad – Muhammad al-Ghazali (1996). (edisi terjemahan). S. Abdul Majid, Kuala Lumpur 1989.

As-Sunnah sebagai sumber Iptek dan Peradaban (As-Sunnah Mashdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadharah) – Yusuf Qardhawi. Diterjemah oleh Setiawan Budi Utomo. Pustaka al-Kautsar, Jakarta 1998.

Memahami Hadits-hadits Musykil (Musykilatul Ahadithsin Nabawiyyah) – Abdullah bin Ali an-Najdy al-Qushaimy. Diterjemah oleh Kathur Suhardi. Pustaka Mantiq, Solo 1993.

Zaad-ul-Ma’ad fi Hadyi Kairi-l ‘Ibad - Shamsuddin Muhammad bin Abu Bakar ibnu Qayyim al-Jauziyah (751H). Diterjemah bersama nota-nota tambahan oleh Jalal Abualrub. (siap 2 jld dan akan dilengkapkan kpd 4 jld) – Madinah Publishers, Florida 2000.

Tafsir Hadits: Kajian Kontekstual atas Beberapa Teks Nabawiah (Qabasat mina al-Rasul) – Muhammad Quthb (1966). Diterjemah oleh Syafril Halim. Bahrulilmi Press, Jakarta 1992.

Islam: Aqidah dan Syariah – Mahmud Syaltut. Diterjemah oleh Abdurrahman Zain. 2 jld – Pustaka Amani, Jakarta 1998.

Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam (Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami) – Yusuf Qardhawi. Diterjemah oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo & Aunur Rofiq Saleh. Robbani Press, Jakarta 1997.

Sunnah Nabi: Kedudukannya Menurut al-Qur’an – Abbas Mutawali Hammadah. Diterjemah oleh A. Abdussalam. Gema Risalah, Bandung 1997.

Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat – Muhammad Quraish Shihab. Penerbit Mizan, Bandung 1998.

The Life of Muhammad – Muhammad Husein Haykal. Diterjemah oleh Ismail Raji al-Faruqi. Islamic Book Trust, Kuala Lumpur 1993.

Madinan Society at the Time of The Prophet oleh Akram Diya’ al-‘Umari. Diterjemah oleh Huda Khattab. Intl Islamic Publishing House, Riyadh 1995.

Hadis: Satu Penilaian Semula – Kassim Ahmad. Media Intelek, Petaling Jaya 1986.

Hakikat Dua Kalimah Syahadah – Abdullah Yasin. Penerbitan al-Azim, Kuala Lumpur 1996.

Menguak Hakikat Syahadat, Bai’at dan Jama’ah Muslimin  A. Zakaria. Ihyaus Sunnah Press.

Qadha’ dan Qadar: Ulasan Tuntas Masalah Takdir – Shamsuddin Muhammad bin Abu Bakar ibnu Qayyim al-Jauziyah (751H). Diterjemah oleh Abdul Ghaffar. Pustaka Azzam, Jakarta 2000.

Fatwa-fatwa Seputar Masalah Ibadah dan Muamalah – Muhammad Quraish Shihab. Penerbit Mizan, Bandung 1999.

Bagaimana Berinteraksi dengan al-Sunnah (Kaifa Nata ‘amalu ma’a ‘I-Sunnah al-Nabawiyyah) – Yusuf Qardhawi. Diterjemah oleh Huda Mohsin & Jawiah Dakir. ABIM, Kuala Lumpur 1994.

Orientalisme: Kesan Pemikirannya terhadap Tamadun Islam (al-Istishraq wa al-Khalfiyyah li al-Sira’ al-Hadari) – Mahmud Hamdi Zaqzuq. Diterjemah oleh Mudasir b Rosder & Che Yusuf b. Che Mat. Dewan Bahasa & Pustaka, Kuala Lumpur 1989.

Muslim Studies (Muhammedanische Studien) – Ignaz Golziher (1921). Diterjemah oleh C.R. Barber & S.M. Stern. 2 jld – George Allen & Unwin, London 1967.

Studies on The Origins and Uses of Islamic Hadis – J.H.A. Juynboll. Variorum, Hampshire 1996.

Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance and Authorship of Early Hadith – J.H.A. Juynboll. Cambridge Univ. Press 1983.

The Search of God’s Law: Islamic Jurisprudence in The Writings of Sayf al-Din al-Amidi – Bernard G. Weiss. Univ. of Utah Press, Salt Lake City 1992.

The Origins of Muhammadan Jurisprudence – Joseph Schacht (1969). Oxford Univ. Press, 1979.

Al-Risalah fi Usul al-Fiqh: Treatise on The Foundations of Islamic Jurisprudence – Muhammad bin Idris as-Shafi’i (204H). Diterjemah bersama beberapa nota tambahan oleh Majid Khadduri. The Islamic Text Society, England.

Hadis Mursal: Baina Maqbul wa Mardud – Hassath binti Abdul Aziz Sagheir. 2 jld – Dar al-Ihsan & Dar Ibnu Hazm, Jeddah 2000.

Lain-lain Bahan Bacaan.

(Berikut adalah lain-lain sumber kajian & bacaan yang banyak membantu penulis. Sumber-sumber berikut juga disyorkan bagi mereka yang ingin mendalamkan pengetahuan dalam subjek “Anti-Hadis”)

Hadith Literature: It’s Origin, Development & Special Features – Muhammad Zubayr Siddiqi. The Islamic Text Society, England 1993.

The Place of Hadith in Islam – (Koleksi prosiding seminar anjuran The Muslim Student’s Assc. of The United States & Canada). Intl Islamic Publishing House, Riyadh (tanpa tahun).

The Authority and Importance of The Sunnah – Jamaal al-Din M. Zarabozo. Al-Basheer Publications, Denver 2000.

Bagaimana Meletakkan Hukum Hadith – Rohaizan Baru Md. Zain. Jab. Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Kuala Lumpur 1999.

Membongkar Kekeliruan Firqah Ingkar al-Sunnah – Akmal Hj. Md. Zain. Jab. Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Kuala Lumpur 1998.

Kedudukan Hadith dalam Islam – Ibrahim Ismail & Abdul Ghani Shamsuddin. Persatuan Ulama’ Malaysia & Penerbitan Hizbi, Kuala Lumpur 1987.

Jawapan & Bantahan Terhadap Kitab Tiang Ugama – Abdullah Yasin. (Edaran percuma tanpa penerbit).

Kritik Hadis – Ali Mustafa Yaqub. Pustaka Firdaus, Jakarta 1996.

Argumentasi as-Sunnah: Kontra Atas Penyimpangan Sumber Hukum Orisinal (Miftahul Jannah fil Ihtijaji bis-Sunnah) – Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti (911H). Diterjemah oleh Saifullah. Risalah Gusti, Surabaya 1997.

Sunnah Dalam Tantangan Pengingkarnya (as-Sunnah fi Muwajahah al-Abatil) – Muhammad Tahir Hakim. Diterjemah oleh Zainal Arifin Zamzam & Ma’ruf Misbah. Bumirestu, Jakarta 1994.

Kajian Sunnah Nabi saw Sebagai Sumber Hukum Islam: Jawaban terhadap Aliran Ingkar Sunnah – Zufran Rahman. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta 1995.

Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah – Muhammad Syuhudi Ismail (19xx). Bulan Bintang, Jakarta 1995.

   

 

   

 

 
 

al-Firdaus :: kandungan :: rujukan & kajian